01.04.2020 21:03:56
02.04.2020 11:40:22
ចម្លង
225.37%
226.7%
ចំណេញ
4.47 USD
GStar
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2020 21:03:56
ចំណុច​ចូល
225.37%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2020 11:40:22
ចេញ
226.7%
ចំណេញ
4.47 USD
27.03.2020 02:42:47
27.03.2020 09:25:39
ចម្លង
0%
-31.82%
ចំណេញ
8.19 USD
Universal_bank
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2020 02:42:47
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2020 09:25:39
ចេញ
-31.82%
ចំណេញ
8.19 USD
27.03.2020 01:13:04
27.03.2020 02:36:40
ចម្លង
-20.02%
-22.53%
ចំណេញ
0.30 USD
Universal_bank
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.03.2020 01:13:04
ចំណុច​ចូល
-20.02%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2020 02:36:40
ចេញ
-22.53%
ចំណេញ
0.30 USD