ទិញ
0.01
14.05.2021 17:39:49
1.21330
1.21453
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.23 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 17:39:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21330
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21453
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.01
14.05.2021 17:39:48
1.21333
1.21453
0.00000
0.00000
ចំណេញ
1.20 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 17:39:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.21333
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
1.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21453
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.05
14.05.2021 16:53:50
1.21431
1.21465
0.00000
1.21290
ចំណេញ
-1.70 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 16:53:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21431
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-1.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21290
លក់
0.08
14.05.2021 16:53:49
1.21428
1.21465
0.00000
1.21276
ចំណេញ
-2.96 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 16:53:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21428
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.96 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21276
លក់
0.03
14.05.2021 16:18:42
1.21351
1.21465
0.00000
1.21290
ចំណេញ
-3.42 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 16:18:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21351
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.42 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21290
លក់
0.05
14.05.2021 16:18:42
1.21350
1.21465
0.00000
1.21276
ចំណេញ
-5.75 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 16:18:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21350
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.75 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21276
លក់
0.03
14.05.2021 15:31:07
1.21272
1.21465
0.00000
1.21276
ចំណេញ
-5.79 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 15:31:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21272
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21276
លក់
0.02
14.05.2021 15:31:07
1.21272
1.21465
0.00000
1.21290
ចំណេញ
-3.86 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 15:31:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21272
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21290
លក់
0.02
14.05.2021 14:17:48
1.21187
1.21465
0.00000
1.21276
ចំណេញ
-5.56 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 14:17:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21187
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-5.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21276
លក់
0.01
14.05.2021 14:17:31
1.21186
1.21465
0.00000
1.21290
ចំណេញ
-2.79 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 14:17:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21186
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-2.79 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21290
លក់
0.01
14.05.2021 13:54:50
1.21108
1.21465
0.00000
1.21276
ចំណេញ
-3.57 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 13:54:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21108
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21276
លក់
0.01
14.05.2021 13:37:44
1.21028
1.21465
0.00000
1.21276
ចំណេញ
-4.37 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 13:37:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21028
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-4.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21276
លក់
0.01
14.05.2021 12:39:50
1.21106
1.21465
0.00000
1.21290
ចំណេញ
-3.59 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 12:39:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.21106
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.59 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.21465
កាត់ចំណេញ
1.21290