លក់
0.01
28.09.2021 08:00:01
1.60052
1.60155
0.00000
1.60012
ចំណេញ
-0.01 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 08:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.60052
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.60155
កាត់ចំណេញ
1.60012
លក់
0.74
28.09.2021 06:55:38
130.059
130.060
0.000
129.649
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 06:55:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
130.059
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.74
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.060
កាត់ចំណេញ
129.649
លក់
0.05
28.09.2021 06:00:01
111.167
111.149
0.000
110.562
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 06:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
111.167
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
111.149
កាត់ចំណេញ
110.562
ទិញ
0.01
28.09.2021 05:58:57
130.017
130.032
0.000
130.217
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 05:58:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
130.017
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.032
កាត់ចំណេញ
130.217
លក់
0.02
27.09.2021 17:05:36
1.37202
1.37162
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 17:05:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37202
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37162
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
27.09.2021 12:34:19
1.36915
1.37140
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 12:34:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36915
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37140
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
27.09.2021 12:00:04
110.901
111.149
0.000
110.562
ចំណេញ
-0.02 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 12:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.901
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
111.149
កាត់ចំណេញ
110.562
លក់
0.01
27.09.2021 11:49:10
1.37048
1.37162
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 11:49:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37048
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37162
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
27.09.2021 11:49:09
1.37069
1.37140
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 11:49:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37069
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37140
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.41
24.09.2021 19:24:46
129.759
130.060
0.000
129.649
ចំណេញ
-1.11 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 19:24:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.759
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.060
កាត់ចំណេញ
129.649
លក់
0.03
24.09.2021 17:00:03
110.669
111.149
0.000
110.562
ចំណេញ
-0.13 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 17:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.669
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
111.149
កាត់ចំណេញ
110.562
ទិញ
0.1
24.09.2021 13:00:58
0.92382
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.09 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 13:00:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92382
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
24.09.2021 08:00:04
110.429
111.149
0.000
110.562
ចំណេញ
-0.13 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 08:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.429
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
111.149
កាត់ចំណេញ
110.562
លក់
0.02
23.09.2021 22:00:03
110.228
111.149
0.000
110.562
ចំណេញ
-0.17 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 22:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.228
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
111.149
កាត់ចំណេញ
110.562
លក់
0.23
23.09.2021 21:50:38
129.454
130.060
0.000
129.649
ចំណេញ
-1.25 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 21:50:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.454
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.060
កាត់ចំណេញ
129.649
លក់
0.13
23.09.2021 16:33:48
129.155
130.060
0.000
129.649
ចំណេញ
-1.06 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:33:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.155
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.060
កាត់ចំណេញ
129.649
លក់
0.01
23.09.2021 15:00:02
110.022
111.149
0.000
110.562
ចំណេញ
-0.10 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 15:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
110.022
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
111.149
កាត់ចំណេញ
110.562
លក់
0.07
23.09.2021 10:09:06
128.855
130.060
0.000
129.649
ចំណេញ
-0.76 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 10:09:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.855
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.060
កាត់ចំណេញ
129.649
ចម្លង
56.65 USD
23.09.2021 01:51:17
189.47%
191.38%
0.00
0.00
ចំណេញ
0.42 USD
Black_Clover
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 01:51:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
56.65 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.01
23.09.2021 01:00:03
109.773
111.149
0.000
110.562
ចំណេញ
-0.12 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 01:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.773
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
111.149
កាត់ចំណេញ
110.562
លក់
0.01
23.09.2021 00:00:10
109.778
111.149
0.000
110.562
ចំណេញ
-0.12 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 00:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.778
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
111.149
កាត់ចំណេញ
110.562
លក់
0.04
22.09.2021 12:16:23
128.556
130.060
0.000
129.649
ចំណេញ
-0.54 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 12:16:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.556
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.060
កាត់ចំណេញ
129.649
លក់
0.02
22.09.2021 04:10:36
128.256
130.060
0.000
129.649
ចំណេញ
-0.32 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 04:10:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
128.256
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.060
កាត់ចំណេញ
129.649
លក់
0.01
22.09.2021 02:44:14
127.957
130.060
0.000
129.649
ចំណេញ
-0.19 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 02:44:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
127.957
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.060
កាត់ចំណេញ
129.649
ទិញ
0.1
22.09.2021 02:09:08
0.87566
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.57 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 02:09:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.87566
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
20.09.2021 13:48:39
0.96061
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.28 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 13:48:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.96061
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
100.00 USD
20.09.2021 06:19:57
31069.03%
33670.71%
0.00
0.00
ចំណេញ
35.85 USD
ms
demaq
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 06:19:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
35.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
100.00 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
98.24 USD
20.09.2021 06:19:35
76.68%
82.01%
0.00
0.00
ចំណេញ
4.52 USD
DrMartin
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 06:19:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
4.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
98.24 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
806.64 USD
20.09.2021 06:19:00
15.08%
18.15%
0.00
0.00
ចំណេញ
15.51 USD
DealX_Int
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 06:19:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
15.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
806.64 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.1
07.09.2021 18:12:33
1.03180
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.99 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 18:12:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.03180
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
07.09.2021 18:09:20
1.00000
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.67 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 18:09:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.00000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
07.09.2021 18:08:23
1.05000
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.17 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 18:08:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.05000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
04.09.2021 22:16:10
1.25282
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.20 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2021 22:16:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25282
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
25.08.2021 08:26:05
1.16553
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.33 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 08:26:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.16553
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
18.08.2021 19:00:42
1.15035
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.17 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.08.2021 19:00:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.15035
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
18.08.2021 01:27:25
1.10000
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.67 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.08.2021 01:27:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.10000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
09.08.2021 07:36:06
0.80042
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.33 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 07:36:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.80042
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
09.08.2021 03:11:08
0.77500
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.58 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 03:11:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
06.08.2021 22:23:53
0.75000
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.83 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 22:23:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.75000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
20.07.2021 06:19:09
0.52500
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
4.08 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 06:19:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.52500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
4.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
17.07.2021 04:57:08
0.57500
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
3.58 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2021 04:57:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.57500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
3.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
104.49 USD
15.07.2021 04:47:46
1427.28%
3190.58%
0.00
0.00
ចំណេញ
44.42 USD
DePapelFX
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 04:47:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
44.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
104.49 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.1
29.06.2021 15:01:29
0.72542
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2.08 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 15:01:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72542
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
29.06.2021 10:30:57
0.67532
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2.58 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 10:30:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67532
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
26.06.2021 00:59:18
0.62520
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
3.08 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.06.2021 00:59:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.62520
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
3.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
22.06.2021 15:25:31
0.55000
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
3.83 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 15:25:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.55000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
3.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
22.06.2021 03:15:29
0.60000
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
3.33 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 03:15:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.60000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
3.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
22.06.2021 00:45:51
0.65000
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2.83 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 00:45:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.65000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
21.06.2021 12:32:18
0.70016
0.93452
0.00000
0.00000
ចំណេញ
2.33 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 12:32:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.70016
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.93452
កាត់ចំណេញ
0.00000