ទិញនៅ
0.07
24.09.2021 17:19:20
22.110
22.435
0.000
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 17:19:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
22.110
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
22.435
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.07
21.09.2021 11:25:48
22.416
22.420
0.000
0.000
ចំណេញ
-0.14 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 11:25:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
22.416
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-0.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
22.420
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.07
20.09.2021 05:24:03
1743.41
1750.50
0.00
0.00
ចំណេញ
48.09 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:24:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1743.41
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
48.09 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1750.50
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញនៅ
0.14
16.09.2021 19:44:22
1737.12
1750.62
0.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 19:44:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញនៅ
តម្លៃបើក
1737.12
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1750.62
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.07
16.09.2021 19:43:45
22.779
22.420
0.000
0.000
ចំណេញ
-127.19 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 19:43:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
22.779
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-127.19 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
22.420
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.07
16.09.2021 19:43:05
1754.48
1750.50
0.00
0.00
ចំណេញ
-29.40 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 19:43:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1754.48
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-29.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1750.50
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.07
16.09.2021 14:23:53
23.440
22.420
0.000
0.000
ចំណេញ
-358.54 USD
XAGUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 14:23:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
23.440
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.000
ចំណេញ
-358.54 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
22.420
កាត់ចំណេញ
0.000
ទិញ
0.07
16.09.2021 12:53:06
1780.30
1750.50
0.00
0.00
ចំណេញ
-210.14 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:53:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1780.30
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-210.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1750.50
កាត់ចំណេញ
0.00