ចម្លង
205.42 USD
27.08.2021 06:09:45
-0.03%
2.76%
0.00
0.00
ចំណេញ
5.70 USD
Calm Nobles
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 06:09:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
5.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
205.42 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ចម្លង
465.51 USD
19.08.2021 02:57:11
22.20%
17.80%
0.00
0.00
ចំណេញ
-16.64 USD
GOLDEN_AA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 02:57:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-16.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
465.51 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.04
06.08.2021 06:25:06
0.90765
0.92467
0.00000
0.89677
ចំណេញ
-73.63 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 06:25:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90765
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-73.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92467
កាត់ចំណេញ
0.89677
លក់
0.04
03.08.2021 17:12:38
0.90350
0.92467
0.00000
0.89677
ចំណេញ
-91.58 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 17:12:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.90350
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-91.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92467
កាត់ចំណេញ
0.89677
ចម្លង
1 189.30 USD
31.07.2021 14:32:51
-50.46%
-41.11%
0.00
0.00
ចំណេញ
199.15 USD
Ensino_Fund
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.07.2021 14:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
199.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1 189.30 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.04
08.07.2021 10:30:01
109.970
110.391
0.000
111.135
ចំណេញ
15.25 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 10:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
109.970
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
15.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.391
កាត់ចំណេញ
111.135
ទិញ
0.04
07.07.2021 03:39:24
110.506
110.391
0.000
111.135
ចំណេញ
-4.17 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 03:39:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
110.506
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-4.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.391
កាត់ចំណេញ
111.135
ទិញ
0.04
05.07.2021 11:30:17
110.896
110.391
0.000
111.135
ចំណេញ
-18.30 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 11:30:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
110.896
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-18.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.391
កាត់ចំណេញ
111.135
ទិញ
0.04
01.07.2021 11:00:02
111.286
110.391
0.000
111.135
ចំណេញ
-32.43 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2021 11:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
111.286
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-32.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.391
កាត់ចំណេញ
111.135
ទិញ
0.04
25.06.2021 10:15:05
1.27632
1.26837
0.00000
1.28730
ចំណេញ
-34.40 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2021 10:15:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.27632
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26837
កាត់ចំណេញ
1.28730
ទិញ
0.04
23.06.2021 18:35:00
1.28107
1.26837
0.00000
1.28730
ចំណេញ
-54.96 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 18:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28107
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-54.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26837
កាត់ចំណេញ
1.28730
ទិញ
0.04
16.06.2021 21:49:41
132.790
129.610
0.000
133.818
ចំណេញ
-115.22 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:49:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
132.790
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-115.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.610
កាត់ចំណេញ
133.818
ទិញ
0.04
16.06.2021 15:54:30
133.146
129.610
0.000
133.818
ចំណេញ
-128.12 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 15:54:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.146
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-128.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.610
កាត់ចំណេញ
133.818
ទិញ
0.04
14.06.2021 11:50:00
1.40811
1.37214
0.00000
1.41885
ចំណេញ
-143.88 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 11:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.40811
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-143.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37214
កាត់ចំណេញ
1.41885
ទិញ
0.04
11.06.2021 17:58:54
1.41216
1.37214
0.00000
1.41885
ចំណេញ
-160.08 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:58:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41216
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-160.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37214
កាត់ចំណេញ
1.41885
លក់
0.04
11.06.2021 17:57:25
0.89933
0.92467
0.00000
0.89677
ចំណេញ
-109.62 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:57:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.89933
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-109.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92467
កាត់ចំណេញ
0.89677
ទិញ
0.04
11.06.2021 15:57:03
1.21311
1.17401
0.00000
1.22387
ចំណេញ
-156.40 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 15:57:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21311
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-156.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17401
កាត់ចំណេញ
1.22387
ទិញ
0.04
10.06.2021 16:15:41
133.536
129.610
0.000
133.818
ចំណេញ
-142.26 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 16:15:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.536
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-142.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.610
កាត់ចំណេញ
133.818
ទិញ
0.04
10.06.2021 06:20:20
1.21703
1.17401
0.00000
1.22387
ចំណេញ
-172.08 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 06:20:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21703
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-172.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17401
កាត់ចំណេញ
1.22387
ទិញ
0.04
08.06.2021 08:10:01
1.41603
1.37214
0.00000
1.41885
ចំណេញ
-175.56 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 08:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41603
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-175.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37214
កាត់ចំណេញ
1.41885
ទិញ
0.04
02.06.2021 09:38:03
1.22130
1.17401
0.00000
1.22387
ចំណេញ
-189.16 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 09:38:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-189.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17401
កាត់ចំណេញ
1.22387
ទិញ
0.04
27.05.2021 17:59:19
133.920
129.610
0.000
133.818
ចំណេញ
-156.17 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 17:59:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
133.920
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-156.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
129.610
កាត់ចំណេញ
133.818
ទិញ
0.04
25.05.2021 09:44:24
1.22524
1.17401
0.00000
1.22387
ចំណេញ
-204.92 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 09:44:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.22524
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-204.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17401
កាត់ចំណេញ
1.22387
ទិញ
0.04
21.05.2021 15:50:00
1.42030
1.37214
0.00000
1.41885
ចំណេញ
-192.64 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 15:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.42030
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-192.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37214
កាត់ចំណេញ
1.41885
លក់
0.04
21.05.2021 10:05:05
0.89540
0.92467
0.00000
0.89677
ចំណេញ
-126.62 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 10:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.89540
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-126.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92467
កាត់ចំណេញ
0.89677
លក់
0.07
12.05.2021 15:35:22
109.149
110.413
0.000
108.177
ចំណេញ
-80.14 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:35:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
109.149
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-80.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.413
កាត់ចំណេញ
108.177
លក់
0.06
07.05.2021 16:23:33
108.752
110.413
0.000
108.177
ចំណេញ
-90.26 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 16:23:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
108.752
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-90.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.413
កាត់ចំណេញ
108.177
ចម្លង
4 420.50 USD
06.05.2021 08:12:38
6.45%
41.48%
0.00
0.00
ចំណេញ
149.10 USD
docFX
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 08:12:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
149.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4 420.50 USD
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.05
27.04.2021 12:02:44
108.360
110.413
0.000
108.177
ចំណេញ
-92.97 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.04.2021 12:02:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
108.360
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-92.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.413
កាត់ចំណេញ
108.177
លក់
0.04
23.04.2021 18:45:06
107.970
110.413
0.000
108.177
ចំណេញ
-88.50 USD
USDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 18:45:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
107.970
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-88.50 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
110.413
កាត់ចំណេញ
108.177
ទិញ
0.04
07.04.2021 09:04:18
1.28534
1.26837
0.00000
1.28730
ចំណេញ
-73.43 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:04:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28534
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-73.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26837
កាត់ចំណេញ
1.28730
ទិញ
0.03
06.04.2021 22:45:17
0.93147
0.92442
0.00000
0.94374
ចំណេញ
-22.88 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 22:45:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.93147
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-22.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92442
កាត់ចំណេញ
0.94374
ទិញ
0.03
06.04.2021 21:00:02
1.28934
1.26837
0.00000
1.28730
ចំណេញ
-68.06 USD
GBPCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 21:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.28934
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-68.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26837
កាត់ចំណេញ
1.28730
ទិញ
0.03
05.04.2021 19:15:18
0.93623
0.92442
0.00000
0.94374
ចំណេញ
-38.33 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 19:15:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.93623
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92442
កាត់ចំណេញ
0.94374
ទិញ
0.03
01.04.2021 20:00:01
0.94122
0.92442
0.00000
0.94374
ចំណេញ
-54.52 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 20:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.94122
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-54.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92442
កាត់ចំណេញ
0.94374
ទិញ
0.03
01.04.2021 12:02:14
0.94725
0.92442
0.00000
0.94374
ចំណេញ
-74.09 USD
USDCHF
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 12:02:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.94725
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-74.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92442
កាត់ចំណេញ
0.94374