ទិញ
0.01
18.06.2021 23:38:33
1.18589
1.18638
0.00000
1.18683
ចំណេញ
0.49 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 23:38:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18589
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.49 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18638
កាត់ចំណេញ
1.18683
លក់
0.01
18.06.2021 23:06:27
1.18661
1.18650
0.00000
0.00000
ចំណេញ
0.11 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 23:06:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.18661
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18650
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
18.06.2021 22:55:51
1.18681
1.18638
0.00000
1.18683
ចំណេញ
-0.43 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 22:55:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.18681
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-0.43 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.18638
កាត់ចំណេញ
1.18683