ទិញ
0.03
28.07.2021 17:00:12
0.69237
0.69221
0.00000
0.69451
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 17:00:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.69237
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69221
កាត់ចំណេញ
0.69451
ទិញ
0.02
28.07.2021 16:50:45
1.38508
1.38590
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 16:50:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38508
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38590
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
28.07.2021 16:00:04
1.60860
1.60888
0.00000
1.60674
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 16:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.60860
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.60888
កាត់ចំណេញ
1.60674
ទិញ
0.1
28.07.2021 13:14:03
0.75332
0.70909
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.46 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 13:14:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.75332
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70909
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.02
28.07.2021 13:00:06
0.69458
0.69221
0.00000
0.69451
ចំណេញ
-0.05 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 13:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.69458
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69221
កាត់ចំណេញ
0.69451
លក់
0.01
28.07.2021 12:37:04
129.851
129.941
0.000
129.652
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 12:37:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
129.851
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.941
កាត់ចំណេញ
129.652
លក់
0.01
28.07.2021 11:00:01
1.60668
1.60888
0.00000
1.60674
ចំណេញ
-0.02 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 11:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.60668
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.60888
កាត់ចំណេញ
1.60674
លក់
0.03
28.07.2021 10:22:02
1.38935
1.38613
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.10 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 10:22:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38935
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38613
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.07.2021 10:00:00
1.60466
1.60888
0.00000
1.60674
ចំណេញ
-0.03 USD
EURAUD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 10:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.60466
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.60888
កាត់ចំណេញ
1.60674
លក់
0.02
28.07.2021 09:18:14
1.38786
1.38613
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 09:18:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38786
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38613
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.07.2021 08:34:21
1.38636
1.38613
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 08:34:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38636
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38613
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
28.07.2021 08:34:20
1.38660
1.38590
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 08:34:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38660
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.38590
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
28.07.2021 06:00:00
0.69609
0.69221
0.00000
0.69451
ចំណេញ
-0.04 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 06:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.69609
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69221
កាត់ចំណេញ
0.69451
ទិញ
0.01
28.07.2021 05:00:00
0.69642
0.69221
0.00000
0.69451
ចំណេញ
-0.04 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 05:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.69642
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.69221
កាត់ចំណេញ
0.69451
ទិញ
0.01
28.07.2021 03:26:38
129.894
129.913
0.000
130.093
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 03:26:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
129.894
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.913
កាត់ចំណេញ
130.093
ទិញ
0.1
20.07.2021 06:19:09
0.52500
0.70909
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.83 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 06:19:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.52500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70909
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
17.07.2021 04:57:08
0.57500
0.70909
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.33 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.07.2021 04:57:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.57500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70909
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
26.36 USD
15.07.2021 04:47:46
1427.28%
1605.99%
0.00
0.00
ចំណេញ
1.11 USD
DePapelFX
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 04:47:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
26.36 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.1
29.06.2021 15:01:29
0.72542
0.70909
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-0.18 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 15:01:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72542
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70909
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
29.06.2021 10:30:57
0.67532
0.70909
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.32 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 10:30:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.67532
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70909
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
26.06.2021 00:59:18
0.62520
0.70909
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.82 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.06.2021 00:59:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.62520
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70909
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
22.06.2021 15:25:31
0.55000
0.70909
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.58 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 15:25:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.55000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70909
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.1
22.06.2021 15:01:45
0.50000
0.64194
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 15:01:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
0.50000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.64194
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
22.06.2021 03:15:29
0.60000
0.70909
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.08 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 03:15:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.60000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70909
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
22.06.2021 00:45:51
0.65000
0.70909
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.58 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 00:45:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.65000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70909
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.1
21.06.2021 12:32:18
0.70016
0.70909
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.07 USD
XRPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 12:32:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.70016
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70909
កាត់ចំណេញ
0.00000