ទិញ
1
21.01.2021 08:06:06
1.26139
1.26106
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-33.17 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 08:06:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.26139
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-33.17 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26106
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1
20.01.2021 18:07:33
1.26320
1.26106
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-183.73 USD
USDCAD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 18:07:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.26320
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-183.73 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.26106
កាត់ចំណេញ
0.00000