ទិញ
3.05
15.10.2021 13:05:01
1.43225
1.43339
0.00000
1.44143
ចំណេញ
2.81 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 13:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.43225
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.43339
កាត់ចំណេញ
1.44143
លក់
3.89
15.10.2021 12:00:03
123.781
123.866
0.000
122.605
ចំណេញ
-2.89 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 12:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
123.781
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.89
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
123.866
កាត់ចំណេញ
122.605
លក់
3.68
15.10.2021 10:10:00
92.428
92.543
0.000
91.446
ចំណេញ
-3.70 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
92.428
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-3.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.68
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
92.543
កាត់ចំណេញ
91.446
លក់
3.89
15.10.2021 08:20:00
123.496
123.866
0.000
122.605
ចំណេញ
-12.59 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 08:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
123.496
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-12.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.89
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
123.866
កាត់ចំណេញ
122.605
លក់
3.68
15.10.2021 06:00:07
92.163
92.543
0.000
91.445
ចំណេញ
-12.23 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 06:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
92.163
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-12.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.68
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
92.543
កាត់ចំណេញ
91.445
លក់
3.68
14.10.2021 17:00:02
91.889
92.543
0.000
91.445
ចំណេញ
-21.05 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 17:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
91.889
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-21.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.68
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
92.543
កាត់ចំណេញ
91.445
លក់
3.89
14.10.2021 12:00:14
123.204
123.866
0.000
122.602
ចំណេញ
-22.52 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 12:00:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
123.204
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-22.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.89
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
123.866
កាត់ចំណេញ
122.602
លក់
3.68
14.10.2021 12:00:05
91.545
92.543
0.000
91.446
ចំណេញ
-32.12 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 12:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
91.545
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-32.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.68
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
92.543
កាត់ចំណេញ
91.446
លក់
3.89
14.10.2021 06:02:08
122.870
123.866
0.000
122.602
ចំណេញ
-33.89 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 06:02:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
122.870
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-33.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.89
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
123.866
កាត់ចំណេញ
122.602
លក់
3.89
13.10.2021 20:00:15
122.575
123.866
0.000
122.603
ចំណេញ
-43.92 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 20:00:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
122.575
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-43.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.89
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
123.866
កាត់ចំណេញ
122.603
លក់
3.89
13.10.2021 16:00:06
122.300
123.866
0.000
122.603
ចំណេញ
-53.28 USD
CHFJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
122.300
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-53.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.89
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
123.866
កាត់ចំណេញ
122.603
លក់
3.68
13.10.2021 15:00:02
91.246
92.543
0.000
91.446
ចំណេញ
-41.74 USD
CADJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
91.246
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-41.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.68
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
92.543
កាត់ចំណេញ
91.446
ទិញ
3.05
12.10.2021 19:00:03
1.43602
1.43339
0.00000
1.44143
ចំណេញ
-6.49 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 19:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.43602
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.43339
កាត់ចំណេញ
1.44143
ទិញ
3.05
12.10.2021 15:00:03
1.44041
1.43339
0.00000
1.44143
ចំណេញ
-17.33 USD
EURCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.44041
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.43339
កាត់ចំណេញ
1.44143