ទិញ
0.01
20.09.2021 18:50:56
1.36600
1.36611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 18:50:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.36600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36611
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
20.09.2021 04:02:59
1.37230
1.36611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-6.19 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:02:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37230
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36611
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
17.09.2021 17:13:52
1.37600
1.36611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-9.89 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:13:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37600
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36611
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
17.09.2021 16:44:58
1.37850
1.36611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-12.39 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:44:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.37850
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36611
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
14.09.2021 17:00:25
1.38747
1.36611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-21.36 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:00:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38747
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-21.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.08.2021 06:05:48
1.36402
1.36635
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.33 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2021 06:05:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36402
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.33 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36635
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
23.08.2021 03:32:33
1.36344
1.36635
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.91 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2021 03:32:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.36344
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36635
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
16.06.2021 21:11:46
1.40426
1.36611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-38.15 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:11:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.40426
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-38.15 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36611
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
16.06.2021 17:17:37
1.41110
1.36611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-44.99 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 17:17:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41110
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-44.99 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36611
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
11.06.2021 10:15:20
1.41681
1.36611
0.00000
1.41781
ចំណេញ
-50.70 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 10:15:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.41681
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-50.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36611
កាត់ចំណេញ
1.41781
ទិញ
0.01
01.06.2021 11:18:03
1.42090
1.36611
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-54.79 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 11:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.42090
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-54.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36611
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.01.2021 15:18:03
142.429
149.754
0.000
0.000
ចំណេញ
-66.84 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 15:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
142.429
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-66.84 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.754
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
28.01.2021 08:36:29
126.130
128.542
0.000
126.080
ចំណេញ
-22.01 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 08:36:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
126.130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-22.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.542
កាត់ចំណេញ
126.080
លក់
0.01
18.01.2021 11:58:38
1.35263
1.36635
0.00000
1.35160
ចំណេញ
-13.72 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2021 11:58:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.35263
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.72 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36635
កាត់ចំណេញ
1.35160
លក់
0.01
11.01.2021 12:05:01
140.388
149.754
0.000
0.000
ចំណេញ
-85.46 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 12:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
140.388
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-85.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.754
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
01.12.2020 12:36:24
124.903
128.542
0.000
0.000
ចំណេញ
-33.20 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 12:36:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
124.903
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-33.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
128.542
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
25.11.2020 08:32:19
72.753
76.883
0.000
72.653
ចំណេញ
-37.68 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 08:32:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
72.753
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-37.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
76.883
កាត់ចំណេញ
72.653
លក់
0.01
05.11.2020 09:46:14
1.30081
1.36635
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-65.54 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 09:46:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.30081
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-65.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36635
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
03.11.2020 06:18:23
1.29177
1.36635
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-74.58 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.11.2020 06:18:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29177
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-74.58 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36635
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
30.09.2020 12:28:47
1.28184
1.36635
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-84.51 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 12:28:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.28184
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-84.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36635
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.09.2020 08:54:19
1.27642
1.36635
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-89.93 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 08:54:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.27642
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-89.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36635
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.09.2020 04:01:42
1.27538
1.36635
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-90.97 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 04:01:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.27538
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-90.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.36635
កាត់ចំណេញ
0.00000