15.10.2021 15:35:01
15.10.2021 18:51:09
លក់
0.01
1.15941
1.15954
ចំណេញ
-0.13 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81952020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 15:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 18:51:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
15.10.2021 17:50:04
15.10.2021 18:51:09
លក់
0.01
1.16066
1.15954
ចំណេញ
1.12 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81963290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 17:50:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16066
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 18:51:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.12 USD
14.10.2021 21:55:01
15.10.2021 15:30:28
លក់
0.01
1.15975
1.15922
ចំណេញ
0.53 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81910415
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 21:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15975
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 15:30:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
14.10.2021 17:45:00
15.10.2021 15:30:28
លក់
0.01
1.15859
1.15922
ចំណេញ
-0.63 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81903257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 17:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15859
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 15:30:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.63 USD
15.10.2021 06:00:05
15.10.2021 15:30:28
លក់
0.01
1.16081
1.15922
ចំណេញ
1.59 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81921503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 06:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 15:30:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.59 USD
13.10.2021 20:40:01
14.10.2021 17:41:01
លក់
0.02
1.15915
1.15906
ចំណេញ
0.18 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81851623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 20:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 17:41:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.15906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
14.10.2021 11:20:01
14.10.2021 17:41:01
លក់
0.02
1.16137
1.15906
ចំណេញ
4.62 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81878588
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 17:41:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.15906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.62 USD
13.10.2021 20:05:03
14.10.2021 17:41:01
លក់
0.01
1.15792
1.15906
ចំណេញ
-1.14 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81849982
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 20:05:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 17:41:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.14 USD
14.10.2021 10:05:01
14.10.2021 17:41:01
លក់
0.02
1.16037
1.15906
ចំណេញ
2.62 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81873180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16037
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 17:41:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.15906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.62 USD
13.10.2021 17:30:01
14.10.2021 11:38:42
លក់
0.01
1.15681
1.16186
ចំណេញ
-5.05 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81839904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15681
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 11:38:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16186
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.05 USD
13.10.2021 17:15:01
14.10.2021 10:08:36
លក់
0.01
1.15575
1.16075
ចំណេញ
-5.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81838095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 10:08:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.00 USD
13.10.2021 16:20:00
13.10.2021 16:23:07
ទិញ
0.01
1.15478
1.15528
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81828078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 16:23:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15528
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
13.10.2021 14:00:01
13.10.2021 15:30:06
លក់
0.01
1.15614
1.15564
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81813863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:30:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
13.10.2021 05:10:01
13.10.2021 13:07:20
ទិញ
0.01
1.1555
1.156
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81789257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 05:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1555
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 13:07:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
13.10.2021 04:35:03
13.10.2021 05:07:54
ទិញ
0.01
1.15489
1.15539
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81787428
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 04:35:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15489
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 05:07:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
12.10.2021 15:35:00
13.10.2021 04:31:38
ទិញ
0.01
1.1542
1.15458
ចំណេញ
0.38 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81754020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 04:31:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.38 USD
12.10.2021 14:35:04
13.10.2021 04:31:38
ទិញ
0.01
1.15537
1.15458
ចំណេញ
-0.79 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81749981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 14:35:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15537
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 04:31:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.79 USD
12.10.2021 19:55:00
13.10.2021 04:31:38
ទិញ
0.01
1.15267
1.15458
ចំណេញ
1.91 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81775859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 19:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15267
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 04:31:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.91 USD
12.10.2021 10:10:00
12.10.2021 13:26:20
លក់
0.01
1.15581
1.15531
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81734002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 10:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 13:26:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15531
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
12.10.2021 07:15:07
12.10.2021 10:09:21
លក់
0.01
1.15579
1.15585
ចំណេញ
-0.06 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81725603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 07:15:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 10:09:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15585
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
12.10.2021 09:55:00
12.10.2021 10:09:21
លក់
0.01
1.15691
1.15585
ចំណេញ
1.06 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81732433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 09:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15691
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 10:09:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15585
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.06 USD
12.10.2021 00:13:00
12.10.2021 06:47:39
ទិញ
0.01
1.15542
1.15592
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81712085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 00:13:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 06:47:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
11.10.2021 12:40:00
11.10.2021 20:29:27
លក់
0.01
1.15549
1.15605
ចំណេញ
-0.56 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81679240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 12:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 20:29:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.56 USD
11.10.2021 16:45:00
11.10.2021 20:29:27
លក់
0.01
1.15765
1.15605
ចំណេញ
1.60 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81694000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 16:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15765
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 20:29:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.60 USD
11.10.2021 13:50:00
11.10.2021 20:29:27
លក់
0.01
1.1565
1.15605
ចំណេញ
0.45 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81682793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 13:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 20:29:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.45 USD
11.10.2021 12:10:01
11.10.2021 12:37:58
លក់
0.01
1.15601
1.15551
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81677198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 12:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15601
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 12:37:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
08.10.2021 16:35:00
11.10.2021 12:06:55
លក់
0.01
1.1559
1.15646
ចំណេញ
-0.56 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81612527
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 16:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 12:06:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15646
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.56 USD
11.10.2021 09:30:00
11.10.2021 12:06:55
លក់
0.01
1.15806
1.15646
ចំណេញ
1.60 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81666150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 09:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 12:06:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15646
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.60 USD
08.10.2021 17:20:00
11.10.2021 12:06:55
លក់
0.01
1.15691
1.15646
ចំណេញ
0.45 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81618466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15691
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 12:06:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15646
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.45 USD
08.10.2021 16:25:01
08.10.2021 16:34:22
លក់
0.01
1.15679
1.15629
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81611379
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 16:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15679
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 16:34:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
08.10.2021 15:40:00
08.10.2021 16:20:22
លក់
0.01
1.15805
1.15646
ចំណេញ
1.59 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81603650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 15:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 16:20:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15646
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.59 USD
08.10.2021 15:35:01
08.10.2021 16:20:22
លក់
0.01
1.157
1.15646
ចំណេញ
0.54 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81601889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 15:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.157
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 16:20:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15646
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
08.10.2021 14:35:01
08.10.2021 16:20:22
លក់
0.01
1.15582
1.15646
ចំណេញ
-0.64 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81596106
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 14:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 16:20:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15646
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.64 USD
08.10.2021 13:45:02
08.10.2021 14:33:56
លក់
0.01
1.15639
1.15589
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81594042
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 13:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15639
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 14:33:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15589
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
08.10.2021 11:50:02
08.10.2021 12:14:36
ទិញ
0.01
1.15555
1.15605
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81587962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 11:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15555
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 12:14:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
08.10.2021 05:50:02
08.10.2021 11:49:57
ទិញ
0.01
1.15545
1.15538
ចំណេញ
-0.07 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81574064
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 05:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15545
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 11:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15538
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
08.10.2021 09:00:00
08.10.2021 11:49:57
ទិញ
0.01
1.1543
1.15538
ចំណេញ
1.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81579916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 09:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1543
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 11:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15538
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.08 USD
08.10.2021 02:10:16
08.10.2021 05:50:03
លក់
0.01
1.15549
1.15545
ចំណេញ
0.04 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81567902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 02:10:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 05:50:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15545
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
07.10.2021 22:20:04
08.10.2021 02:10:17
ទិញ
0.01
1.1554
1.15549
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81564736
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 22:20:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1554
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 02:10:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15549
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
07.10.2021 19:35:03
07.10.2021 21:40:21
លក់
0.01
1.15562
1.15512
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81561128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 19:35:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15562
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 21:40:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
07.10.2021 17:55:00
07.10.2021 19:25:00
លក់
0.01
1.1561
1.1556
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81556817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 17:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1561
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 19:25:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1556
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
07.10.2021 15:50:00
07.10.2021 16:13:45
លក់
0.01
1.15567
1.15517
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81545782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 15:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 16:13:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15517
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
07.10.2021 14:25:00
07.10.2021 15:30:24
លក់
0.01
1.1568
1.15579
ចំណេញ
1.01 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81539979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 14:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 15:30:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.01 USD
07.10.2021 12:05:00
07.10.2021 15:30:24
លក់
0.01
1.15577
1.15579
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81533357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 12:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15577
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 15:30:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
07.10.2021 10:30:02
07.10.2021 12:00:50
លក់
0.01
1.15647
1.15597
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81527860
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 10:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15647
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 12:00:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
07.10.2021 09:15:00
07.10.2021 09:34:27
ទិញ
0.01
1.15548
1.15598
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81522278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 09:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 09:34:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15598
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
07.10.2021 08:00:01
07.10.2021 09:06:49
លក់
0.01
1.15548
1.15498
ចំណេញ
0.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81519138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 08:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 09:06:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
07.10.2021 06:55:01
07.10.2021 08:00:01
ទិញ
0.01
1.15558
1.15547
ចំណេញ
-0.11 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81517139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 06:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 08:00:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15547
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.11 USD
07.10.2021 04:35:14
07.10.2021 06:55:01
លក់
0.01
1.1556
1.15558
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81512600
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 04:35:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1556
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 06:55:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.15558
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
29.06.2021 15:38:03
06.07.2021 07:05:03
ចម្លង
105.87%
107.96%
ចំណេញ
24.68 USD
KEYMENCent
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 15:38:03
ចំណុច​ចូល
105.87%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 07:05:03
ចេញ
107.96%
ចំណេញ
24.68 USD