ទិញ
0.08
17.09.2021 18:10:02
1.17329
1.17253
0.00000
1.17482
ចំណេញ
-6.08 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17329
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17482
ទិញ
0.08
17.09.2021 18:10:01
1.17329
1.17253
0.00000
1.17484
ចំណេញ
-6.08 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17329
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.08 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17484
ទិញ
0.05
17.09.2021 17:51:16
1.17409
1.17253
0.00000
1.17484
ចំណេញ
-7.80 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:51:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17409
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17484
ទិញ
0.05
17.09.2021 17:51:16
1.17409
1.17253
0.00000
1.17482
ចំណេញ
-7.80 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:51:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17409
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17482
លក់
0.01
17.09.2021 17:18:36
1.17421
1.17265
1.17401
0.00000
ចំណេញ
1.56 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:18:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17421
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.17401
ចំណេញ
1.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17265
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
17.09.2021 17:18:36
1.17421
1.17265
1.17401
0.00000
ចំណេញ
1.56 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:18:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17421
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.17401
ចំណេញ
1.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17265
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.03
17.09.2021 17:13:42
1.17484
1.17253
0.00000
1.17484
ចំណេញ
-6.93 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:13:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17484
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17484
ទិញ
0.03
17.09.2021 17:13:42
1.17484
1.17253
0.00000
1.17482
ចំណេញ
-6.93 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:13:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17484
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17482
ទិញ
0.02
17.09.2021 16:28:01
1.17584
1.17253
0.00000
1.17482
ចំណេញ
-6.62 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:28:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17584
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17482
ទិញ
0.02
17.09.2021 16:28:01
1.17584
1.17253
0.00000
1.17484
ចំណេញ
-6.62 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:28:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17584
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-6.62 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17484
ទិញ
0.01
17.09.2021 16:14:58
1.17663
1.17253
0.00000
1.17482
ចំណេញ
-4.10 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:14:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17663
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17482
ទិញ
0.01
17.09.2021 16:14:58
1.17663
1.17253
0.00000
1.17484
ចំណេញ
-4.10 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:14:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17663
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17484
ទិញ
0.01
17.09.2021 15:58:39
1.17746
1.17253
0.00000
1.17484
ចំណេញ
-4.93 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:58:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17746
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17484
ទិញ
0.01
17.09.2021 15:58:39
1.17746
1.17253
0.00000
1.17482
ចំណេញ
-4.93 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:58:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17746
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.93 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17253
កាត់ចំណេញ
1.17482
លក់
0.01
17.09.2021 15:58:38
1.17734
1.17265
1.17401
0.00000
ចំណេញ
4.69 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:58:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17734
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.17401
ចំណេញ
4.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17265
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
17.09.2021 15:58:38
1.17734
1.17265
1.17401
0.00000
ចំណេញ
4.69 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:58:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.17734
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.17401
ចំណេញ
4.69 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17265
កាត់ចំណេញ
0.00000