ទិញ
0.03
24.09.2021 16:40:00
1.36922
1.36760
0.00000
1.37022
ចំណេញ
-5.16 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36922
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36760
កាត់ចំណេញ
1.37022