ទិញ
0.5
15.10.2021 17:33:04
1771.94
1777.10
0.00
0.00
ចំណេញ
242.35 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 17:33:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1771.94
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
242.35 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1777.10
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.5
14.10.2021 11:29:27
1796.30
1777.10
0.00
0.00
ចំណេញ
-979.70 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:29:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1796.30
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-979.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1777.10
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.2
07.10.2021 19:00:24
1758.29
1777.20
0.00
0.00
ចំណេញ
-381.91 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 19:00:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1758.29
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-381.91 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1777.20
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.2
07.10.2021 16:30:35
1754.21
1777.20
0.00
0.00
ចំណេញ
-463.51 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 16:30:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1754.21
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-463.51 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1777.20
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.2
06.10.2021 11:29:38
1747.25
1777.20
0.00
0.00
ចំណេញ
-603.34 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 11:29:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1747.25
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-603.34 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1777.20
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់
0.2
06.10.2021 11:26:25
1747.66
1777.20
0.00
0.00
ចំណេញ
-595.14 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 11:26:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1747.66
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-595.14 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1777.20
កាត់ចំណេញ
0.00