ទិញ
1.4
16.09.2021 13:29:48
1.17660
1.17660
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-14.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 13:29:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17660
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-14.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17660
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.68
16.09.2021 13:29:39
1.17671
1.17661
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-33.60 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 13:29:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17671
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-33.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17661
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.84
16.09.2021 12:17:35
1.17671
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-7.56 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:17:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17671
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-7.56 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.84
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.18
16.09.2021 12:14:09
1.17677
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-17.70 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:14:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17677
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-17.70 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.98
16.09.2021 12:10:56
1.17698
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-35.28 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:10:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17698
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-35.28 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.84
16.09.2021 12:10:32
1.17682
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-16.80 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:10:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17682
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-16.80 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.84
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.63
16.09.2021 12:10:12
1.17682
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-12.60 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:10:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17682
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-12.60 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.26
16.09.2021 12:10:12
1.17685
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-28.98 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:10:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17685
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-28.98 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.26
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.4
16.09.2021 12:09:48
1.17717
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-77.00 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:09:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17717
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-77.00 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.18
16.09.2021 12:00:08
1.17726
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-75.52 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:00:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17726
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-75.52 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.18
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
1.68
16.09.2021 11:59:38
1.17740
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-131.04 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:59:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17740
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-131.04 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.84
16.09.2021 11:59:34
1.17747
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-71.40 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:59:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17747
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-71.40 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.84
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.63
16.09.2021 11:55:13
1.17737
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-47.25 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:55:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17737
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-47.25 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.63
16.09.2021 11:16:13
1.17772
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-69.30 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:16:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17772
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-69.30 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.63
16.09.2021 10:54:12
1.17798
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-85.68 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:54:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17798
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-85.68 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000
ទិញ
0.63
16.09.2021 10:52:12
1.17816
1.17672
0.00000
0.00000
ចំណេញ
-97.02 USD
EURUSD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:52:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
តម្លៃបើក
1.17816
បញ្ឈប់ការខាតបង់
0.00000
ចំណេញ
-97.02 USD
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន
1.17672
កាត់ចំណេញ
0.00000