លក់
0.02
16.09.2021 12:53:13
1778.31
1779.13
0.00
0.00
ចំណេញ
-1.64 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:53:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1778.31
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-1.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1779.13
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.02
15.09.2021 07:18:39
1802.95
1778.74
0.00
0.00
ចំណេញ
-48.42 USD
XAUUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 07:18:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1802.95
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-48.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1778.74
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.01
14.09.2021 10:33:56
0.85336
0.85101
0.85000
0.85750
ចំណេញ
-3.25 USD
EURGBPm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 10:33:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.85336
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.85000
ចំណេញ
-3.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.85101
កាត់ចំណេញ
0.85750