លក់
0.1
07.05.2021 17:44:54
1.39762
1.40430
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-68.07 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 17:44:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.39762
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-68.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40430
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.02
06.05.2021 17:08:33
1810.39
1822.43
0.00
0.00
ចំណេញ
-24.49 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:08:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1810.39
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-24.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1822.43
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.1
04.05.2021 18:18:44
1.38757
1.40430
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-169.48 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:18:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38757
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-169.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40430
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
19.04.2021 02:57:44
1.38204
1.40430
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-227.50 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 02:57:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38204
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-227.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40430
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
16.04.2021 15:16:34
1.38051
1.40430
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-121.47 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 15:16:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38051
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-121.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40430
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
16.04.2021 14:18:11
1.37875
1.40430
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-26.06 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 14:18:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37875
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40430
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.05
09.04.2021 09:49:55
1.36560
1.40456
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:49:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1.36560
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40456
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់នៅ
0.04
31.03.2021 04:50:32
1674.00
1825.92
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 04:50:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1674.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1825.92
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.04
25.02.2021 11:01:51
1.41683
1.40417
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-75.92 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 11:01:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41683
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-75.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40417
កាត់ចំណេញ
0.00000