ទិញ
0.27
23.09.2021 05:50:01
1.16979
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
118.53 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.16979
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
118.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606
ទិញ
0.19
20.09.2021 05:30:01
1.17140
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
52.82 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17140
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
52.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606
ទិញ
0.14
20.09.2021 04:10:20
1.17222
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
27.44 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:10:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17222
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
27.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606
ទិញ
0.1
17.09.2021 19:45:01
1.17311
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
10.70 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 19:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17311
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
10.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606
ទិញ
0.07
17.09.2021 18:00:00
1.17391
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
1.89 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17391
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606
ទិញ
0.05
17.09.2021 17:15:01
1.17491
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
-3.65 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17491
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606
ទិញ
0.04
16.09.2021 15:20:00
1.17605
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
-7.48 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17605
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606
ទិញ
0.03
16.09.2021 12:15:01
1.17685
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
-8.01 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17685
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606
ទិញ
0.02
16.09.2021 11:15:01
1.17776
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
-7.16 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17776
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606
ទិញ
0.01
16.09.2021 10:45:04
1.17859
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
-4.41 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:45:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17859
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606
ទិញ
0.01
16.09.2021 10:20:00
1.17940
1.17418
0.00000
1.17606
ចំណេញ
-5.22 USD
EURUSDm
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17940
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17418
កាត់ចំណេញ
1.17606