16.04.2021 17:14:23
16.04.2021 18:09:58
លក់
0.18
0.77366
0.77389
ចំណេញ
-0.04 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504672483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 17:14:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77366
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 18:09:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.77389
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
16.04.2021 17:57:14
16.04.2021 18:09:57
លក់
0.18
1.38103
1.38238
ចំណេញ
-0.24 USD
GBPUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504676886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 17:57:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38103
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 18:09:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.38238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.24 USD
16.04.2021 16:55:42
16.04.2021 16:56:03
លក់
0.61
0.7734
0.77359
ចំណេញ
-0.12 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504670922
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 16:55:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:56:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.61
ចេញ
0.77359
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.12 USD
14.04.2021 17:41:24
16.04.2021 16:56:02
លក់
0.38
0.71374
0.71472
ចំណេញ
-0.40 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504492515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 17:41:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
-0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:56:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
0.71472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.40 USD
15.04.2021 09:16:28
16.04.2021 16:56:01
លក់
0.18
0.77196
0.77357
ចំណេញ
-0.30 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504537051
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 09:16:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77196
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
-0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:56:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.77357
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
14.04.2021 13:06:40
16.04.2021 16:55:58
លក់
0.18
0.7107
0.7147
ចំណេញ
-0.74 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504465932
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 13:06:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7107
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.7147
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
14.04.2021 17:37:26
16.04.2021 16:55:55
លក់
0.24
0.77111
0.77358
ចំណេញ
-0.62 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504491616
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 17:37:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77111
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
-0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
ចេញ
0.77358
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.62 USD
14.04.2021 16:45:04
16.04.2021 16:55:55
លក់
0.18
0.71261
0.71473
ចំណេញ
-0.40 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504484939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 16:45:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.71473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.40 USD
14.04.2021 13:04:05
16.04.2021 16:55:53
លក់
0.28
0.76873
0.77357
ចំណេញ
-1.39 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504465416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 13:04:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76873
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
-1.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
0.77357
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.39 USD
14.04.2021 16:41:20
16.04.2021 16:55:48
លក់
0.43
0.77009
0.77355
ចំណេញ
-1.54 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504483662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 16:41:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77009
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
-1.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.43
ចេញ
0.77355
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.54 USD
15.04.2021 10:08:18
16.04.2021 16:55:38
លក់
0.54
0.77322
0.77354
ចំណេញ
-0.19 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504540649
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 10:08:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77322
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.54
ចេញ
0.77354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.19 USD
16.04.2021 08:06:18
16.04.2021 16:55:38
លក់
0.34
0.77386
0.77354
ចំណេញ
0.11 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504625492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 08:06:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.34
ចេញ
0.77354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
16.04.2021 09:17:53
16.04.2021 16:55:37
លក់
0.18
0.71647
0.7147
ចំណេញ
0.32 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504629683
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 09:17:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71647
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.7147
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
16.04.2021 13:03:22
16.04.2021 16:55:36
លក់
0.48
0.77464
0.77354
ចំណេញ
0.53 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504652327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 13:03:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
ចេញ
0.77354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
16.04.2021 14:01:20
16.04.2021 16:55:35
លក់
0.57
0.7754
0.77353
ចំណេញ
1.07 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504658614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 14:01:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7754
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.57
ចេញ
0.77353
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.07 USD
15.04.2021 14:19:49
16.04.2021 16:55:31
លក់
0.45
0.71597
0.71472
ចំណេញ
0.55 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504564807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 14:19:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
0.71472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.55 USD
16.04.2021 14:15:53
16.04.2021 16:55:28
លក់
0.23
0.71707
0.71475
ចំណេញ
0.53 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504659472
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 14:15:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71707
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 16:55:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
ចេញ
0.71475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
14.04.2021 13:08:31
16.04.2021 10:00:23
លក់
0.18
0.96434
0.96846
ចំណេញ
-0.61 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1504466193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 13:08:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.96434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 10:00:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.96846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.61 USD
15.04.2021 14:22:04
16.04.2021 10:00:20
លក់
0.18
0.96737
0.96846
ចំណេញ
-0.16 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1504565270
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 14:22:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.96737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 10:00:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.96846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
15.04.2021 16:18:50
16.04.2021 10:00:17
លក់
0.18
0.96943
0.96849
ចំណេញ
0.13 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1504578202
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 16:18:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.96943
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 10:00:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.96849
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
15.04.2021 18:04:51
16.04.2021 06:22:28
លក់
0.56
0.97148
0.97035
ចំណេញ
0.49 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1504592259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 18:04:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.97148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 06:22:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.56
ចេញ
0.97035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
14.04.2021 13:06:23
16.04.2021 04:31:36
លក់
0.18
1.19553
1.19552
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504465724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 13:06:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 04:31:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.19552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
15.04.2021 22:02:52
16.04.2021 04:09:04
លក់
0.18
0.97213
0.97157
ចំណេញ
0.08 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1504603600
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 22:02:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.97213
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 04:09:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.97157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
15.04.2021 23:30:55
16.04.2021 04:09:00
លក់
0.19
0.97274
0.9716
ចំណេញ
0.17 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1504605380
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 23:30:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.97274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 04:09:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
0.9716
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
15.04.2021 14:21:02
16.04.2021 04:08:58
លក់
0.57
0.77437
0.77373
ចំណេញ
0.35 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504565041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 14:21:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77437
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 04:08:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.57
ចេញ
0.77373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
15.04.2021 17:19:41
16.04.2021 04:08:56
លក់
0.38
0.71718
0.71613
ចំណេញ
0.39 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504587240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 17:19:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 04:08:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
0.71613
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.39 USD
15.04.2021 17:21:10
16.04.2021 04:08:54
លក់
0.68
0.77539
0.77371
ចំណេញ
1.12 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504587742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 17:21:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77539
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 04:08:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
0.77371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.12 USD
15.04.2021 18:04:51
15.04.2021 18:04:52
លក់
0.03
0.97147
0.97182
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1504592244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 18:04:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.97147
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 18:04:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.97182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
15.04.2021 12:03:02
15.04.2021 14:16:40
លក់
0.18
0.96811
0.96757
ចំណេញ
0.08 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1504552650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 12:03:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.96811
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 14:16:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.96757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
15.04.2021 10:08:18
15.04.2021 14:16:38
លក់
0.48
0.71617
0.71591
ចំណេញ
0.12 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504540645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 10:08:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71617
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 14:16:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
ចេញ
0.71591
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
14.04.2021 18:32:43
15.04.2021 14:15:54
លក់
0.18
1.19732
1.19672
ចំណេញ
0.12 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504500339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 18:32:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19732
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 14:15:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.19672
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
15.04.2021 10:32:56
15.04.2021 14:15:50
លក់
0.74
0.77473
0.77448
ចំណេញ
0.19 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504544818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 10:32:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77473
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 14:15:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.74
ចេញ
0.77448
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
15.04.2021 10:35:26
15.04.2021 14:15:48
លក់
0.26
0.71693
0.71603
ចំណេញ
0.23 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504545189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 10:35:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71693
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 14:15:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.26
ចេញ
0.71603
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
15.04.2021 12:03:35
15.04.2021 14:15:45
លក់
0.28
0.71762
0.71605
ចំណេញ
0.44 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504552901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 12:03:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71762
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 14:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
0.71605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
15.04.2021 12:00:26
15.04.2021 14:15:41
លក់
0.56
0.77549
0.77453
ចំណេញ
0.54 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504552255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 12:00:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 14:15:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.56
ចេញ
0.77453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
15.04.2021 06:57:38
15.04.2021 09:15:18
ទិញ
1.19
0.77134
0.77213
ចំណេញ
0.94 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504531459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 06:57:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 09:15:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.19
ចេញ
0.77213
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.94 USD
14.04.2021 15:51:00
15.04.2021 07:17:27
លក់
0.18
0.96619
0.96594
ចំណេញ
0.02 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1504477018
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 15:51:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.96619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 07:17:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.96594
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.04.2021 18:04:26
15.04.2021 07:08:48
លក់
0.24
0.77191
0.77113
ចំណេញ
0.16 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504497231
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 18:04:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 07:08:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
ចេញ
0.77113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
14.04.2021 23:09:25
15.04.2021 04:55:09
លក់
0.12
0.71426
0.71412
ចំណេញ
0.01 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504513460
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 23:09:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 04:55:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.71412
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.04.2021 18:04:46
15.04.2021 04:48:05
លក់
0.18
0.96773
0.96714
ចំណេញ
0.07 USD
AUDCAD_S
ព្រមព្រៀង
#1504497443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 18:04:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.96773
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 04:48:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.96714
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
15.04.2021 04:07:36
15.04.2021 04:45:27
លក់
0.23
0.71514
0.7143
ចំណេញ
0.19 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504522575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 04:07:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 04:45:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
ចេញ
0.7143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
15.04.2021 04:20:24
15.04.2021 04:45:26
លក់
0.18
1.19856
1.19759
ចំណេញ
0.17 USD
EURUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504523447
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 04:20:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 04:45:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1.19759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
15.04.2021 04:07:36
15.04.2021 04:45:21
លក់
0.64
0.77362
0.77255
ចំណេញ
0.68 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504522569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 04:07:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 04:45:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.64
ចេញ
0.77255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
15.04.2021 03:07:43
15.04.2021 04:04:21
លក់
0.18
0.71479
0.71578
ចំណេញ
-0.18 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504519080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 03:07:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 04:04:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.71578
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.18 USD
15.04.2021 04:00:49
15.04.2021 04:04:11
លក់
0.78
0.77393
0.77431
ចំណេញ
-0.30 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504521645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 04:00:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77393
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 04:04:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.78
ចេញ
0.77431
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
14.04.2021 23:01:27
14.04.2021 23:24:22
លក់
0.35
0.77285
0.77238
ចំណេញ
0.16 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504513117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 23:01:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 23:24:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
0.77238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
14.04.2021 18:30:58
14.04.2021 22:53:27
លក់
0.38
0.77293
0.77252
ចំណេញ
0.16 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504499741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 18:30:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77293
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 22:53:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
0.77252
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
14.04.2021 18:37:25
14.04.2021 22:53:25
លក់
0.21
0.71476
0.71393
ចំណេញ
0.17 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504500979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 18:37:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 22:53:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
0.71393
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
14.04.2021 19:58:59
14.04.2021 22:53:23
លក់
0.26
0.77343
0.7725
ចំណេញ
0.24 USD
AUDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504507004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 19:58:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77343
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 22:53:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.26
ចេញ
0.7725
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
14.04.2021 17:41:23
14.04.2021 17:41:24
លក់
0.02
0.71379
0.71388
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD_S
ព្រមព្រៀង
#1504492497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 17:41:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71379
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 17:41:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.71388
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD