20.10.2021 20:02:15
22.10.2021 12:02:14
លក់
0.01
1.38251
1.38153
ចំណេញ
0.93 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164598258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 20:02:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:02:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38153
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.93 USD
20.10.2021 10:14:57
21.10.2021 12:33:20
ទិញ
0.01
1.37786
1.37879
ចំណេញ
0.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164580606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:14:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 12:33:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.88 USD
20.10.2021 15:29:28
21.10.2021 12:33:20
ទិញ
0.01
1.37683
1.37879
ចំណេញ
1.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164585108
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 15:29:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37683
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 12:33:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.91 USD
20.10.2021 13:26:37
21.10.2021 12:33:20
ទិញ
0.01
1.37578
1.37879
ចំណេញ
2.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164585530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 13:26:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 12:33:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
2.96 USD
20.10.2021 15:03:57
21.10.2021 12:33:20
ទិញ
0.01
1.37486
1.37879
ចំណេញ
3.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164588029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 15:03:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37486
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 12:33:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
3.88 USD
20.10.2021 12:35:10
21.10.2021 12:33:20
ទិញ
0.01
1.37733
1.37879
ចំណេញ
1.41 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164584072
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 12:35:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 12:33:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.41 USD
20.10.2021 13:32:51
21.10.2021 12:33:20
ទិញ
0.01
1.37634
1.37879
ចំណេញ
2.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164585502
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 13:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37634
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 12:33:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
2.40 USD
20.10.2021 15:11:05
21.10.2021 12:33:20
ទិញ
0.01
1.37534
1.37879
ចំណេញ
3.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164587714
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 15:11:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37534
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 12:33:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
3.40 USD
19.10.2021 16:10:34
20.10.2021 15:53:41
លក់
0.01
1.38051
1.37851
ចំណេញ
1.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164542264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 16:10:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38051
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:53:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.95 USD
19.10.2021 15:43:34
20.10.2021 15:53:41
លក់
0.01
1.38147
1.37851
ចំណេញ
2.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164543814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 15:43:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38147
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:53:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
2.91 USD
19.10.2021 13:41:19
20.10.2021 15:53:41
លក់
0.01
1.38249
1.37851
ចំណេញ
3.93 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164544278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:41:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38249
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:53:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
3.93 USD
19.10.2021 17:29:04
20.10.2021 15:53:41
លក់
0.01
1.38003
1.37851
ចំណេញ
1.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164541993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:29:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:53:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.47 USD
19.10.2021 13:00:15
20.10.2021 15:53:41
លក់
0.01
1.38106
1.37851
ចំណេញ
2.50 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164542904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:00:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38106
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:53:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
2.50 USD
19.10.2021 13:43:40
20.10.2021 15:53:41
លក់
0.01
1.382
1.37851
ចំណេញ
3.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164543943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:43:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:53:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
3.44 USD
19.10.2021 17:31:57
20.10.2021 15:53:40
លក់
0.01
1.37951
1.37851
ចំណេញ
0.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164541949
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:31:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37951
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 15:53:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.95 USD
16.09.2021 16:55:42
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37778
1.37917
ចំណេញ
1.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163412415
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:55:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.34 USD
17.09.2021 23:56:37
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37363
1.37917
ចំណេញ
5.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163482728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:56:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37363
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
5.49 USD
15.10.2021 17:39:04
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37685
1.37917
ចំណេញ
2.27 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163467354
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 17:39:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37685
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
2.27 USD
17.09.2021 17:39:14
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37579
1.37917
ចំណេញ
3.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163469971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:39:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
3.33 USD
17.09.2021 18:00:16
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.3748
1.37917
ចំណេញ
4.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163472241
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
4.32 USD
16.09.2021 18:34:32
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37829
1.37917
ចំណេញ
0.83 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163412270
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 18:34:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37829
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.83 USD
18.10.2021 18:19:31
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37189
1.37917
ចំណេញ
7.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164513357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 18:19:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
7.23 USD
17.09.2021 23:58:09
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37379
1.37917
ចំណេញ
5.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163482295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:58:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37379
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
5.33 USD
16.09.2021 17:05:49
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37728
1.37917
ចំណេញ
1.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163413584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:05:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.84 USD
20.09.2021 03:24:30
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37278
1.37917
ចំណេញ
6.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163491780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 03:24:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
6.34 USD
17.09.2021 17:20:51
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37628
1.37917
ចំណេញ
2.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163467805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:20:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37628
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
2.84 USD
17.09.2021 17:54:44
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37529
1.37917
ចំណេញ
3.83 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163471193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:54:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
3.83 USD
18.10.2021 11:43:40
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37228
1.37917
ចំណេញ
6.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164501971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 11:43:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
6.84 USD
17.09.2021 22:42:25
19.10.2021 17:33:27
ទិញ
0.01
1.37428
1.37917
ចំណេញ
4.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163481153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 22:42:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:33:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
4.84 USD
15.10.2021 18:01:25
19.10.2021 03:58:58
លក់
0.01
1.37649
1.37511
ចំណេញ
1.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164470809
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 18:01:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 03:58:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.33 USD
15.10.2021 18:11:44
19.10.2021 03:58:58
លក់
0.01
1.37602
1.37511
ចំណេញ
0.86 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164470570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 18:11:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 03:58:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.86 USD
23.09.2021 15:55:25
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.37228
1.37317
ចំណេញ
0.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163495001
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 15:55:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.84 USD
14.10.2021 18:27:59
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.36841
1.37317
ចំណេញ
4.71 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164438599
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 18:27:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36841
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
4.71 USD
20.09.2021 06:12:54
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.37128
1.37317
ចំណេញ
1.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163498913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 06:12:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.84 USD
14.10.2021 23:03:10
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.36735
1.37317
ចំណេញ
5.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164443590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 23:03:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
5.77 USD
24.09.2021 16:35:21
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.36945
1.37317
ចំណេញ
3.67 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163780868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:35:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36945
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
3.67 USD
23.09.2021 14:08:40
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.37028
1.37317
ចំណេញ
2.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163513061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:08:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
2.84 USD
23.09.2021 14:47:59
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.37178
1.37317
ចំណេញ
1.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163497368
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:47:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37178
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.34 USD
15.10.2021 04:08:20
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.36778
1.37317
ចំណេញ
5.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164442996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 04:08:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
5.34 USD
27.09.2021 11:26:58
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.36988
1.37317
ចំណេញ
3.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163780484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 11:26:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
3.24 USD
20.09.2021 05:47:20
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.37078
1.37317
ចំណេញ
2.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163500077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:47:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
2.34 USD
24.09.2021 14:22:10
18.10.2021 06:11:46
ទិញ
0.01
1.36883
1.37317
ចំណេញ
4.29 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163781113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:22:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 06:11:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
4.29 USD
14.10.2021 13:21:44
15.10.2021 10:11:43
លក់
0.01
1.37244
1.37108
ចំណេញ
1.31 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164429584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 13:21:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37244
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:11:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.31 USD
14.10.2021 13:28:41
15.10.2021 10:11:43
លក់
0.01
1.37199
1.37108
ចំណេញ
0.86 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164429474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 13:28:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37199
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:11:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
0.86 USD
08.10.2021 15:30:07
14.10.2021 16:46:50
ទិញ
0.01
1.36589
1.36925
ចំណេញ
3.31 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163879681
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 15:30:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36589
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:46:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
3.31 USD
12.10.2021 12:15:05
14.10.2021 16:46:50
ទិញ
0.01
1.36134
1.36925
ចំណេញ
7.86 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164315704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 12:15:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:46:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
7.86 USD
05.10.2021 18:27:52
14.10.2021 16:46:50
ទិញ
0.01
1.36482
1.36925
ចំណេញ
4.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163880401
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 18:27:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36482
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:46:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
4.38 USD
12.10.2021 06:05:34
14.10.2021 16:46:50
ទិញ
0.01
1.36033
1.36925
ចំណេញ
8.87 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#164319299
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 06:05:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36033
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:46:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
8.87 USD
04.10.2021 17:08:45
14.10.2021 16:46:50
ទិញ
0.01
1.36382
1.36925
ចំណេញ
5.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163881610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 17:08:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:46:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
5.38 USD
28.09.2021 10:38:50
14.10.2021 16:46:50
ទិញ
0.01
1.36733
1.36924
ចំណេញ
1.86 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#163874846
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 10:38:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:46:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36924
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
1.86 USD