ទិញ
0.02
24.09.2021 00:13:05
1.37234
1.37328
0.00000
1.37734
ចំណេញ
1.88 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 00:13:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37234
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37328
កាត់ចំណេញ
1.37734
លក់
0.02
23.09.2021 14:37:01
1.37121
1.37341
0.00000
1.36621
ចំណេញ
-4.49 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37121
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37341
កាត់ចំណេញ
1.36621
ទិញ
0.06
17.09.2021 17:47:01
1.37504
1.37328
0.00000
1.37754
ចំណេញ
-12.93 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:47:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37504
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37328
កាត់ចំណេញ
1.37754
ទិញ
0.04
16.09.2021 16:06:06
1.38014
1.37328
0.00000
1.37754
ចំណេញ
-29.27 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:06:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38014
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-29.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37328
កាត់ចំណេញ
1.37754
ទិញ
0.03
14.09.2021 17:42:01
1.38516
1.37328
0.00000
1.37754
ចំណេញ
-37.68 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:42:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38516
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37328
កាត់ចំណេញ
1.37754
ទិញ
0.07
04.08.2021 09:48:51
1.39401
1.37328
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-165.94 USD
GBPUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 09:48:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.39401
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-165.94 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37328
កាត់ចំណេញ
0.00000
ចម្លង
1 698.14 USD
22.06.2021 12:24:05
0.00%
37.78%
0.00
0.00
ចំណេញ
644.47 USD
SD-WinBOT
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 12:24:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
644.47 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1 698.14 USD
កាត់ចំណេញ
0.00