លក់
0.33
22.10.2021 22:52:06
0.88473
0.88547
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-22.05 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 22:52:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.88473
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-22.05 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.88547
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.33
22.10.2021 17:51:49
0.88350
0.88547
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-54.86 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 17:51:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.88350
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-54.86 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.88547
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.33
19.10.2021 07:22:24
0.92017
0.92427
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-111.71 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 07:22:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.92017
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-111.71 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92427
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.33
19.10.2021 04:51:35
0.91955
0.92427
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-128.25 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 04:51:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.91955
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-128.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92427
កាត់ចំណេញ
0.00000
លក់
0.33
19.10.2021 04:50:03
0.91946
0.92427
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-130.65 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 04:50:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
0.91946
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-130.65 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.92427
កាត់ចំណេញ
0.00000