លក់
0.2
21.09.2021 15:25:35
1773.00
1772.50
1788.00
1690.00
ចំណេញ
7.76 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:25:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1773.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1788.00
ចំណេញ
7.76 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1772.50
កាត់ចំណេញ
1690.00
លក់
0.2
16.09.2021 18:47:51
1753.51
1772.50
1788.00
1690.00
ចំណេញ
-382.67 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 18:47:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1753.51
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1788.00
ចំណេញ
-382.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1772.50
កាត់ចំណេញ
1690.00
លក់
0.2
10.09.2021 20:23:35
1790.99
1772.50
1788.00
1690.00
ចំណេញ
365.67 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 20:23:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1790.99
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1788.00
ចំណេញ
365.67 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1772.50
កាត់ចំណេញ
1690.00
លក់
0.2
08.09.2021 09:42:35
1795.65
1772.50
1788.00
1690.00
ចំណេញ
458.03 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 09:42:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1795.65
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1788.00
ចំណេញ
458.03 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1772.50
កាត់ចំណេញ
1690.00
លក់
0.2
30.08.2021 20:26:11
1809.55
1772.50
1788.00
1690.00
ចំណេញ
734.14 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 20:26:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1809.55
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1788.00
ចំណេញ
734.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1772.50
កាត់ចំណេញ
1690.00
លក់
0.2
11.08.2021 08:57:23
1733.77
1772.50
1788.00
1690.00
ចំណេញ
-785.45 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 08:57:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1733.77
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1788.00
ចំណេញ
-785.45 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1772.50
កាត់ចំណេញ
1690.00