21.06.2021 15:28:44
21.06.2021 15:28:45
លក់
0.02
152.763
152.793
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510736173
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 15:28:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 15:28:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
152.793
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
21.06.2021 14:38:20
21.06.2021 14:50:55
លក់
0.19
1.38858
1.38708
ចំណេញ
0.29 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510732313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 14:38:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38858
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 14:50:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
1.38708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
17.06.2021 18:21:35
21.06.2021 11:09:29
ទិញ
0.72
1.19202
1.18881
ចំណេញ
-2.31 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510435143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:21:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.72
ចេញ
1.18881
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.31 USD
21.06.2021 00:00:31
21.06.2021 11:09:29
ទិញ
2
1.18594
1.18884
ចំណេញ
5.80 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510653974
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 00:00:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18884
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.80 USD
21.06.2021 00:00:18
21.06.2021 11:09:28
ទិញ
2
1.18594
1.18886
ចំណេញ
5.84 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510653249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 00:00:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.84 USD
17.06.2021 06:46:24
21.06.2021 11:09:28
ទិញ
0.22
1.1997
1.18886
ចំណេញ
-2.38 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510315861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 06:46:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1997
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.22
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.38 USD
17.06.2021 10:08:47
21.06.2021 11:09:28
ទិញ
0.29
1.19727
1.18886
ចំណេញ
-2.44 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510337672
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:08:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19727
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.44 USD
17.06.2021 13:25:03
21.06.2021 11:09:28
ទិញ
1.02
1.19323
1.18886
ចំណេញ
-4.46 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510380239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:25:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19323
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.02
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.46 USD
21.06.2021 00:00:38
21.06.2021 11:09:28
ទិញ
1.74
1.18594
1.18886
ចំណេញ
5.08 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510654318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 00:00:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.74
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.08 USD
17.06.2021 17:23:31
21.06.2021 11:09:27
ទិញ
0.57
1.19261
1.18886
ចំណេញ
-2.14 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510422819
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:23:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.57
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.14 USD
18.06.2021 15:15:19
21.06.2021 11:09:27
ទិញ
1.16
1.1898
1.18886
ចំណេញ
-1.09 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510568748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 15:15:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.16
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.09 USD
21.06.2021 00:00:25
21.06.2021 11:09:27
ទិញ
2
1.18594
1.18886
ចំណេញ
5.84 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510653644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 00:00:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.84 USD
17.06.2021 10:31:03
21.06.2021 11:09:26
ទិញ
0.8
1.19494
1.18886
ចំណេញ
-4.86 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510346870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:31:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.8
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.86 USD
17.06.2021 05:30:59
21.06.2021 11:09:26
ទិញ
0.28
1.2003
1.18886
ចំណេញ
-3.20 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510312027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 05:30:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.20 USD
17.06.2021 09:11:24
21.06.2021 11:09:26
ទិញ
0.23
1.19815
1.18886
ចំណេញ
-2.14 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510325717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:11:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19815
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 11:09:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
ចេញ
1.18886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.14 USD
18.06.2021 08:16:35
18.06.2021 21:28:11
ទិញ
2
1.19041
1.18717
ចំណេញ
-6.48 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510506816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:16:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19041
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 21:28:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.48 USD
18.06.2021 15:41:38
18.06.2021 21:05:49
ទិញ
0.61
1.1886
1.18757
ចំណេញ
-0.63 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510580590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 15:41:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 21:05:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.61
ចេញ
1.18757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.63 USD
18.06.2021 15:41:38
18.06.2021 21:05:47
ទិញ
2
1.1886
1.18751
ចំណេញ
-2.18 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510580566
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 15:41:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 21:05:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.18 USD
18.06.2021 16:09:39
18.06.2021 21:05:46
ទិញ
0.19
1.18784
1.18755
ចំណេញ
-0.06 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510585910
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:09:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 21:05:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
1.18755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
18.06.2021 16:09:39
18.06.2021 21:05:45
ទិញ
2
1.18784
1.18756
ចំណេញ
-0.56 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510585885
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:09:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 21:05:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.56 USD
18.06.2021 17:37:45
18.06.2021 20:52:11
ទិញ
2
130.854
130.824
ចំណេញ
-0.54 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510605290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:37:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.854
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:52:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
130.824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.54 USD
18.06.2021 09:40:45
18.06.2021 20:52:09
ទិញ
1.5
130.995
130.822
ចំណេញ
-2.36 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510518748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 09:40:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:52:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
130.822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.36 USD
18.06.2021 09:40:45
18.06.2021 20:52:08
ទិញ
2
130.994
130.822
ចំណេញ
-3.12 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510518719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 09:40:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.994
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:52:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
130.822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.12 USD
18.06.2021 08:20:06
18.06.2021 20:52:07
ទិញ
2
131.151
130.824
ចំណេញ
-5.94 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510507737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:20:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:52:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
130.824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.94 USD
18.06.2021 05:48:40
18.06.2021 20:52:06
ទិញ
1.78
131.35
130.824
ចំណេញ
-8.50 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510494286
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 05:48:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:52:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.78
ចេញ
130.824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.50 USD
17.06.2021 18:27:18
18.06.2021 20:52:04
ទិញ
0.96
131.548
130.824
ចំណេញ
-6.31 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510437370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:27:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:52:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.96
ចេញ
130.824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.31 USD
17.06.2021 17:29:46
18.06.2021 20:52:03
ទិញ
1.07
131.678
130.825
ចំណេញ
-8.29 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510423731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:29:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:52:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.07
ចេញ
130.825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.29 USD
17.06.2021 16:34:11
18.06.2021 20:52:01
ទិញ
0.52
131.899
130.823
ចំណេញ
-5.08 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510412690
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 16:34:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:52:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.52
ចេញ
130.823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.08 USD
17.06.2021 15:37:11
18.06.2021 20:51:59
ទិញ
0.45
132.04
130.817
ចំណេញ
-5.00 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510398765
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 15:37:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:51:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
130.817
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.00 USD
17.06.2021 15:05:44
18.06.2021 20:51:58
ទិញ
0.18
132.105
130.817
ចំណេញ
-2.10 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510393494
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 15:05:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.105
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:51:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
130.817
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.10 USD
17.06.2021 10:40:39
18.06.2021 20:51:57
ទិញ
0.17
132.217
130.817
ចំណេញ
-2.16 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510350629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:40:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:51:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
ចេញ
130.817
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.16 USD
17.06.2021 10:38:51
18.06.2021 20:51:56
ទិញ
0.48
132.256
130.817
ចំណេញ
-6.27 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510349814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:38:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.256
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:51:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
ចេញ
130.817
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.27 USD
17.06.2021 00:51:39
18.06.2021 20:51:55
ទិញ
0.1
132.738
130.818
ចំណេញ
-1.74 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510287346
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 00:51:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:51:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
130.818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.74 USD
16.06.2021 22:54:07
18.06.2021 20:51:54
ទិញ
0.28
132.833
130.819
ចំណេញ
-5.12 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510270706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 22:54:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:51:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
130.819
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.12 USD
18.06.2021 17:37:45
18.06.2021 20:51:52
ទិញ
1.56
130.854
130.818
ចំណេញ
-0.51 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1510605316
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:37:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.854
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:51:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
130.818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.51 USD
18.06.2021 16:35:42
18.06.2021 20:01:00
ទិញ
0.07
1.18666
1.18729
ចំណេញ
0.04 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510590811
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:35:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:01:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18729
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
18.06.2021 17:04:23
18.06.2021 20:00:51
ទិញ
0.88
1.18597
1.18727
ចំណេញ
1.14 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510597746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:04:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:00:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.88
ចេញ
1.18727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.14 USD
18.06.2021 16:35:41
18.06.2021 20:00:49
ទិញ
2
1.18665
1.18727
ចំណេញ
1.24 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510590739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:35:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:00:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.24 USD
18.06.2021 16:35:41
18.06.2021 20:00:48
ទិញ
2
1.18662
1.18727
ចំណេញ
1.30 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510590779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:35:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:00:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.30 USD
18.06.2021 17:04:22
18.06.2021 20:00:46
ទិញ
2
1.18604
1.18727
ចំណេញ
2.46 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1510597709
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:04:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18604
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 20:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.46 USD
18.06.2021 18:28:41
18.06.2021 19:10:52
លក់
0.48
1.24717
1.24237
ចំណេញ
1.85 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510617729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 18:28:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:10:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
ចេញ
1.24237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.85 USD
18.06.2021 17:46:24
18.06.2021 19:10:52
លក់
1.08
1.2418
1.24237
ចំណេញ
-0.50 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510608780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:46:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:10:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.08
ចេញ
1.24237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.50 USD
18.06.2021 18:28:40
18.06.2021 19:10:52
លក់
2
1.24717
1.24237
ចំណេញ
7.73 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510617712
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 18:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:10:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.24237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.73 USD
18.06.2021 18:28:40
18.06.2021 19:10:52
លក់
2
1.24714
1.24237
ចំណេញ
7.68 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510617683
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 18:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:10:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.24237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.68 USD
17.06.2021 19:07:50
18.06.2021 19:10:51
លក់
0.24
1.23505
1.24237
ចំណេញ
-1.41 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510445557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:07:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23505
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:10:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
ចេញ
1.24237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.41 USD
18.06.2021 08:22:00
18.06.2021 19:10:51
លក់
0.58
1.23768
1.24237
ចំណេញ
-2.19 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510508292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:22:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23768
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:10:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
ចេញ
1.24237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.19 USD
18.06.2021 09:56:59
18.06.2021 19:10:51
លក់
0.29
1.23843
1.24237
ចំណេញ
-0.92 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510522783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 09:56:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:10:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
1.24237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.92 USD
17.06.2021 18:10:50
18.06.2021 19:10:51
លក់
0.16
1.23413
1.24237
ចំណេញ
-1.06 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510431616
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:10:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:10:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.24237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.06 USD
18.06.2021 08:02:59
18.06.2021 19:10:51
លក់
0.39
1.23652
1.24237
ចំណេញ
-1.84 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510502306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:02:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:10:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.39
ចេញ
1.24237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.84 USD
18.06.2021 08:58:59
18.06.2021 19:10:51
លក់
0.01
1.23779
1.24237
ចំណេញ
-0.04 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1510512396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:58:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23779
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 19:10:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD