17.09.2021 23:13:28
17.09.2021 23:13:30
ទិញ
0.02
1.17287
1.17276
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517681253
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:13:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 23:13:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17276
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
17.09.2021 18:20:21
17.09.2021 18:21:46
លក់
0.13
1.27439
1.27434
ចំណេញ
0.01 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1517667906
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:20:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:21:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.27434
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
17.09.2021 18:13:12
17.09.2021 18:20:21
លក់
0.19
1.27598
1.27448
ចំណេញ
0.22 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1517666514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:13:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:20:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
1.27448
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.22 USD
17.09.2021 18:13:10
17.09.2021 18:20:21
លក់
0.05
1.27598
1.27448
ចំណេញ
0.06 USD
USDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1517666094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:13:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:20:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27448
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
17.09.2021 05:17:44
17.09.2021 17:43:55
ទិញ
0.3
0.92427
0.92628
ចំណេញ
0.47 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1517590253
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 05:17:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92427
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:43:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
0.92628
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.47 USD
17.09.2021 14:04:46
17.09.2021 14:04:47
លក់
0.03
0.92767
0.92778
ចំណេញ
0.00 USD
USDCHF_S
ព្រមព្រៀង
#1517626872
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 14:04:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92767
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 14:04:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.92778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
17.09.2021 05:17:38
17.09.2021 05:17:44
ទិញ
0.02
0.92424
0.9239
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1517589769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 05:17:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92424
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 05:17:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.9239
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
16.09.2021 05:03:56
16.09.2021 16:25:41
ទិញ
0.27
129.108
129.04
ចំណេញ
-0.17 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517460714
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 05:03:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.108
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:25:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
129.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.17 USD
16.09.2021 09:00:58
16.09.2021 16:25:38
ទិញ
0.11
128.966
129.04
ចំណេញ
0.07 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517477399
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 09:00:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:25:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
129.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
16.09.2021 13:56:01
16.09.2021 16:18:50
ទិញ
0.04
128.697
129.009
ចំណេញ
0.11 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517511269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 13:56:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:18:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
16.09.2021 10:51:30
16.09.2021 16:18:46
ទិញ
0.1
128.851
129.01
ចំណេញ
0.14 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517491109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:51:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.851
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:18:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
129.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
16.09.2021 11:57:59
16.09.2021 16:10:54
ទិញ
0.24
128.804
128.944
ចំណេញ
0.31 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517498485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:57:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.804
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:10:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
ចេញ
128.944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
16.09.2021 13:43:01
16.09.2021 16:10:50
ទិញ
0.28
128.63
128.944
ចំណេញ
0.80 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517509649
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 13:43:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:10:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
128.944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
16.09.2021 10:56:25
16.09.2021 15:35:25
ទិញ
0.3
109.356
109.581
ចំណេញ
0.62 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517492760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:56:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:35:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
109.581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.62 USD
16.09.2021 10:56:24
16.09.2021 10:56:25
ទិញ
0.03
109.355
109.343
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517492595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:56:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 10:56:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
109.343
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.09.2021 05:04:09
16.09.2021 10:56:04
ទិញ
0.3
109.242
109.342
ចំណេញ
0.27 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517461570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 05:04:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 10:56:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
109.342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
16.09.2021 05:04:08
16.09.2021 05:04:09
ទិញ
0.03
109.242
109.229
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517461533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 05:04:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 05:04:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
109.229
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.09.2021 05:03:56
16.09.2021 05:03:57
ទិញ
0.02
129.108
129.079
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517460567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 05:03:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.108
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 05:03:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.079
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.09.2021 17:20:15
15.09.2021 23:15:21
ទិញ
0.1
129.106
129.228
ចំណេញ
0.11 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517420285
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:20:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.106
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 23:15:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
129.228
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
15.09.2021 17:09:45
15.09.2021 23:15:20
ទិញ
0.27
129.178
129.228
ចំណេញ
0.12 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517415735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:09:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.178
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 23:15:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
129.228
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
15.09.2021 17:14:51
15.09.2021 23:14:20
ទិញ
0.1
80.087
80.193
ចំណេញ
0.10 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517418086
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:14:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.087
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 23:14:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
80.193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
15.09.2021 17:10:03
15.09.2021 23:14:19
ទិញ
0.3
80.144
80.193
ចំណេញ
0.13 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517416823
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:10:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.144
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 23:14:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
80.193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
15.09.2021 17:18:03
15.09.2021 21:57:59
ទិញ
0.32
109.242
109.414
ចំណេញ
0.50 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517419140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 21:57:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
109.414
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
15.09.2021 17:18:03
15.09.2021 17:18:03
ទិញ
0.01
109.24
109.231
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517419016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:18:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.231
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
15.09.2021 17:10:02
15.09.2021 17:10:03
ទិញ
0.03
80.141
80.116
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517416732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:10:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
80.116
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.09.2021 17:09:45
15.09.2021 17:09:46
ទិញ
0.02
129.179
129.15
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517415673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:09:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:09:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.09.2021 10:37:10
15.09.2021 17:01:46
ទិញ
0.1
80.228
80.178
ចំណេញ
-0.05 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517369466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:37:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:01:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
80.178
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
15.09.2021 10:23:09
15.09.2021 17:01:43
ទិញ
0.3
80.294
80.175
ចំណេញ
-0.33 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517366637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:23:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.294
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
80.175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.33 USD
15.09.2021 10:35:09
15.09.2021 17:01:41
ទិញ
0.1
151.489
151.397
ចំណេញ
-0.08 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517368868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:35:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.489
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:01:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
151.397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
15.09.2021 10:23:02
15.09.2021 17:01:37
ទិញ
0.25
151.56
151.397
ចំណេញ
-0.37 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517365758
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:23:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:01:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
151.397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.37 USD
15.09.2021 10:53:36
15.09.2021 17:01:33
ទិញ
0.15
151.34
151.407
ចំណេញ
0.09 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517371722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:53:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:01:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
151.407
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
15.09.2021 10:53:30
15.09.2021 17:01:30
ទិញ
0.15
80.109
80.191
ចំណេញ
0.11 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517371251
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:53:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.109
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:01:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
80.191
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
15.09.2021 14:17:11
15.09.2021 17:01:26
ទិញ
0.3
80.013
80.196
ចំណេញ
0.50 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517390057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 14:17:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:01:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
80.196
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
15.09.2021 12:15:02
15.09.2021 17:01:23
ទិញ
0.29
151.162
151.404
ចំណេញ
0.64 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517380483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 12:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.162
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:01:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
151.404
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.64 USD
15.09.2021 15:15:32
15.09.2021 17:01:20
ទិញ
0.29
79.924
80.196
ចំណេញ
0.72 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517395378
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 15:15:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
79.924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:01:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
80.196
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD
15.09.2021 14:12:21
15.09.2021 17:01:15
ទិញ
0.22
151.027
151.408
ចំណេញ
0.77 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517388597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 14:12:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:01:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.22
ចេញ
151.408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.77 USD
15.09.2021 10:23:08
15.09.2021 10:23:09
ទិញ
0.03
80.297
80.266
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517366634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:23:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.297
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:23:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
80.266
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.09.2021 10:23:02
15.09.2021 10:23:02
ទិញ
0.02
151.558
151.528
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517365701
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:23:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:23:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
151.528
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.09.2021 09:17:31
15.09.2021 10:22:57
ទិញ
0.3
80.154
80.265
ចំណេញ
0.30 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517357130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 09:17:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:22:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
80.265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
14.09.2021 22:38:33
15.09.2021 10:22:56
ទិញ
0.25
151.345
151.525
ចំណេញ
0.41 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517327716
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:38:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.345
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:22:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
151.525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
15.09.2021 09:17:31
15.09.2021 09:17:31
ទិញ
0.03
80.152
80.123
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517357044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 09:17:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.152
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:17:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
80.123
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
14.09.2021 21:36:14
15.09.2021 08:50:04
ទិញ
0.19
1.38184
1.38114
ចំណេញ
-0.13 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517318751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:36:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 08:50:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
1.38114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
14.09.2021 22:07:58
15.09.2021 08:50:03
ទិញ
0.26
1.38122
1.38115
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517323909
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:07:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 08:50:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.26
ចេញ
1.38115
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
14.09.2021 22:22:00
15.09.2021 08:50:01
ទិញ
0.34
1.3807
1.38113
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517325483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:22:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3807
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 08:50:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.34
ចេញ
1.38113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
15.09.2021 04:01:12
15.09.2021 08:49:59
ទិញ
0.46
1.38019
1.38115
ចំណេញ
0.44 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517339654
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 04:01:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38019
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 08:49:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.46
ចេញ
1.38115
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
15.09.2021 05:08:12
15.09.2021 08:49:56
ទិញ
0.7
1.37957
1.38112
ចំណេញ
1.09 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517344851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:08:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 08:49:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.7
ចេញ
1.38112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.09 USD
14.09.2021 22:38:32
14.09.2021 22:38:33
ទិញ
0.02
151.347
151.32
ចំណេញ
0.00 USD
GBPJPY_S
ព្រមព្រៀង
#1517327542
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:38:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 22:38:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
151.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
14.09.2021 11:09:11
14.09.2021 17:29:10
លក់
0.07
1.38738
1.38621
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517239374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 11:09:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 17:29:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.38621
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
14.09.2021 15:59:11
14.09.2021 17:29:08
លក់
0.14
1.39045
1.38616
ចំណេញ
0.60 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517271330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:59:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 17:29:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.38616
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
14.09.2021 15:36:17
14.09.2021 17:29:07
លក់
0.28
1.38984
1.38616
ចំណេញ
1.03 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1517265282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:36:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 17:29:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
1.38616
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.03 USD