ទិញ
0.01
16.06.2021 21:13:47
1.20449
1.17186
0.00000
1.20854
ចំណេញ
-32.63 USD
EURUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:13:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20449
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-32.63 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17186
កាត់ចំណេញ
1.20854
ទិញ
0.01
10.06.2021 17:18:39
0.72070
0.70099
0.00000
0.72131
ចំណេញ
-19.71 USD
NZDUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:18:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72070
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70099
កាត់ចំណេញ
0.72131
ទិញ
0.01
01.06.2021 10:45:07
0.72860
0.70099
0.00000
0.72901
ចំណេញ
-27.61 USD
NZDUSD_S
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 10:45:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.72860
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.70099
កាត់ចំណេញ
0.72901