លក់
0.02
27.07.2021 18:15:01
1.18357
1.17994
0.00000
1.17796
ចំណេញ
7.26 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 18:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18357
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
7.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17994
កាត់ចំណេញ
1.17796
លក់
0.01
27.07.2021 16:20:03
1.18240
1.17994
0.00000
1.17796
ចំណេញ
2.46 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 16:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18240
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
2.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17994
កាត់ចំណេញ
1.17796
លក់
0.01
27.07.2021 15:35:01
1.18129
1.17994
0.00000
1.17796
ចំណេញ
1.35 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 15:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18129
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17994
កាត់ចំណេញ
1.17796