ទិញ
0.01
15.06.2021 09:51:16
1.41139
1.40795
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.44 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 09:51:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41139
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.44 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40795
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:15:20
1.41681
1.40795
0.00000
1.41781
ចំណេញ
-8.86 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:15:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41681
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40795
កាត់ចំណេញ
1.41781
ទិញ
0.01
01.06.2021 11:18:03
1.42090
1.40795
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-12.95 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 11:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.42090
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40795
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
07.05.2021 16:55:20
1.39359
1.40820
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-14.61 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 16:55:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.39359
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.61 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
06.05.2021 23:28:56
1.38908
1.40820
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-19.12 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 23:28:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38908
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.12 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
03.05.2021 10:59:36
1.38398
1.40820
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-24.22 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 10:59:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38398
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-24.22 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
19.04.2021 08:19:49
1.19576
1.21259
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-16.83 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 08:19:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19576
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.83 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21259
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
16.04.2021 12:35:17
1.37651
1.40820
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-31.69 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 12:35:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37651
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
13.04.2021 15:52:21
1.19234
1.21259
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-20.25 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:52:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19234
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-20.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21259
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
12.04.2021 10:00:10
1.37099
1.40820
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-37.21 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 10:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37099
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
06.04.2021 17:05:01
1.18372
1.21259
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-28.87 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 17:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18372
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.87 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21259
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.02.2021 11:13:16
80.275
84.635
0.000
0.000
ចំណេញ
-39.60 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 11:13:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.275
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-39.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.635
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
28.01.2021 15:18:03
142.429
155.067
0.000
0.000
ចំណេញ
-114.78 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 15:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
142.429
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-114.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
155.067
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
28.01.2021 08:36:29
126.130
133.510
0.000
126.080
ចំណេញ
-67.02 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 08:36:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
126.130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-67.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.510
កាត់ចំណេញ
126.080
លក់
0.01
18.01.2021 11:58:38
1.35263
1.40820
0.00000
1.35160
ចំណេញ
-55.57 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2021 11:58:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.35263
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-55.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
1.35160
លក់
0.01
11.01.2021 12:05:01
140.388
155.067
0.000
0.000
ចំណេញ
-133.31 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 12:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
140.388
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-133.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
155.067
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.12.2020 21:18:36
73.498
78.457
0.000
73.398
ចំណេញ
-45.04 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 21:18:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
73.498
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-45.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
78.457
កាត់ចំណេញ
73.398
លក់
0.01
01.12.2020 12:36:24
124.903
133.510
0.000
0.000
ចំណេញ
-78.16 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 12:36:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
124.903
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-78.16 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
133.510
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
25.11.2020 08:32:19
72.753
78.457
0.000
72.653
ចំណេញ
-51.80 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 08:32:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
72.753
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-51.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
78.457
កាត់ចំណេញ
72.653
លក់
0.01
16.11.2020 15:19:54
0.68635
0.71249
0.00000
0.68535
ចំណេញ
-26.14 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 15:19:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68635
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71249
កាត់ចំណេញ
0.68535
លក់
0.01
13.11.2020 11:11:50
0.68100
0.71249
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-31.49 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.11.2020 11:11:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68100
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71249
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.11.2020 14:45:14
0.67493
0.71249
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-37.56 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 14:45:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67493
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71249
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.11.2020 09:46:14
1.30081
1.40820
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-107.39 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 09:46:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.30081
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-107.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
03.11.2020 06:18:23
1.29177
1.40820
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-116.43 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.11.2020 06:18:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29177
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-116.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
30.09.2020 12:28:47
1.28184
1.40820
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-126.36 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 12:28:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.28184
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-126.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.09.2020 08:54:19
1.27642
1.40820
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-131.78 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 08:54:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.27642
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-131.78 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.09.2020 04:01:42
1.27538
1.40820
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-132.82 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 04:01:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.27538
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-132.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.40820
កាត់ចំណេញ
0.00000