08.04.2021 05:24:54
30.05.2021 08:23:48
ចម្លង
-39.17%
-98.7%
ចំណេញ
-6 414.88 USD
son168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 05:24:54
ចំណុច​ចូល
-39.17%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.05.2021 08:23:48
ចេញ
-98.7%
ចំណេញ
-6 414.88 USD
08.01.2021 17:23:03
12.01.2021 10:43:09
ទិញ
0.5
1852
1854.88
ចំណេញ
144.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#67651501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 17:23:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
144.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2021 10:43:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1854.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
144.00 USD
08.01.2021 18:16:24
12.01.2021 10:43:09
ទិញ
0.5
1853
1854.88
ចំណេញ
94.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#67651528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 18:16:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
94.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2021 10:43:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1854.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
94.00 USD
11.01.2021 03:16:34
11.01.2021 08:22:01
ទិញ
0.5
1820.62
1842.94
ចំណេញ
1 116.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#67690863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 03:16:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1820.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 116.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 08:22:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1842.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 116.00 USD
09.01.2021 16:09:40
10.01.2021 13:02:25
លក់
0.5
41300
40199.17
ចំណេញ
550.42 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#67674469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.01.2021 16:09:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
41300
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
550.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.01.2021 13:02:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
40199.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
550.42 USD
08.01.2021 16:03:44
08.01.2021 16:56:44
លក់
0.5
1892
1860.81
ចំណេញ
1 559.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#67641794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 16:03:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 559.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2021 16:56:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1860.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 559.50 USD
08.01.2021 15:59:17
08.01.2021 16:56:26
លក់
1.5
1889.67
1861.86
ចំណេញ
4 171.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#67641104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 15:59:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1889.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4 171.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2021 16:56:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1861.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4 171.50 USD
08.01.2021 12:43:00
08.01.2021 15:58:57
ទិញ
1
1890.97
1890.03
ចំណេញ
-94.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#67629250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 12:43:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1890.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-94.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2021 15:58:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1890.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-94.00 USD
08.01.2021 15:17:06
08.01.2021 15:58:51
ទិញ
1
1883
1889.34
ចំណេញ
634.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#67635488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 15:17:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1883
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
634.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2021 15:58:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1889.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
634.00 USD
07.01.2021 17:50:47
08.01.2021 15:17:26
លក់
0.5
38636.44
41124.18
ចំណេញ
-1 243.87 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#67586104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2021 17:50:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
38636.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 243.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2021 15:17:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
41124.18
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 243.87 USD
06.01.2021 23:27:29
08.01.2021 12:23:39
លក់
1
36100
39680.65
ចំណេញ
-3 580.65 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#67487651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.01.2021 23:27:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
36100
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3 580.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2021 12:23:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
39680.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3 580.65 USD
05.01.2021 23:23:09
07.01.2021 17:28:48
លក់
1
33815.75
38350.13
ចំណេញ
-4 534.38 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#67443095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2021 23:23:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
33815.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4 534.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.01.2021 17:28:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
38350.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4 534.38 USD
30.12.2020 12:00:52
04.01.2021 15:18:28
លក់
0.2
1.3577
1.3625
ចំណេញ
-96.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#67209280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.12.2020 12:00:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3577
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-96.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 15:18:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.3625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-96.00 USD
31.12.2020 02:56:47
04.01.2021 15:18:28
លក់
0.4
1.36453
1.3625
ចំណេញ
81.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#67218138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.12.2020 02:56:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36453
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
81.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 15:18:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.3625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
81.20 USD
04.01.2021 02:54:04
04.01.2021 15:18:28
លក់
0.9
1.36754
1.3625
ចំណេញ
453.60 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#67264110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 02:54:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36754
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
453.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 15:18:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.3625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
453.60 USD
30.12.2020 11:21:27
04.01.2021 15:18:28
លក់
0.3
1.3575
1.3625
ចំណេញ
-150.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#67209118
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.12.2020 11:21:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-150.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 15:18:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.3625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-150.00 USD
30.12.2020 13:54:23
04.01.2021 15:18:28
លក់
0.28
1.36124
1.3625
ចំណេញ
-35.28 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#67211916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.12.2020 13:54:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-35.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 15:18:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
1.3625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-35.28 USD
31.12.2020 10:31:09
04.01.2021 15:18:28
លក់
0.55
1.3657
1.3625
ចំណេញ
176.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#67247078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.12.2020 10:31:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3657
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
176.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 15:18:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.55
ចេញ
1.3625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
176.00 USD
03.01.2021 07:18:27
04.01.2021 12:17:57
លក់
0.1
33768.8
28725.56
ចំណេញ
504.32 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#67298236
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2021 07:18:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
33768.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
504.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 12:17:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
28725.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
504.32 USD
03.01.2021 07:28:54
04.01.2021 12:17:53
លក់
0.1
33878.68
28847.69
ចំណេញ
503.10 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#67298280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2021 07:28:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
33878.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
503.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 12:17:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
28847.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
503.10 USD
03.01.2021 09:16:36
04.01.2021 12:17:49
លក់
0.1
34000
28754.59
ចំណេញ
524.54 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#67298582
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2021 09:16:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
34000
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
524.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 12:17:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
28754.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
524.54 USD
29.12.2020 10:36:51
29.12.2020 11:51:17
លក់
0.4
1.35209
1.348
ចំណេញ
163.60 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#67150111
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2020 10:36:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
163.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.12.2020 11:51:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
163.60 USD
23.12.2020 16:07:46
28.12.2020 13:07:16
លក់
1
1.34833
1.34895
ចំណេញ
-62.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#66973307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 16:07:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-62.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2020 13:07:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.34895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-62.00 USD
23.12.2020 16:30:56
28.12.2020 12:50:58
លក់
1.5
1.3534
1.35
ចំណេញ
510.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#66975662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 16:30:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3534
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
510.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2020 12:50:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
510.00 USD
24.12.2020 12:33:48
24.12.2020 17:48:36
លក់
1
1.3616
1.35263
ចំណេញ
897.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#67019350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.12.2020 12:33:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
897.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.12.2020 17:48:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.35263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
897.00 USD
17.12.2020 04:31:57
21.12.2020 04:50:55
ទិញ
0.5
1863.52
1897.38
ចំណេញ
1 693.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#66683901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 04:31:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1863.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 693.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 04:50:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1897.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 693.00 USD
17.12.2020 04:31:39
21.12.2020 04:50:48
ទិញ
0.5
1863.42
1897.2
ចំណេញ
1 689.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#66683887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2020 04:31:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1863.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 689.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 04:50:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1897.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 689.00 USD
08.12.2020 10:12:28
21.12.2020 04:31:55
ទិញ
1
1863.96
1897.2
ចំណេញ
3 324.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#66271653
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 10:12:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1863.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 324.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 04:31:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1897.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 324.00 USD
08.12.2020 10:11:59
21.12.2020 04:31:55
ទិញ
1
1863.81
1897.2
ចំណេញ
3 339.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#66271606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 10:11:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1863.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 339.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 04:31:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1897.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3 339.00 USD
07.12.2020 00:49:53
07.12.2020 16:35:38
ទិញ
0.7
0.94993
0.95118
ចំណេញ
68.40 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#66186647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2020 00:49:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
68.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2020 16:35:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.7
ចេញ
0.95118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
68.40 USD
07.12.2020 09:57:09
07.12.2020 16:35:17
ទិញ
0.56
0.94875
0.95103
ចំណេញ
99.81 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#66204044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2020 09:57:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94875
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
99.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2020 16:35:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.56
ចេញ
0.95103
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
99.81 USD
07.12.2020 11:16:23
07.12.2020 16:34:42
ទិញ
1.26
0.94673
0.95104
ចំណេញ
424.55 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#66189474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2020 11:16:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
424.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2020 16:34:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.26
ចេញ
0.95104
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
424.55 USD
04.12.2020 23:08:23
05.12.2020 03:33:20
ចម្លង
72.04%
72.04%
ចំណេញ
0.00 USD
son168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 23:08:23
ចំណុច​ចូល
72.04%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2020 03:33:20
ចេញ
72.04%
ចំណេញ
0.00 USD
03.12.2020 09:30:29
03.12.2020 20:38:23
លក់
0.21
0.95948
0.95728
ចំណេញ
35.92 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#66080491
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2020 09:30:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95948
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 20:38:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
0.95728
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
35.92 USD
30.11.2020 13:33:22
02.12.2020 11:58:28
ទិញ
0.14
0.95634
0.95426
ចំណេញ
-22.52 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65878969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 13:33:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95634
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-22.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 11:58:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
0.95426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-22.52 USD
30.11.2020 09:10:03
02.12.2020 11:58:27
ទិញ
0.07
0.95856
0.95426
ចំណេញ
-23.28 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65857196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 09:10:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 11:58:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.95426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-23.28 USD
30.11.2020 16:35:14
02.12.2020 11:58:26
ទិញ
0.21
0.95419
0.95426
ចំណេញ
1.14 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65893276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 16:35:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95419
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 11:58:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
0.95426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.14 USD
30.11.2020 23:35:03
01.12.2020 12:10:16
លក់
0.07
0.95461
0.954
ចំណេញ
3.30 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65914467
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 23:35:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2020 12:10:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.30 USD
26.11.2020 17:50:04
30.11.2020 09:47:00
លក់
0.07
0.95818
0.95892
ចំណេញ
-3.99 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65760409
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 17:50:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2020 09:47:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.95892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.99 USD
27.11.2020 17:41:40
30.11.2020 09:20:55
លក់
0.14
0.96039
0.95889
ចំណេញ
16.16 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65818939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 17:41:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.96039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2020 09:20:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
0.95889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.16 USD
27.11.2020 17:24:40
30.11.2020 02:20:37
ទិញ
0.07
0.95972
0.96087
ចំណេញ
6.20 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65817845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 17:24:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95972
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.11.2020 02:20:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.96087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.20 USD
26.11.2020 04:20:06
26.11.2020 18:00:19
ទិញ
0.07
0.95693
0.95824
ចំណេញ
7.05 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65720869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.11.2020 04:20:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95693
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.11.2020 18:00:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.95824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.05 USD
25.11.2020 07:45:07
25.11.2020 10:19:10
ទិញ
0.07
0.95563
0.95657
ចំណេញ
5.06 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65655379
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 07:45:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 10:19:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.95657
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.06 USD
25.11.2020 02:00:28
25.11.2020 07:54:00
លក់
0.07
0.95739
0.95542
ចំណេញ
10.60 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65642858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 02:00:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95739
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 07:54:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.95542
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.60 USD
24.11.2020 10:18:19
24.11.2020 17:14:56
លក់
0.12
0.95871
0.95647
ចំណេញ
20.58 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65589105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 10:18:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95871
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 17:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.95647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.58 USD
24.11.2020 10:03:16
24.11.2020 17:14:56
លក់
0.08
0.95645
0.95647
ចំណេញ
-0.13 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#65586720
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 10:03:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95645
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 17:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.95647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
09.11.2020 05:53:54
09.11.2020 14:10:47
ទិញ
0.5
1959.86
1915.4
ចំណេញ
-2 223.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64849807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 05:53:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1959.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 223.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.11.2020 14:10:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1915.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 223.00 USD
09.11.2020 05:51:55
09.11.2020 14:10:47
ទិញ
1
1958.53
1915.4
ចំណេញ
-4 313.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64849729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 05:51:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1958.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4 313.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.11.2020 14:10:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1915.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4 313.00 USD
09.11.2020 05:51:36
09.11.2020 05:52:12
ទិញ
0.01
1957.94
1958.52
ចំណេញ
0.58 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#64849721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.11.2020 05:51:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1957.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.11.2020 05:52:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1958.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
15.10.2020 06:49:08
06.11.2020 13:11:52
ទិញ
1
1898.18
1954
ចំណេញ
5 582.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#63758151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 06:49:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1898.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5 582.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.11.2020 13:11:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5 582.00 USD