លក់
0.2
02.07.2021 19:16:47
1781.84
1799.92
0.00
0.00
ចំណេញ
-368.04 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 19:16:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
តម្លៃបើក
1781.84
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
-368.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1799.92
កាត់ចំណេញ
0.00
លក់នៅ
0.2
29.06.2021 14:20:36
1746.00
1802.26
1766.00
0.00
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 14:20:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់នៅ
តម្លៃបើក
1746.00
បញ្ឈប់ការខាតបង់
1766.00
ចំណេញ
0.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1802.26
កាត់ចំណេញ
0.00
ទិញ
0.2
23.06.2021 16:47:10
1792.20
1799.77
0.00
0.00
ចំណេញ
93.30 USD
XAUUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 16:47:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1792.20
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00
ចំណេញ
93.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1799.77
កាត់ចំណេញ
0.00