ទិញនៅ
0.5
21.10.2021 04:15:43
1.58600
1.62497
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
EURNZDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 04:15:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.58600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.62497
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.5
21.10.2021 04:14:00
134.096
132.440
0.000
128.674
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 04:14:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
134.096
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.440
កាត់ចំណេញ
128.674
លក់នៅ
0.5
15.10.2021 08:53:24
159.888
157.144
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 08:53:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
159.888
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
157.144
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.5
15.10.2021 02:36:51
113.846
113.518
0.000
110.995
ចំណេញ
144.47 USD
USDJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 02:36:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
113.846
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
144.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
113.518
កាត់ចំណេញ
110.995
ទិញ
0.5
14.10.2021 16:42:43
1.56256
1.55849
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-151.86 USD
EURAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 16:42:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.56256
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-151.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.55849
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.5
14.10.2021 11:42:58
155.529
156.069
0.000
150.432
ចំណេញ
-237.85 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:42:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
155.529
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-237.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.069
កាត់ចំណេញ
150.432
ទិញ
0.5
14.10.2021 11:15:21
1.65477
1.62763
0.00000
1.67285
ចំណេញ
-969.67 USD
EURNZDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:15:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.65477
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-969.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.62763
កាត់ចំណេញ
1.67285
ទិញនៅ
0.5
12.10.2021 16:04:47
1.82550
1.84826
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 16:04:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.82550
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.84826
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.5
11.10.2021 12:26:02
1.85684
1.84181
0.00000
1.86888
ចំណេញ
-560.81 USD
GBPAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 12:26:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.85684
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-560.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.84181
កាត់ចំណេញ
1.86888
លក់
0.5
11.10.2021 10:01:27
130.573
132.062
0.000
128.674
ចំណេញ
-655.85 USD
EURJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 10:01:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
130.573
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-655.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.062
កាត់ចំណេញ
128.674
ទិញនៅ
0.5
08.10.2021 17:44:30
1.22888
1.23697
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
USDCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:44:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.22888
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.23697
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.5
08.10.2021 17:08:38
152.638
156.069
0.000
150.432
ចំណេញ
-1 511.21 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:08:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
152.638
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1 511.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
156.069
កាត់ចំណេញ
150.432
ទិញ
0.5
08.10.2021 16:14:24
1.70356
1.70033
0.00000
1.74190
ចំណេញ
-130.59 USD
GBPCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 16:14:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.70356
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-130.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.70033
កាត់ចំណេញ
1.74190
ទិញ
0.5
08.10.2021 15:30:23
1.25201
1.23672
0.00000
1.27057
ចំណេញ
-618.17 USD
USDCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 15:30:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.25201
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-618.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.23672
កាត់ចំណេញ
1.27057
ទិញ
0.5
06.10.2021 20:48:06
1.58999
1.55849
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1 175.36 USD
EURAUDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 20:48:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.58999
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1 175.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.55849
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.5
06.10.2021 11:28:26
1.14764
1.16260
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 11:28:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.14764
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16260
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញនៅ
0.5
28.09.2021 16:19:58
1.68644
1.70618
0.00000
1.74190
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 16:19:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1.68644
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.70618
កាត់ចំណេញ
1.74190
ទិញ
0.5
28.09.2021 13:03:17
1.72517
1.70033
0.00000
1.74190
ចំណេញ
-1 004.27 USD
GBPCADm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:03:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.72517
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1 004.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.70033
កាត់ចំណេញ
1.74190
ទិញ
0.5
28.09.2021 10:23:45
1.16781
1.16324
0.00000
1.17171
ចំណេញ
-228.50 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 10:23:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.16781
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-228.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16324
កាត់ចំណេញ
1.17171