លក់
0.01
21.04.2021 10:38:33
1.20055
1.20134
1.20194
0.00000
ចំណេញ
-0.79 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 10:38:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20055
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.20194
ចំណេញ
-0.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20134
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
21.04.2021 10:38:33
1.20055
1.20134
1.20194
0.00000
ចំណេញ
-0.79 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 10:38:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20055
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.20194
ចំណេញ
-0.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20134
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.05
21.04.2021 10:36:56
1.20108
1.20122
0.00000
1.20250
ចំណេញ
0.70 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 10:36:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20108
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20122
កាត់ចំណេញ
1.20250
ទិញ
0.05
21.04.2021 10:36:56
1.20108
1.20122
0.00000
1.20248
ចំណេញ
0.70 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 10:36:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20108
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
0.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20122
កាត់ចំណេញ
1.20248
ទិញ
0.03
21.04.2021 10:25:53
1.20187
1.20122
0.00000
1.20250
ចំណេញ
-1.95 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 10:25:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20187
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20122
កាត់ចំណេញ
1.20250
ទិញ
0.03
21.04.2021 10:25:53
1.20187
1.20122
0.00000
1.20248
ចំណេញ
-1.95 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 10:25:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20187
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.95 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20122
កាត់ចំណេញ
1.20248
ទិញ
0.02
21.04.2021 07:35:47
1.20267
1.20122
0.00000
1.20250
ចំណេញ
-2.90 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 07:35:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20267
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20122
កាត់ចំណេញ
1.20250
ទិញ
0.02
21.04.2021 07:35:47
1.20267
1.20122
0.00000
1.20248
ចំណេញ
-2.90 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 07:35:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20267
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20122
កាត់ចំណេញ
1.20248
ទិញ
0.01
21.04.2021 05:01:19
1.20346
1.20122
0.00000
1.20248
ចំណេញ
-2.24 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 05:01:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20346
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20122
កាត់ចំណេញ
1.20248
ទិញ
0.01
21.04.2021 05:01:19
1.20346
1.20122
0.00000
1.20250
ចំណេញ
-2.24 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 05:01:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20346
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.24 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20122
កាត់ចំណេញ
1.20250
ទិញ
0.01
21.04.2021 04:44:38
1.20426
1.20122
0.00000
1.20250
ចំណេញ
-3.04 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 04:44:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20426
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20122
កាត់ចំណេញ
1.20250
ទិញ
0.01
21.04.2021 04:41:06
1.20425
1.20122
0.00000
1.20248
ចំណេញ
-3.03 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 04:41:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.20425
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20122
កាត់ចំណេញ
1.20248
លក់
0.01
21.04.2021 03:16:56
1.20369
1.20134
1.20194
0.00000
ចំណេញ
2.35 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 03:16:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20369
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.20194
ចំណេញ
2.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20134
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.01
21.04.2021 03:16:55
1.20369
1.20134
1.20194
0.00000
ចំណេញ
2.35 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 03:16:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20369
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.20194
ចំណេញ
2.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20134
កាត់ចំណេញ
0.00000