លក់
0.09
06.05.2021 15:56:01
1.20599
1.20626
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-3.31 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 15:56:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1.20599
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-3.31 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.20626
កាត់ចំណេញ
0.00000