ទិញនៅ
0.1
21.07.2021 04:26:53
4250.0
4378.2
0.0
0.0
ចំណេញ
0.00 USD
SP500.
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 04:26:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
4250.0
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.0
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
4378.2
កាត់ចំណេញ
0.0