លក់
0.01
14.04.2021 01:41:34
1.19491
1.19858
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.67 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 01:41:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19491
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19858
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
13.04.2021 20:37:48
1.37500
1.37866
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.66 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 20:37:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37500
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.66 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37866
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
13.04.2021 19:00:52
0.70400
0.71755
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-13.55 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 19:00:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70400
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71755
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
13.04.2021 15:52:21
1.19234
1.19858
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-6.24 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:52:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19234
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19858
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
12.04.2021 10:00:10
1.37099
1.37866
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-7.67 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 10:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37099
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37866
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
07.04.2021 15:00:35
1.38128
1.37843
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-2.85 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 15:00:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.38128
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37843
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
06.04.2021 17:05:01
1.18372
1.19858
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-14.86 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 17:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18372
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.19858
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.02.2021 11:13:16
80.275
84.358
0.000
0.000
ចំណេញ
-37.54 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 11:13:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.275
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-37.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
84.358
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
28.01.2021 15:18:03
142.429
149.960
0.000
0.000
ចំណេញ
-69.23 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 15:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
142.429
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-69.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.960
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
28.01.2021 08:36:29
126.130
130.357
0.000
126.080
ចំណេញ
-38.86 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 08:36:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
126.130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-38.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.357
កាត់ចំណេញ
126.080
លក់
0.01
18.01.2021 11:58:38
1.35263
1.37866
0.00000
1.35160
ចំណេញ
-26.03 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2021 11:58:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.35263
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-26.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37866
កាត់ចំណេញ
1.35160
លក់
0.01
11.01.2021 12:05:01
140.388
149.960
0.000
0.000
ចំណេញ
-88.00 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 12:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
140.388
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-88.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
149.960
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.12.2020 21:18:36
73.498
78.050
0.000
73.398
ចំណេញ
-41.85 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 21:18:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
73.498
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-41.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
78.050
កាត់ចំណេញ
73.398
លក់
0.01
01.12.2020 12:36:24
124.903
130.357
0.000
0.000
ចំណេញ
-50.14 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 12:36:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
124.903
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-50.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.357
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
25.11.2020 08:32:19
72.753
78.050
0.000
72.653
ចំណេញ
-48.70 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 08:32:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
72.753
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-48.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
78.050
កាត់ចំណេញ
72.653
លក់
0.01
16.11.2020 15:19:54
0.68635
0.71755
0.00000
0.68535
ចំណេញ
-31.20 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 15:19:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68635
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-31.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71755
កាត់ចំណេញ
0.68535
លក់
0.01
13.11.2020 11:11:50
0.68100
0.71755
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-36.55 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.11.2020 11:11:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68100
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71755
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.11.2020 14:45:14
0.67493
0.71755
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-42.62 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 14:45:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67493
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-42.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.71755
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.11.2020 09:46:14
1.30081
1.37866
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-77.85 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 09:46:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.30081
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-77.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37866
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
03.11.2020 06:18:23
1.29177
1.37866
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-86.89 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.11.2020 06:18:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29177
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-86.89 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37866
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
30.09.2020 12:28:47
1.28184
1.37866
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-96.82 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 12:28:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.28184
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-96.82 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37866
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.09.2020 08:54:19
1.27642
1.37866
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-102.24 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 08:54:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.27642
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-102.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37866
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.09.2020 04:01:42
1.27538
1.37866
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-103.28 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 04:01:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.27538
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-103.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.37866
កាត់ចំណេញ
0.00000