16.09.2021 16:48:47
17.09.2021 06:57:55
ទិញ
2
1750
1758.17
ចំណេញ
1 634.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#80460295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:48:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1750
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 634.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 06:57:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1758.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 634.00 USD
14.09.2021 16:58:07
14.09.2021 23:42:20
លក់
2
1.94951
1.945
ចំណេញ
640.34 USD
GBPNZD.
ព្រមព្រៀង
#80356584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:58:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.94951
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
640.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 23:42:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
640.34 USD
10.09.2021 09:58:54
13.09.2021 18:12:03
លក់
1
152.345
152.229
ចំណេញ
105.49 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#79988437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 09:58:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.345
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
105.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 18:12:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
152.229
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
105.49 USD
10.09.2021 11:54:36
13.09.2021 18:12:00
ទិញ
2
1.94
1.94528
ចំណេញ
751.45 USD
GBPNZD.
ព្រមព្រៀង
#80132414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 11:54:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
751.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 18:12:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.94528
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
751.45 USD
13.09.2021 04:03:16
13.09.2021 18:11:57
ទិញ
2
1785
1795.56
ចំណេញ
2 112.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#80162583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 04:03:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2 112.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 18:11:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1795.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2 112.00 USD
09.09.2021 17:38:33
09.09.2021 19:30:37
ទិញ
2
1785
1793.91
ចំណេញ
1 782.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#80132430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 17:38:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 782.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 19:30:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1793.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 782.00 USD
07.09.2021 11:56:59
09.09.2021 13:05:57
ទិញ
3
1.93983
1.94222
ចំណេញ
510.09 USD
GBPNZD.
ព្រមព្រៀង
#79988091
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 11:56:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.93983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
510.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 13:05:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1.94222
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
510.09 USD
07.09.2021 13:52:36
09.09.2021 13:05:53
ទិញ
4
1.37976
1.38195
ចំណេញ
876.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#79988020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 13:52:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37976
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
876.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 13:05:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.38195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
876.00 USD
07.09.2021 17:05:06
09.09.2021 13:05:50
ទិញ
1
1799.29
1795.12
ចំណេញ
-417.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#79990441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:05:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1799.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-417.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 13:05:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1795.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-417.00 USD
07.09.2021 17:31:04
09.09.2021 13:05:47
ទិញ
1
1795.26
1795.02
ចំណេញ
-24.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#79990447
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:31:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1795.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 13:05:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1795.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24.00 USD
08.09.2021 16:44:10
09.09.2021 13:05:44
ទិញ
1
1791.91
1795.01
ចំណេញ
310.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#79990446
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 16:44:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1791.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
310.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 13:05:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1795.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
310.00 USD
07.09.2021 17:02:23
09.09.2021 13:05:41
ទិញ
1
1808
1795.07
ចំណេញ
-1 293.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#80007877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:02:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 293.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 13:05:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1795.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 293.00 USD
08.09.2021 17:29:40
09.09.2021 13:05:37
ទិញ
2
1785.9
1795.07
ចំណេញ
1 834.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#80086486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:29:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1785.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 834.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 13:05:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1795.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 834.00 USD
08.09.2021 17:33:37
08.09.2021 19:15:06
លក់
2
1.74996
1.74424
ចំណេញ
903.30 USD
GBPCAD.
ព្រមព្រៀង
#79988383
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:33:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.74996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
903.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:15:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.74424
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
903.30 USD
06.09.2021 07:49:30
07.09.2021 12:22:11
លក់
10
1826.69
1814.14
ចំណេញ
12 550.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#79933331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 07:49:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1826.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12 550.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 12:22:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1814.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12 550.00 USD
03.09.2021 13:03:43
07.09.2021 12:22:10
លក់
5
1813.36
1814.02
ចំណេញ
-330.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#79855719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 13:03:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-330.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 12:22:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1814.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-330.00 USD
07.09.2021 09:54:34
07.09.2021 10:15:33
ទិញ
1
1817.97
1819.3
ចំណេញ
133.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#79988647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:54:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1817.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
133.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 10:15:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1819.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
133.00 USD
16.08.2021 22:28:31
20.08.2021 04:45:53
ទិញ
20
1.38377
1.3621
ចំណេញ
-43 340.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#78935065
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 22:28:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-43 340.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 04:45:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1.3621
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-43 340.00 USD
16.08.2021 19:16:30
20.08.2021 04:45:53
លក់
20
1786.03
1784.11
ចំណេញ
3 840.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78931252
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 19:16:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1786.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 840.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 04:45:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1784.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 840.00 USD
19.08.2021 11:35:02
20.08.2021 04:45:52
ទិញ
20
150.045
149.338
ចំណេញ
-12 898.28 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#78197871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 11:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12 898.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 04:45:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
149.338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12 898.28 USD
17.08.2021 19:54:06
18.08.2021 16:07:47
ទិញ
20
150.423
151.179
ចំណេញ
13 767.61 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#78197903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2021 19:54:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.423
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13 767.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.08.2021 16:07:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
151.179
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13 767.61 USD
11.08.2021 18:23:13
16.08.2021 17:41:57
លក់
10
1748.5
1789.16
ចំណេញ
-40 660.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78721264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 18:23:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1748.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-40 660.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:41:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1789.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-40 660.00 USD
13.08.2021 17:08:44
16.08.2021 17:41:57
លក់
100
1772.6
1789.16
ចំណេញ
-165 600.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78838519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 17:08:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-165 600.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:41:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
1789.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-165 600.00 USD
13.08.2021 17:05:07
16.08.2021 17:41:57
លក់
10
1770
1789.16
ចំណេញ
-19 160.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78529847
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 17:05:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1770
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-19 160.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:41:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1789.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-19 160.00 USD
10.08.2021 17:17:07
16.08.2021 17:41:57
លក់
20
35252.2
35390.2
ចំណេញ
-27 600.00 USD
US30.
ព្រមព្រៀង
#78647581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2021 17:17:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
35252.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-27 600.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:41:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
35390.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-27 600.00 USD
13.08.2021 16:51:25
16.08.2021 17:41:57
លក់
20
1764.03
1789.16
ចំណេញ
-50 260.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78836137
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 16:51:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1764.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-50 260.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:41:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1789.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-50 260.00 USD
13.08.2021 17:28:51
16.08.2021 17:41:57
ទិញ
50
1.26954
1.26218
ចំណេញ
-40 375.23 USD
GBPCHF.
ព្រមព្រៀង
#78841610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 17:28:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-40 375.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:41:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
50
ចេញ
1.26218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-40 375.23 USD
11.08.2021 18:44:02
16.08.2021 17:41:57
លក់
10
1750
1789.16
ចំណេញ
-39 160.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78694807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 18:44:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1750
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-39 160.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:41:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1789.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-39 160.00 USD
13.08.2021 09:29:06
16.08.2021 17:41:57
លក់
10
1759
1789.16
ចំណេញ
-30 160.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78700934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 09:29:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-30 160.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:41:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1789.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-30 160.00 USD
09.08.2021 18:08:34
16.08.2021 17:41:57
លក់
20
35116.1
35390.2
ចំណេញ
-54 820.00 USD
US30.
ព្រមព្រៀង
#78584013
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 18:08:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
35116.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-54 820.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:41:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
35390.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-54 820.00 USD
10.08.2021 13:55:00
13.08.2021 13:37:48
លក់
10
1.27711
1.27182
ចំណេញ
5 738.65 USD
GBPCHF.
ព្រមព្រៀង
#78631049
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2021 13:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27711
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5 738.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 13:37:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1.27182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5 738.65 USD
11.08.2021 15:41:29
13.08.2021 13:37:45
លក់
100
1.27677
1.27185
ចំណេញ
53 371.51 USD
GBPCHF.
ព្រមព្រៀង
#78702199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 15:41:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53 371.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 13:37:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
1.27185
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
53 371.51 USD
10.08.2021 13:54:46
13.08.2021 13:37:43
លក់
10
153.093
152.133
ចំណេញ
8 706.07 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#78631037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2021 13:54:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.093
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8 706.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 13:37:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
152.133
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8 706.07 USD
11.08.2021 16:45:34
13.08.2021 13:37:40
លក់
100
153.195
152.134
ចំណេញ
96 220.12 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#78712536
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 16:45:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.195
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
96 220.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 13:37:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
152.134
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
96 220.12 USD
11.08.2021 17:18:19
11.08.2021 18:22:57
លក់
5
46312.61
46771.79
ចំណេញ
-2 295.90 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#78716060
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 17:18:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
46312.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 295.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2021 18:22:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
46771.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 295.90 USD
11.08.2021 12:43:39
11.08.2021 16:45:27
លក់
20
46220
46329.33
ចំណេញ
-2 186.60 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#78689185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 12:43:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
46220
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 186.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2021 16:45:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
46329.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 186.60 USD
11.08.2021 15:36:13
11.08.2021 16:08:25
លក់
10
1745
1741.04
ចំណេញ
3 960.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78700753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 15:36:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 960.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2021 16:08:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1741.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 960.00 USD
11.08.2021 10:02:34
11.08.2021 15:05:16
ទិញ
20
1730
1740
ចំណេញ
20 000.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78676196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 10:02:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1730
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20 000.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2021 15:05:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1740
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20 000.00 USD
11.08.2021 08:01:42
11.08.2021 15:05:16
ទិញ
20
1732.69
1740
ចំណេញ
14 620.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78676195
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 08:01:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1732.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14 620.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2021 15:05:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1740
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14 620.00 USD
09.08.2021 05:21:08
09.08.2021 19:05:32
លក់
10
1738.3
1726.83
ចំណេញ
11 470.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78529828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 05:21:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1738.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11 470.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 19:05:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1726.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11 470.00 USD
09.08.2021 08:37:02
09.08.2021 19:05:29
លក់
10
1745
1726.62
ចំណេញ
18 380.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78529837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 08:37:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18 380.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 19:05:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1726.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18 380.00 USD
09.08.2021 04:15:28
09.08.2021 04:31:27
លក់
20
1734.64
1737.19
ចំណេញ
-5 100.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78525289
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 04:15:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1734.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5 100.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 04:31:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1737.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5 100.00 USD
09.08.2021 04:28:20
09.08.2021 04:31:24
លក់
100
1741.53
1737.68
ចំណេញ
38 500.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78526263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 04:28:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1741.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38 500.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 04:31:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
100
ចេញ
1737.68
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
38 500.00 USD
09.08.2021 01:57:05
09.08.2021 04:14:59
ទិញ
20
1708.23
1734.73
ចំណេញ
53 000.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#75643931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 01:57:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1708.23
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53 000.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 04:14:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1734.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
53 000.00 USD
09.08.2021 01:57:13
09.08.2021 04:14:56
ទិញ
30
1691.65
1735.58
ចំណេញ
131 790.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#75643947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 01:57:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1691.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
131 790.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 04:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
30
ចេញ
1735.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
131 790.00 USD
06.08.2021 16:46:12
09.08.2021 01:52:08
ទិញ
20
1765.05
1726.42
ចំណេញ
-77 260.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78469546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 16:46:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1765.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-77 260.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 01:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1726.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-77 260.00 USD
06.08.2021 15:43:13
09.08.2021 01:52:08
ទិញ
20
1782.8
1726.42
ចំណេញ
-112 760.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78457326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 15:43:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-112 760.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 01:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1726.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-112 760.00 USD
06.08.2021 16:45:53
09.08.2021 01:52:08
ទិញ
20
1766.45
1726.42
ចំណេញ
-80 060.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78469555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 16:45:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1766.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-80 060.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 01:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1726.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-80 060.00 USD
06.08.2021 15:45:06
09.08.2021 01:52:08
ទិញ
20
1779.77
1726.42
ចំណេញ
-106 700.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78458362
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 15:45:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1779.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-106 700.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 01:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1726.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-106 700.00 USD
06.08.2021 18:01:30
09.08.2021 01:52:08
ទិញ
20
1760.89
1726.42
ចំណេញ
-68 940.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78482985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 18:01:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1760.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-68 940.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 01:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
1726.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-68 940.00 USD