31.07.2020 03:36:43
31.07.2020 03:46:20
ចម្លង
-2.66%
-2.66%
ចំណេញ
0.00 USD
HorizonEACent
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.07.2020 03:36:43
ចំណុច​ចូល
-2.66%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.07.2020 03:46:20
ចេញ
-2.66%
ចំណេញ
0.00 USD
31.07.2020 03:22:36
31.07.2020 03:36:34
ចម្លង
-2.66%
-2.66%
ចំណេញ
0.00 USD
HorizonEACent
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.07.2020 03:22:36
ចំណុច​ចូល
-2.66%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.07.2020 03:36:34
ចេញ
-2.66%
ចំណេញ
0.00 USD
30.07.2020 12:09:19
30.07.2020 12:11:30
ចម្លង
1.83%
1.83%
ចំណេញ
0.00 USD
HorizonEACent
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2020 12:09:19
ចំណុច​ចូល
1.83%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2020 12:11:30
ចេញ
1.83%
ចំណេញ
0.00 USD
03.04.2020 10:24:16
09.04.2020 22:56:58
ចម្លង
1429.91%
1400.27%
ចំណេញ
37.44 USD
BudiSetiawan
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.04.2020 10:24:16
ចំណុច​ចូល
1429.91%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2020 22:56:58
ចេញ
1400.27%
ចំណេញ
37.44 USD
09.04.2020 21:50:36
09.04.2020 21:59:43
ចម្លង
819.41%
819.41%
ចំណេញ
0.00 USD
Immortal
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2020 21:50:36
ចំណុច​ចូល
819.41%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2020 21:59:43
ចេញ
819.41%
ចំណេញ
0.00 USD
03.04.2020 09:04:24
09.04.2020 21:37:39
ចម្លង
230.2%
237.45%
ចំណេញ
-20.74 USD
GStar
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.04.2020 09:04:24
ចំណុច​ចូល
230.2%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2020 21:37:39
ចេញ
237.45%
ចំណេញ
-20.74 USD
03.04.2020 06:26:01
03.04.2020 06:26:12
ចម្លង
212.48%
212.48%
ចំណេញ
0.00 USD
GStar
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.04.2020 06:26:01
ចំណុច​ចូល
212.48%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.04.2020 06:26:12
ចេញ
212.48%
ចំណេញ
0.00 USD
02.04.2020 11:33:03
03.04.2020 06:00:16
ចម្លង
226.63%
212.48%
ចំណេញ
11.83 USD
GStar
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2020 11:33:03
ចំណុច​ចូល
226.63%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.04.2020 06:00:16
ចេញ
212.48%
ចំណេញ
11.83 USD
01.04.2020 22:50:27
02.04.2020 11:32:23
ចម្លង
225.64%
226.63%
ចំណេញ
2.89 USD
GStar
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2020 22:50:27
ចំណុច​ចូល
225.64%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2020 11:32:23
ចេញ
226.63%
ចំណេញ
2.89 USD
27.03.2020 07:18:00
27.03.2020 09:25:27
ចម្លង
-18.31%
-31.82%
ចំណេញ
-16.59 USD
Universal_bank
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2020 07:18:00
ចំណុច​ចូល
-18.31%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2020 09:25:27
ចេញ
-31.82%
ចំណេញ
-16.59 USD
27.03.2020 05:38:15
27.03.2020 07:17:36
ចម្លង
-10.88%
-18.31%
ចំណេញ
1.99 USD
Universal_bank
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2020 05:38:15
ចំណុច​ចូល
-10.88%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2020 07:17:36
ចេញ
-18.31%
ចំណេញ
1.99 USD