ទិញ
0.33
30.07.2021 22:53:09
0.91492
0.91569
0.00000
0.00000
ចំណេញ
18.06 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 22:53:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91492
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
18.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91569
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
30.07.2021 21:47:17
0.86894
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-14.48 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 21:47:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86894
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.48 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
30.07.2021 21:44:56
0.86902
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-16.60 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 21:44:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.86902
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
30.07.2021 16:05:43
0.91535
0.91569
0.00000
0.00000
ចំណេញ
6.68 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 16:05:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91535
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
6.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91569
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
30.07.2021 15:53:23
0.91596
0.91569
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-9.46 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 15:53:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91596
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-9.46 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91569
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
30.07.2021 14:04:26
0.91700
0.91569
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-36.97 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 14:04:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91700
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-36.97 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91569
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
30.07.2021 13:56:26
0.91779
0.91569
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-57.88 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 13:56:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.91779
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-57.88 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91569
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
29.07.2021 06:59:32
0.92150
0.91569
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-156.04 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 06:59:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92150
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-156.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91569
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
29.07.2021 05:02:06
0.87036
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-52.06 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 05:02:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.87036
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-52.06 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
28.07.2021 23:59:51
0.87142
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-80.11 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 23:59:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.87142
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-80.11 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
28.07.2021 17:18:00
0.87066
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-60.00 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 17:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.87066
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-60.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
28.07.2021 17:16:45
0.87085
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-65.02 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 17:16:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.87085
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-65.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
28.07.2021 14:26:19
0.87161
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-85.13 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 14:26:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.87161
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-85.13 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
28.07.2021 14:25:11
0.87173
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-88.31 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 14:25:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.87173
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-88.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
28.07.2021 12:19:17
0.87244
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-107.10 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 12:19:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.87244
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-107.10 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
28.07.2021 10:32:54
0.92446
0.91569
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-234.36 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 10:32:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92446
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-234.36 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91569
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
28.07.2021 05:09:02
0.92635
0.91569
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-284.37 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 05:09:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.92635
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-284.37 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91569
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
21.07.2021 17:39:39
0.87512
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-178.01 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:39:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.87512
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-178.01 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
21.07.2021 17:33:58
0.87565
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-192.03 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:33:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.87565
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-192.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
20.07.2021 18:03:55
0.93272
0.91569
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-452.91 USD
AUDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 18:03:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.93272
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-452.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.91569
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
19.07.2021 18:30:48
0.88576
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-459.55 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 18:30:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.88576
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-459.55 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.33
19.07.2021 15:02:24
0.88663
0.86848
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-482.57 USD
NZDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 15:02:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
0.88663
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-482.57 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.33
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
0.86848
កាត់ចំណេញ
0.00000