21.04.2021 20:21:38
22.04.2021 04:47:33
លក់
0.01
1.39312
1.39408
ចំណេញ
-1.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#13571482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 20:21:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 04:47:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.06 USD
21.04.2021 17:07:10
22.04.2021 04:47:27
លក់
0.01
1793.86
1797.64
ចំណេញ
-3.98 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13546297
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 17:07:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 04:47:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1797.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.98 USD
21.04.2021 02:02:03
21.04.2021 16:37:01
លក់
0.01
1.39339
1.38909
ចំណេញ
4.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#13458993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 02:02:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39339
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 16:37:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38909
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.20 USD
21.04.2021 02:01:05
21.04.2021 16:36:57
លក់
0.01
1.39347
1.38897
ចំណេញ
4.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#13458978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 02:01:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 16:36:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.40 USD
21.04.2021 11:23:40
21.04.2021 12:56:11
លក់
0.5
62.209
61.77
ចំណេញ
1.95 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#13496905
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 11:23:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
62.209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 12:56:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
61.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.95 USD
21.04.2021 06:08:03
21.04.2021 10:36:20
ទិញ
0.01
1783.06
1782.93
ចំណេញ
-0.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13466463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 06:08:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1783.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 10:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1782.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.33 USD
20.04.2021 09:04:14
21.04.2021 04:39:26
លក់
0.01
1769.94
1782.12
ចំណេញ
-12.38 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13378879
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 09:04:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1769.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 04:39:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1782.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-12.38 USD
20.04.2021 17:10:50
21.04.2021 02:04:21
ទិញ
0.01
1778
1778.14
ចំណេញ
-0.06 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13335807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 17:10:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 02:04:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1778.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
20.04.2021 15:12:17
20.04.2021 15:55:18
លក់
0.01
1.3964
1.39569
ចំណេញ
0.61 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#13413486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 15:12:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3964
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 15:55:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.61 USD
20.04.2021 11:13:07
20.04.2021 14:04:55
លក់
0.01
1.39835
1.39728
ចំណេញ
0.97 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#13393796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 11:13:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39835
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 14:04:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39728
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.97 USD
20.04.2021 11:00:30
20.04.2021 13:31:26
លក់
0.02
1.20672
1.20524
ចំណេញ
2.76 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#13392803
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 11:00:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20672
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 13:31:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.76 USD
20.04.2021 09:05:02
20.04.2021 10:42:23
លក់
0.02
1.20576
1.20753
ចំណេញ
-3.74 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#13378930
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 09:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 10:42:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.74 USD
19.04.2021 19:03:42
19.04.2021 23:45:05
លក់
0.01
1.39725
1.39865
ចំណេញ
-1.50 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#13345028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 19:03:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 23:45:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39865
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.50 USD
15.04.2021 02:30:23
19.04.2021 17:35:39
លក់
0.01
1.37755
1.39702
ចំណេញ
-19.57 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#12943113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 02:30:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37755
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-19.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 17:35:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39702
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-19.57 USD
19.04.2021 09:24:06
19.04.2021 17:35:32
លក់
0.01
1.19676
1.20311
ចំណេញ
-6.45 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#13275629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 09:24:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19676
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 17:35:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20311
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-6.45 USD
19.04.2021 14:16:37
19.04.2021 17:26:37
លក់
0.01
1.39165
1.397
ចំណេញ
-5.45 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#13309368
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 14:16:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39165
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 17:26:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.45 USD
19.04.2021 12:09:16
19.04.2021 16:36:33
លក់
0.5
63.04
63.5
ចំណេញ
-2.55 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#13297856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 12:09:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
63.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 16:36:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
63.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-2.55 USD
19.04.2021 14:16:47
19.04.2021 15:48:48
លក់
0.01
1.20424
1.20356
ចំណេញ
0.58 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#13309390
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 14:16:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20424
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 15:48:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.58 USD
06.04.2021 08:04:17
19.04.2021 12:07:41
ទិញ
0.01
1.3908
1.38754
ចំណេញ
-3.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#12858227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 08:04:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3908
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 12:07:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38754
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.36 USD
19.04.2021 10:48:05
19.04.2021 12:06:55
ទិញ
0.01
1785.07
1786.57
ចំណេញ
1.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13249355
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 10:48:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1785.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 12:06:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1786.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.30 USD
19.04.2021 10:48:54
19.04.2021 12:06:48
ទិញ
0.01
1.2002
1.20256
ចំណេញ
2.26 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#13275662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 10:48:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2002
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 12:06:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.26 USD
19.04.2021 06:34:16
19.04.2021 07:09:15
លក់
0.02
0.77278
0.7735
ចំណេញ
-1.64 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#13264872
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 06:34:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 07:09:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.7735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.64 USD
15.04.2021 15:59:43
19.04.2021 06:12:55
លក់
0.01
1.19599
1.19546
ចំណេញ
0.43 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#13027727
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 15:59:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19599
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 06:12:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19546
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.43 USD
16.04.2021 15:35:09
19.04.2021 04:49:47
លក់
0.02
1.19799
1.19429
ចំណេញ
7.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#13162969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 15:35:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 04:49:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.19429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.20 USD
16.04.2021 23:58:12
19.04.2021 04:13:59
ទិញ
0.01
1777.18
1778.9
ចំណេញ
1.52 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13206936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 23:58:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 04:13:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1778.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.52 USD
16.04.2021 17:25:50
16.04.2021 19:15:39
ទិញ
0.01
1780
1778.07
ចំណេញ
-2.13 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13166804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 17:25:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1780
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 19:15:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1778.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.13 USD
16.04.2021 15:08:25
16.04.2021 16:06:40
ទិញ
0.01
1780
1779.37
ចំណេញ
-0.83 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13150047
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 15:08:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1780
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:06:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1779.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.83 USD
15.04.2021 14:24:03
16.04.2021 15:08:11
លក់
0.01
1.3776
1.38104
ចំណេញ
-3.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#13013928
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 14:24:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 15:08:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38104
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.54 USD
16.04.2021 11:31:32
16.04.2021 13:57:31
លក់
0.5
63.48
63.565
ចំណេញ
-0.68 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#13125197
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 11:31:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
63.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 13:57:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
63.565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-0.68 USD
16.04.2021 12:13:44
16.04.2021 13:52:24
លក់
0.02
1.1974
1.199
ចំណេញ
-3.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#13130491
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 12:13:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1974
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 13:52:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.199
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.40 USD
16.04.2021 11:21:27
16.04.2021 13:24:25
ទិញ
0.01
1766.83
1772.08
ចំណេញ
5.05 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13123496
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 11:21:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1766.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 13:24:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1772.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
5.05 USD
15.04.2021 16:17:40
16.04.2021 01:22:09
លក់
0.01
1749.99
1764.98
ចំណេញ
-15.19 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13033281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 16:17:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1749.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 01:22:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1764.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-15.19 USD
15.04.2021 18:11:56
15.04.2021 21:59:37
លក់
0.01
1767
1766.84
ចំណេញ
-0.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13055549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 18:11:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1767
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 21:59:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1766.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
15.04.2021 18:07:39
15.04.2021 18:24:40
លក់
0.01
1.19746
1.19645
ចំណេញ
0.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#13055015
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 18:07:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 18:24:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19645
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.91 USD
15.04.2021 17:08:28
15.04.2021 17:10:15
ទិញ
0.01
1760
1760.63
ចំណេញ
0.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#12961795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 17:08:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1760
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 17:10:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1760.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.43 USD
14.04.2021 17:32:17
15.04.2021 17:09:25
លក់
0.5
62.292
63.113
ចំណេញ
-4.36 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#12903497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 17:32:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
62.292
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 17:09:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
63.113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-4.36 USD
14.04.2021 15:47:15
15.04.2021 17:04:49
លក់
0.2
61.083
63.103
ចំណេញ
-4.14 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#12889220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 15:47:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
61.083
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 17:04:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
63.103
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.14 USD
14.04.2021 17:10:19
15.04.2021 17:04:45
លក់
0.1
61.573
63.097
ចំណេញ
-1.57 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#12900501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 17:10:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
61.573
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 17:04:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
63.097
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-1.57 USD
14.04.2021 17:11:30
15.04.2021 17:04:41
លក់
0.1
61.587
63.097
ចំណេញ
-1.56 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#12900612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 17:11:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
61.587
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 17:04:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
63.097
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-1.56 USD
15.04.2021 16:01:16
15.04.2021 17:03:59
ទិញ
0.01
1.25164
1.2516
ចំណេញ
-0.13 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#13030274
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 16:01:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25164
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 17:03:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
14.04.2021 17:41:31
15.04.2021 17:03:09
លក់
0.3
62.792
63.084
ចំណេញ
-1.03 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#12905019
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 17:41:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
62.792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 17:03:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
63.084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
-1.03 USD
14.04.2021 18:07:05
15.04.2021 17:03:04
លក់
0.3
62.864
63.09
ចំណេញ
-0.83 USD
USCrude_n
ព្រមព្រៀង
#12909164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 18:07:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
62.864
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 17:03:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
63.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.15 USD
ចំណេញ
-0.83 USD
15.04.2021 15:34:17
15.04.2021 15:58:46
លក់
0.01
1750.74
1746.63
ចំណេញ
3.91 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13024065
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 15:34:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1750.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 15:58:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1746.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.91 USD
15.04.2021 15:33:44
15.04.2021 15:34:07
លក់
0.1
1751.92
1751.28
ចំណេញ
4.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13023874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 15:33:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1751.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 15:34:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1751.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
4.40 USD
15.04.2021 15:16:06
15.04.2021 15:30:25
លក់
0.01
1750.99
1746.81
ចំណេញ
3.98 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13020838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 15:16:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1750.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 15:30:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1746.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.98 USD
15.04.2021 14:16:15
15.04.2021 14:53:57
លក់
0.01
1746.4
1744.86
ចំណេញ
1.34 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#13013193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 14:16:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1746.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 14:53:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1744.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.34 USD
13.04.2021 18:10:21
14.04.2021 23:00:04
លក់
0.01
1742.37
1736.79
ចំណេញ
5.38 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#12791768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 18:10:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1742.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 23:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1736.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
5.38 USD
14.04.2021 16:04:51
14.04.2021 17:07:01
ទិញ
0.01
0.73386
0.73505
ចំណេញ
1.09 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#12891145
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 16:04:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 17:07:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73505
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.09 USD
09.04.2021 23:58:02
14.04.2021 15:46:11
លក់
0.01
1.36977
1.37588
ចំណេញ
-6.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#12654860
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 23:58:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36977
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 15:46:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37588
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-6.21 USD
06.04.2021 08:04:17
14.04.2021 10:40:38
ទិញ
0.01
1.3908
1.37913
ចំណេញ
-11.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#12060200
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 08:04:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3908
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 10:40:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-11.77 USD