លក់
1
02.06.2021 23:14:57
155.216
153.750
0.000
0.000
ចំណេញ
1 222.18 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 23:14:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
155.216
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
1 222.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.750
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.33
29.04.2021 13:31:46
151.967
153.750
0.000
148.627
ចំណេញ
-625.13 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 13:31:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
151.967
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-625.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.750
កាត់ចំណេញ
148.627
លក់
0.22
28.04.2021 14:49:18
151.054
153.750
0.000
148.627
ចំណេញ
-602.37 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 14:49:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
151.054
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-602.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.22
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.750
កាត់ចំណេញ
148.627
លក់
0.1
15.04.2021 06:45:05
149.935
153.750
0.000
148.627
ចំណេញ
-381.18 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 06:45:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
149.935
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-381.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.750
កាត់ចំណេញ
148.627
លក់
0.35
15.02.2021 12:04:27
146.563
153.750
0.000
148.627
ចំណេញ
-2 519.33 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 12:04:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
146.563
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-2 519.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.750
កាត់ចំណេញ
148.627
លក់
0.15
15.02.2021 02:27:24
145.791
153.750
0.000
148.627
ចំណេញ
-1 184.66 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.02.2021 02:27:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
145.791
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-1 184.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.750
កាត់ចំណេញ
148.627
លក់
0.1
12.02.2021 19:44:32
145.387
153.750
0.000
148.627
ចំណេញ
-826.99 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 19:44:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
145.387
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-826.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.750
កាត់ចំណេញ
148.627
លក់
0.05
12.02.2021 14:41:12
144.952
153.750
0.000
148.627
ចំណេញ
-433.28 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 14:41:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
144.952
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-433.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.750
កាត់ចំណេញ
148.627
លក់
0.03
11.02.2021 04:30:23
144.664
153.750
0.000
148.627
ចំណេញ
-267.86 USD
GBPJPYm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.02.2021 04:30:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
144.664
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-267.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
153.750
កាត់ចំណេញ
148.627