លក់
0.01
19.04.2021 08:19:49
1.19576
1.20457
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-8.81 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 08:19:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19576
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.81 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20457
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
19.04.2021 07:38:16
0.71419
0.72046
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-6.27 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 07:38:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.71419
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.27 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72046
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
19.04.2021 05:43:56
1.38270
1.39602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-13.32 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 05:43:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.38270
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-13.32 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39602
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
16.04.2021 12:35:17
1.37651
1.39602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-19.51 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 12:35:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37651
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39602
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
13.04.2021 19:00:52
0.70400
0.72046
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-16.46 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 19:00:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.70400
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72046
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
13.04.2021 15:52:21
1.19234
1.20457
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-12.23 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:52:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.19234
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20457
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
12.04.2021 10:00:10
1.37099
1.39602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-25.03 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 10:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.37099
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-25.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39602
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
06.04.2021 17:05:01
1.18372
1.20457
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-20.85 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 17:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18372
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-20.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20457
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.02.2021 11:13:16
80.275
83.926
0.000
0.000
ចំណេញ
-33.74 USD
AUDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.02.2021 11:13:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
80.275
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-33.74 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
83.926
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
28.01.2021 15:18:03
142.429
151.091
0.000
0.000
ចំណេញ
-80.04 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 15:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
142.429
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-80.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
151.091
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
28.01.2021 08:36:29
126.130
130.352
0.000
126.080
ចំណេញ
-39.01 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.01.2021 08:36:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
126.130
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-39.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.352
កាត់ចំណេញ
126.080
លក់
0.01
18.01.2021 11:58:38
1.35263
1.39602
0.00000
1.35160
ចំណេញ
-43.39 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.01.2021 11:58:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.35263
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-43.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39602
កាត់ចំណេញ
1.35160
លក់
0.01
11.01.2021 12:05:01
140.388
151.091
0.000
0.000
ចំណេញ
-98.90 USD
GBPJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 12:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
140.388
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-98.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
151.091
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
23.12.2020 21:18:36
73.498
77.976
0.000
73.398
ចំណេញ
-41.37 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 21:18:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
73.498
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-41.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
77.976
កាត់ចំណេញ
73.398
លក់
0.01
01.12.2020 12:36:24
124.903
130.352
0.000
0.000
ចំណេញ
-50.35 USD
EURJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 12:36:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
124.903
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-50.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
130.352
កាត់ចំណេញ
0.000
លក់
0.01
25.11.2020 08:32:19
72.753
77.976
0.000
72.653
ចំណេញ
-48.26 USD
NZDJPY
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 08:32:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
72.753
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-48.26 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
77.976
កាត់ចំណេញ
72.653
លក់
0.01
16.11.2020 15:19:54
0.68635
0.72046
0.00000
0.68535
ចំណេញ
-34.11 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2020 15:19:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68635
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-34.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72046
កាត់ចំណេញ
0.68535
លក់
0.01
13.11.2020 11:11:50
0.68100
0.72046
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-39.46 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.11.2020 11:11:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.68100
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-39.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72046
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.11.2020 14:45:14
0.67493
0.72046
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-45.53 USD
NZDUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 14:45:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.67493
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-45.53 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.72046
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
05.11.2020 09:46:14
1.30081
1.39602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-95.21 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 09:46:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.30081
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-95.21 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39602
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
03.11.2020 06:18:23
1.29177
1.39602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-104.25 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.11.2020 06:18:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.29177
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-104.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39602
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
30.09.2020 12:28:47
1.28184
1.39602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-114.18 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 12:28:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.28184
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-114.18 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39602
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.09.2020 08:54:19
1.27642
1.39602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-119.60 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 08:54:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.27642
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-119.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39602
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
28.09.2020 04:01:42
1.27538
1.39602
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-120.64 USD
GBPUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 04:01:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.27538
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-120.64 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.39602
កាត់ចំណេញ
0.00000