ទិញ
0.02
15.04.2021 06:24:05
1.37777
1.37826
0.00000
1.37982
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 06:24:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37777
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37826
កាត់ចំណេញ
1.37982
ទិញ
0.01
15.04.2021 02:30:03
1.37767
1.37826
0.00000
1.37982
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 02:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37767
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37826
កាត់ចំណេញ
1.37982
ទិញ
0.01
15.04.2021 00:01:24
1.37807
1.37826
0.00000
1.37982
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 00:01:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37807
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37826
កាត់ចំណេញ
1.37982
លក់
0.1
13.04.2021 15:03:55
0.75923
0.77320
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.40 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:03:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75923
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77320
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.2
13.04.2021 03:52:28
0.76100
0.77320
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.44 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 03:52:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.76100
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77320
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.4
13.04.2021 03:26:00
0.76122
0.77320
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-4.79 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 03:26:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.76122
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77320
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.1
09.04.2021 09:32:00
0.75947
0.77320
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-1.37 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:32:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.75947
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77320
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.4
23.03.2021 06:36:36
0.77044
0.77300
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.02 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 06:36:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77044
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77300
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.25
19.03.2021 19:40:01
0.77480
0.77300
0.00000
0.77762
ចំណេញ
-0.45 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2021 19:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77480
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77300
កាត់ចំណេញ
0.77762
ទិញ
0.17
19.03.2021 11:55:02
0.77543
0.77300
0.00000
0.77762
ចំណេញ
-0.41 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2021 11:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77543
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.41 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77300
កាត់ចំណេញ
0.77762
ទិញ
0.11
19.03.2021 11:50:03
0.77571
0.77300
0.00000
0.77762
ចំណេញ
-0.30 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2021 11:50:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77571
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77300
កាត់ចំណេញ
0.77762
ទិញ
0.07
18.03.2021 20:40:02
0.77675
0.77300
0.00000
0.77762
ចំណេញ
-0.26 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 20:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77675
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77300
កាត់ចំណេញ
0.77762
ទិញ
0.05
18.03.2021 20:30:03
0.77736
0.77300
0.00000
0.77762
ចំណេញ
-0.22 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 20:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77736
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77300
កាត់ចំណេញ
0.77762
ទិញ
0.03
18.03.2021 14:40:02
0.77806
0.77300
0.00000
0.77762
ចំណេញ
-0.15 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 14:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77806
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77300
កាត់ចំណេញ
0.77762
ទិញ
0.02
18.03.2021 14:35:02
0.77882
0.77300
0.00000
0.77762
ចំណេញ
-0.12 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 14:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.77882
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77300
កាត់ចំណេញ
0.77762
ទិញ
0.01
18.03.2021 09:45:03
0.78008
0.77300
0.00000
0.77762
ចំណេញ
-0.07 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 09:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.78008
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77300
កាត់ចំណេញ
0.77762
ទិញ
0.01
18.03.2021 09:40:01
0.78138
0.77300
0.00000
0.77762
ចំណេញ
-0.08 USD
AUDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 09:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.78138
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.77300
កាត់ចំណេញ
0.77762
ចម្លង
635.22 USD
03.03.2021 11:03:26
30.65%
-514.30%
0.00
0.00
ចំណេញ
-256.07 USD
WIDOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 11:03:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-256.07 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
635.22 USD
កាត់ចំណេញ
0.00