ចម្លង
4 260.07 USD
08.10.2020 20:13:07
13.29%
39.27%
0.00
0.00
ចំណេញ
1 321.76 USD
Brexit
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 20:13:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
1 321.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
4 260.07 USD
កាត់ចំណេញ
0.00