11.05.2021 16:33:24
12.05.2021 09:58:23
លក់
0.01
1.2153
1.21337
ចំណេញ
1.83 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#15178285
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 16:33:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2153
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 09:58:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21337
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.83 USD
11.05.2021 16:33:24
12.05.2021 06:55:26
លក់
0.01
1.2153
1.21168
ចំណេញ
3.52 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#15132263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 16:33:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2153
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 06:55:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.52 USD
12.05.2021 02:56:19
12.05.2021 04:17:45
លក់
0.01
1835.74
1832.48
ចំណេញ
3.06 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#15170849
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 02:56:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1835.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 04:17:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1832.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.06 USD
11.05.2021 16:57:22
12.05.2021 02:52:14
លក់
0.01
1.20798
1.20987
ចំណេញ
-1.66 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#15134789
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 16:57:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20798
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 02:52:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.66 USD
11.05.2021 20:37:03
11.05.2021 22:29:13
លក់
0.01
1834.91
1837.16
ចំណេញ
-2.45 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#15157181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 20:37:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1834.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 22:29:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1837.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.45 USD
10.05.2021 18:12:07
11.05.2021 16:16:25
លក់
0.01
132.214
131.837
ចំណេញ
3.28 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#15045092
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 18:12:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
132.214
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 16:16:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.28 USD
10.05.2021 04:14:30
11.05.2021 16:06:01
លក់
0.01
1.216
1.218
ចំណេញ
-2.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#14954902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 04:14:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.216
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 16:06:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.10 USD
10.05.2021 16:30:22
10.05.2021 17:23:06
ទិញ
0.01
1845.01
1842.24
ចំណេញ
-2.97 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14930920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 16:30:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1845.01
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 17:23:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1842.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.97 USD
10.05.2021 12:35:22
10.05.2021 16:25:56
ទិញ
0.01
1.21197
1.20899
ចំណេញ
-2.56 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#14998873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 12:35:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21197
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 16:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.56 USD
10.05.2021 10:08:43
10.05.2021 13:53:40
លក់
0.01
1834.12
1840
ចំណេញ
-6.08 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14979559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 10:08:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1834.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 13:53:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1840
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-6.08 USD
07.05.2021 19:42:07
07.05.2021 23:58:31
ទិញ
0.01
1.21538
1.21197
ចំណេញ
-2.91 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#14910081
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 19:42:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21538
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 23:58:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21197
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.91 USD
07.05.2021 17:04:11
07.05.2021 22:09:48
លក់
0.01
1.39471
1.40002
ចំណេញ
-5.41 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#14876796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 17:04:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 22:09:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.41 USD
07.05.2021 18:48:02
07.05.2021 19:12:22
លក់
0.01
1.39958
1.39853
ចំណេញ
0.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#14902369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 18:48:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39958
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 19:12:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.95 USD
07.05.2021 17:05:05
07.05.2021 18:43:52
លក់
0.01
1.21229
1.216
ចំណេញ
-3.81 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#14877122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 17:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21229
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 18:43:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.81 USD
07.05.2021 15:46:47
07.05.2021 18:33:53
ទិញ
0.01
1.2184
1.214
ចំណេញ
-3.72 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#14855883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:46:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 18:33:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.214
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.72 USD
07.05.2021 17:00:06
07.05.2021 17:39:47
លក់
0.01
1838.56
1833.32
ចំណេញ
5.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14875443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 17:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1838.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 17:39:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1833.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
5.04 USD
07.05.2021 17:09:47
07.05.2021 17:21:06
ទិញ
0.01
1.21581
1.21624
ចំណេញ
0.25 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#14878249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 17:09:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 17:21:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.25 USD
07.05.2021 15:30:23
07.05.2021 15:35:31
ទិញ
0.01
1825.45
1833.83
ចំណេញ
8.18 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14808961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:30:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1825.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:35:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1833.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
8.18 USD
07.05.2021 15:05:12
07.05.2021 15:30:54
ទិញ
0.02
1.21818
1.216
ចំណេញ
-3.79 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#14845033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:05:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.79 USD
07.05.2021 15:12:05
07.05.2021 15:30:23
លក់
0.01
1817.59
1825.45
ចំណេញ
-8.06 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14845860
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:12:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1817.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:30:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1825.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-8.06 USD
07.05.2021 15:04:45
07.05.2021 15:12:45
លក់
0.01
1.20619
1.20591
ចំណេញ
0.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#14844990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:04:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:12:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20591
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.18 USD
07.05.2021 12:59:40
07.05.2021 14:59:50
លក់
0.02
1.20783
1.20657
ចំណេញ
2.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#14834975
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 12:59:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 14:59:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20657
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.32 USD
07.05.2021 14:36:47
07.05.2021 14:39:55
លក់
0.01
1.39012
1.38965
ចំណេញ
0.37 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#14841839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 14:36:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 14:39:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38965
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.37 USD
07.05.2021 11:13:40
07.05.2021 14:33:15
លក់
0.02
1.3922
1.39067
ចំណេញ
2.86 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#14826000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 11:13:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 14:33:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.39067
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.86 USD
07.05.2021 08:06:57
07.05.2021 11:14:52
លក់
0.01
0.65579
0.65525
ចំណេញ
0.39 USD
NZDCHF
ព្រមព្រៀង
#14809659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 08:06:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 11:14:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.65525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.39 USD
07.05.2021 04:09:41
07.05.2021 11:14:32
ទិញ
0.02
1.21617
1.21852
ចំណេញ
3.66 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#14802448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 04:09:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21617
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 11:14:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.66 USD
07.05.2021 04:05:54
07.05.2021 10:14:20
លក់
0.02
1.20615
1.20715
ចំណេញ
-2.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#14802307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 04:05:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20615
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20715
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.20 USD
07.05.2021 09:25:15
07.05.2021 10:04:51
លក់
0.01
1.38995
1.3915
ចំណេញ
-1.65 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#14810329
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 09:25:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:04:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3915
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.65 USD
07.05.2021 08:03:28
07.05.2021 10:04:01
លក់
0.01
1819.68
1819.51
ចំណេញ
-0.03 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14809583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 08:03:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1819.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:04:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1819.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
07.05.2021 06:03:44
07.05.2021 07:43:57
ទិញ
0.01
1820
1819.81
ចំណេញ
-0.39 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14802204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 06:03:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1820
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 07:43:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1819.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.39 USD
06.05.2021 10:57:07
06.05.2021 21:10:35
លក់
0.01
0.72007
0.723
ចំណេញ
-3.03 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#14745411
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 10:57:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 21:10:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.03 USD
06.05.2021 16:35:54
06.05.2021 16:49:37
ទិញ
0.01
1801
1810.04
ចំណេញ
8.84 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14687825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 16:35:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 16:49:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1810.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
8.84 USD
06.05.2021 10:57:07
06.05.2021 15:12:49
លក់
0.01
0.72007
0.72169
ចំណេញ
-1.72 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#14711934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 10:57:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 15:12:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72169
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.72 USD
06.05.2021 10:57:45
06.05.2021 12:44:27
លក់
0.2
65.84
65.283
ចំណេញ
1.01 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#14712003
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 10:57:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
65.84
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 12:44:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
65.283
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.01 USD
06.05.2021 05:46:33
06.05.2021 11:14:17
ទិញ
0.01
1.22865
1.225
ចំណេញ
-3.08 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#14685978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:46:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22865
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 11:14:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.225
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.08 USD
06.05.2021 10:58:41
06.05.2021 11:14:17
ទិញ
0.01
1.22596
1.225
ចំណេញ
-0.88 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#14712074
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 10:58:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22596
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 11:14:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.225
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.88 USD
06.05.2021 03:05:24
06.05.2021 10:25:36
លក់
0.2
64.975
65.805
ចំណេញ
-1.76 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#14679249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 03:05:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
64.975
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 10:25:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
65.805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.76 USD
06.05.2021 10:01:21
06.05.2021 10:25:36
លក់
0.2
65.527
65.805
ចំណេញ
-0.66 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#14704210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 10:01:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
65.527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 10:25:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
65.805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.66 USD
06.05.2021 06:00:57
06.05.2021 09:37:55
លក់
0.02
1.19981
1.20153
ចំណេញ
-3.64 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#14688136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 06:00:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 09:37:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20153
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.64 USD
06.05.2021 06:01:38
06.05.2021 08:42:15
លក់
0.01
1789.4
1791.03
ចំណេញ
-1.83 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14688192
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 06:01:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1789.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 08:42:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1791.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.83 USD
06.05.2021 05:46:59
06.05.2021 05:59:56
លក់
0.01
1788.01
1790.01
ចំណេញ
-2.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14686060
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:46:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1788.01
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:59:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1790.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.20 USD
05.05.2021 18:10:22
05.05.2021 23:41:59
លក់
0.01
57059.15
56743.35
ចំណេញ
3.06 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#14655615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 18:10:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
57059.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 23:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
56743.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.06 USD
05.05.2021 16:35:14
05.05.2021 20:00:03
លក់
0.01
131.121
131.088
ចំណេញ
0.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#14641610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 16:35:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.121
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 20:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.088
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.10 USD
05.05.2021 19:08:47
05.05.2021 19:33:47
លក់
0.01
1784.33
1782.81
ចំណេញ
1.32 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14660311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 19:08:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1784.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 19:33:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1782.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.32 USD
05.05.2021 17:56:21
05.05.2021 18:54:44
លក់
0.3
66.189
65.813
ចំណេញ
0.98 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#14653572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 17:56:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
66.189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 18:54:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
65.813
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
0.98 USD
05.05.2021 18:03:42
05.05.2021 18:48:45
លក់
0.2
66.377
65.931
ចំណេញ
0.79 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#14654864
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 18:03:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
66.377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 18:48:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
65.931
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.79 USD
05.05.2021 13:45:50
05.05.2021 17:49:11
លក់
0.5
66.364
65.834
ចំណេញ
2.40 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#14635022
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 13:45:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
66.364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 17:49:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
65.834
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
2.40 USD
05.05.2021 16:14:42
05.05.2021 17:41:47
ទិញ
0.01
1.2281
1.2265
ចំណេញ
-1.40 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#14639233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 16:14:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 17:41:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.40 USD
05.05.2021 17:14:24
05.05.2021 17:20:02
លក់
0.01
1782.31
1780.25
ចំណេញ
1.86 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#14647640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 17:14:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1782.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 17:20:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1780.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.86 USD
05.05.2021 13:45:50
05.05.2021 15:42:23
លក់
0.5
66.364
66.537
ចំណេញ
-1.12 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#14621970
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 13:45:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
66.364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 15:42:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
66.537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-1.12 USD