ទិញ
0.1
07.09.2021 13:51:01
130.511
132.024
0.000
0.000
ចំណេញ
108.46 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 13:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
130.511
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
108.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
132.024
កាត់ចំណេញ
0.000