ទិញនៅ
0.4
29.07.2021 05:55:22
1.17777
1.18575
0.00000
1.20581
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 05:55:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.17777
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18575
កាត់ចំណេញ
1.20581
លក់នៅ
0.4
27.07.2021 23:50:48
2.02222
1.99944
0.00000
1.97500
ចំណេញ
0.00 USD
GBPNZDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 23:50:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
2.02222
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.99944
កាត់ចំណេញ
1.97500
លក់
0.4
27.07.2021 23:49:26
1.99481
1.99490
0.00000
1.98090
ចំណេញ
-2.52 USD
GBPNZDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 23:49:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.99481
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.99490
កាត់ចំណេញ
1.98090
លក់នៅ
0.4
27.07.2021 18:40:26
1.90909
1.88751
0.00000
1.83815
ចំណេញ
0.00 USD
GBPAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 18:40:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.90909
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.88751
កាត់ចំណេញ
1.83815
លក់
0.4
27.07.2021 18:34:34
1.88278
1.88554
0.00000
1.85388
ចំណេញ
-81.73 USD
GBPAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 18:34:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.88278
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-81.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.88554
កាត់ចំណេញ
1.85388
ទិញនៅ
0.4
27.07.2021 18:05:14
1.38500
1.39293
0.00000
1.40234
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 18:05:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.38500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39293
កាត់ចំណេញ
1.40234
ទិញនៅ
0.4
27.07.2021 10:54:28
1.36234
1.39293
0.00000
1.40234
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 10:54:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.36234
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39293
កាត់ចំណេញ
1.40234
ទិញនៅ
0.4
26.07.2021 11:30:13
129.555
130.189
0.000
130.950
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 11:30:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
129.555
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.189
កាត់ចំណេញ
130.950
លក់នៅ
0.4
26.07.2021 08:37:28
1.61010
1.60678
0.00000
1.58454
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 08:37:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.61010
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.60678
កាត់ចំណេញ
1.58454
លក់
0.4
23.07.2021 19:03:09
1.86666
1.88554
0.00000
1.85388
ចំណេញ
-559.09 USD
GBPAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 19:03:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.86666
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-559.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.88554
កាត់ចំណេញ
1.85388
លក់
0.4
23.07.2021 17:52:20
1.59750
1.60475
0.00000
1.58454
ចំណេញ
-214.69 USD
EURAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 17:52:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.59750
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-214.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.60475
កាត់ចំណេញ
1.58454
លក់
0.4
15.07.2021 17:26:57
1.58888
1.60475
0.00000
1.58454
ចំណេញ
-469.96 USD
EURAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 17:26:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.58888
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-469.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.60475
កាត់ចំណេញ
1.58454
លក់
0.4
15.07.2021 13:01:00
1.85500
1.88554
0.00000
1.85388
ចំណេញ
-904.38 USD
GBPAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 13:01:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.85500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-904.38 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.88554
កាត់ចំណេញ
1.85388
ទិញ
0.4
13.07.2021 14:27:19
130.550
130.444
0.000
130.950
ចំណេញ
-38.61 USD
EURJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 14:27:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
130.550
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-38.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.444
កាត់ចំណេញ
130.950
លក់
0.4
08.07.2021 06:08:26
1.84638
1.88554
0.00000
1.85388
ចំណេញ
-1 159.65 USD
GBPAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 06:08:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.84638
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1 159.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.88554
កាត់ចំណេញ
1.85388
លក់
0.4
07.07.2021 17:03:53
1.84000
1.88554
0.00000
1.85388
ចំណេញ
-1 348.58 USD
GBPAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 17:03:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.84000
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1 348.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.88554
កាត់ចំណេញ
1.85388
ទិញ
0.4
06.07.2021 13:55:21
131.119
130.444
0.000
130.950
ចំណេញ
-245.84 USD
EURJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 13:55:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
131.119
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-245.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.444
កាត់ចំណេញ
130.950
ទិញ
0.4
24.06.2021 01:56:53
1.19334
1.18761
0.00000
1.20581
ចំណេញ
-229.20 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2021 01:56:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.19334
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-229.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18761
កាត់ចំណេញ
1.20581
ទិញ
0.4
16.06.2021 21:37:34
1.20383
1.18761
0.00000
1.20581
ចំណេញ
-648.80 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:37:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20383
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-648.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18761
កាត់ចំណេញ
1.20581