លក់
2.33
28.10.2021 18:46:23
1.16887
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
102.52 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 18:46:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16887
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
102.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
លក់
1.44
28.10.2021 17:20:11
1.16808
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-50.40 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 17:20:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16808
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-50.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.44
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
លក់
0.89
28.10.2021 17:07:24
1.16736
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-95.23 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 17:07:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16736
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-95.23 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.89
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
លក់
0.55
28.10.2021 17:05:57
1.16660
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-100.65 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 17:05:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16660
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-100.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.55
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
ទិញ
0.01
28.10.2021 17:05:18
1.16641
1.16831
1.16765
0.00000
ចំណេញ
1.90 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 17:05:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.16641
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.16765
ចំណេញ
1.90 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16831
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.34
28.10.2021 16:55:30
1.16584
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-88.06 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 16:55:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16584
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-88.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.34
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
លក់
0.21
28.10.2021 16:53:14
1.16509
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-70.14 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 16:53:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16509
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-70.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
ទិញ
0.01
28.10.2021 16:32:31
1.16329
1.16831
1.16765
0.00000
ចំណេញ
5.02 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 16:32:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.16329
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1.16765
ចំណេញ
5.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16831
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.13
28.10.2021 16:21:28
1.16440
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-52.39 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 16:21:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16440
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.39 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
លក់
0.08
28.10.2021 16:01:52
1.16369
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-37.92 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 16:01:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16369
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-37.92 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
លក់
0.05
28.10.2021 15:45:32
1.16286
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-27.85 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:45:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16286
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-27.85 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
លក់
0.03
28.10.2021 15:44:18
1.16209
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-19.02 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:44:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16209
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-19.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
លក់
0.02
28.10.2021 15:42:43
1.16133
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-14.20 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:42:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16133
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.20 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
លក់
0.01
28.10.2021 15:41:44
1.16055
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-7.88 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:41:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.16055
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718
លក់
0.01
28.10.2021 15:33:11
1.15975
1.16843
0.00000
1.16718
ចំណេញ
-8.68 USD
EURUSD.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.10.2021 15:33:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.15975
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-8.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.16843
កាត់ចំណេញ
1.16718