លក់
0.29
19.10.2021 03:30:00
1.37450
1.37947
0.00000
1.37119
ចំណេញ
-1.44 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 03:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37450
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37947
កាត់ចំណេញ
1.37119
លក់
0.19
19.10.2021 03:25:03
1.37428
1.37947
0.00000
1.37119
ចំណេញ
-0.99 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 03:25:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37428
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37947
កាត់ចំណេញ
1.37119
លក់
0.13
15.10.2021 10:15:01
1.37114
1.37947
0.00000
1.37119
ចំណេញ
-1.08 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37114
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37947
កាត់ចំណេញ
1.37119
លក់
0.09
15.10.2021 10:10:00
1.37050
1.37947
0.00000
1.37119
ចំណេញ
-0.81 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37050
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37947
កាត់ចំណេញ
1.37119
លក់
0.06
15.10.2021 05:35:01
1.36810
1.37947
0.00000
1.37119
ចំណេញ
-0.68 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 05:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36810
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37947
កាត់ចំណេញ
1.37119
លក់
0.04
14.10.2021 00:40:06
1.36588
1.37947
0.00000
1.37119
ចំណេញ
-0.54 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 00:40:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36588
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37947
កាត់ចំណេញ
1.37119
លក់
0.03
13.10.2021 22:20:01
1.36553
1.37947
0.00000
1.37119
ចំណេញ
-0.42 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 22:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36553
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37947
កាត់ចំណេញ
1.37119