01.06.2021 17:57:40
01.06.2021 18:26:05
ទិញ
0.04
1.41724
1.4167
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508798915
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:57:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:26:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.4167
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
01.06.2021 17:55:41
01.06.2021 18:26:03
ទិញ
0.03
1.41757
1.4168
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508798678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:55:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:26:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.4168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
01.06.2021 17:46:05
01.06.2021 18:26:01
ទិញ
0.03
1.41791
1.41684
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508796745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:46:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41791
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:26:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
01.06.2021 17:45:10
01.06.2021 18:25:58
ទិញ
0.02
1.41818
1.41685
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508796450
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:45:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:25:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41685
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
01.06.2021 17:44:17
01.06.2021 18:25:56
ទិញ
0.02
1.41849
1.41685
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508796070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:44:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41685
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
01.06.2021 17:41:11
01.06.2021 18:25:53
ទិញ
0.02
1.41882
1.41695
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508795890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:41:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41882
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:25:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
01.06.2021 17:57:56
01.06.2021 18:25:48
លក់
0.02
1.41698
1.41708
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508799062
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:57:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41698
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:25:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:59:48
01.06.2021 18:25:45
លក់
0.02
1.41736
1.41709
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508799460
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:59:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:25:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41709
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.06.2021 17:58:53
01.06.2021 18:22:21
ទិញ
0.3
1895.72
1899.28
ចំណេញ
1.07 USD
XAUUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508799391
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:58:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1895.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:22:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1899.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.07 USD
01.06.2021 17:56:56
01.06.2021 17:57:55
លក់
0.02
1.41731
1.41711
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508798766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:56:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41731
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:57:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41711
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:54:36
01.06.2021 17:56:56
លក់
0.02
1.41762
1.41742
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508798206
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:54:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41762
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:56:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41742
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:41:10
01.06.2021 17:54:36
លក់
0.06
1.41869
1.41776
ចំណេញ
0.06 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508795889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:41:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:54:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.41776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
01.06.2021 17:18:28
01.06.2021 17:54:35
លក់
0.02
1.41674
1.41776
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508791626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:18:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:54:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
01.06.2021 17:20:31
01.06.2021 17:54:35
លក់
0.02
1.41738
1.41776
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508792067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:20:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:54:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.06.2021 17:27:10
01.06.2021 17:54:35
លក់
0.03
1.418
1.41776
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508793766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:27:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:54:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.06.2021 17:19:45
01.06.2021 17:54:35
លក់
0.02
1.41706
1.41776
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508791827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:19:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41706
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:54:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.06.2021 17:23:24
01.06.2021 17:54:35
លក់
0.03
1.4177
1.41776
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508792911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:23:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.4177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:54:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:32:32
01.06.2021 17:54:35
លក់
0.04
1.41838
1.41776
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508794876
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:32:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41838
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:54:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.41776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
01.06.2021 17:38:32
01.06.2021 17:41:10
ទិញ
0.02
1.41849
1.41869
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508795445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:38:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:41:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41869
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:36:54
01.06.2021 17:38:32
ទិញ
0.02
1.41781
1.41833
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508795258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:36:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41781
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:38:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.06.2021 17:33:25
01.06.2021 17:38:32
ទិញ
0.02
1.41811
1.41833
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508795010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:33:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41811
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:38:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:32:30
01.06.2021 17:38:32
ទិញ
0.02
1.41846
1.41833
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508794855
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:32:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:38:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:29:37
01.06.2021 17:32:28
ទិញ
0.02
1.41831
1.41819
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508794064
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:29:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41831
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:32:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41819
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:30:25
01.06.2021 17:32:28
ទិញ
0.02
1.41769
1.41819
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508794509
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:30:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41769
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:32:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41819
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.06.2021 17:29:43
01.06.2021 17:32:28
ទិញ
0.02
1.41798
1.41819
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508794087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:29:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41798
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:32:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41819
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:26:53
01.06.2021 17:29:37
ទិញ
0.02
1.41798
1.41818
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508793724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:26:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41798
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:29:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:16:56
01.06.2021 17:26:52
ទិញ
0.06
1.41697
1.41786
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508791167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:16:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:26:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.41786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
01.06.2021 17:08:59
01.06.2021 17:26:52
ទិញ
0.02
1.41856
1.41786
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508789063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:08:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:26:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.06.2021 17:13:42
01.06.2021 17:26:52
ទិញ
0.03
1.41791
1.41786
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508790069
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:13:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41791
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:26:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:16:41
01.06.2021 17:26:52
ទិញ
0.04
1.41725
1.41786
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508791030
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:16:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:26:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.41786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
01.06.2021 17:08:39
01.06.2021 17:26:52
ទិញ
0.02
1.41882
1.41786
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508789008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:08:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41882
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:26:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
01.06.2021 17:12:49
01.06.2021 17:26:52
ទិញ
0.02
1.4182
1.41786
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508789873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:12:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:26:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.06.2021 17:16:12
01.06.2021 17:26:52
ទិញ
0.03
1.41762
1.41786
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508790899
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:16:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41762
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:26:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.06.2021 17:16:47
01.06.2021 17:18:27
លក់
0.02
1.41695
1.41692
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508791103
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:16:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:18:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:17:34
01.06.2021 17:18:27
លក់
0.02
1.41729
1.41692
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508791508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:17:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:18:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.06.2021 17:16:38
01.06.2021 17:16:47
លក់
0.02
1.41729
1.41709
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508791017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:16:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:16:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41709
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:16:04
01.06.2021 17:16:37
លក់
0.02
1.41764
1.41744
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508790872
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:16:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41764
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:16:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 16:57:27
01.06.2021 17:16:04
លក់
0.02
1.41773
1.41777
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508784005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:57:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41773
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:16:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.06.2021 17:00:49
01.06.2021 17:16:04
លក់
0.03
1.41853
1.41777
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508785209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:00:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:16:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
01.06.2021 16:55:43
01.06.2021 17:16:04
លក់
0.02
1.41733
1.41777
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508783549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:55:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:16:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.06.2021 16:57:42
01.06.2021 17:16:04
លក់
0.02
1.41802
1.41777
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508784093
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:57:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41802
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:16:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.06.2021 17:01:29
01.06.2021 17:08:37
ទិញ
0.02
1.41914
1.41867
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508785789
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:01:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41914
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:08:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.06.2021 17:04:12
01.06.2021 17:08:37
ទិញ
0.02
1.41796
1.41867
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508787589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:04:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41796
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:08:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.06.2021 17:02:45
01.06.2021 17:08:37
ទិញ
0.02
1.41832
1.41867
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508786965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:02:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:08:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.06.2021 16:55:51
01.06.2021 17:00:33
ទិញ
0.06
1.41729
1.41824
ចំណេញ
0.06 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508783608
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:55:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:00:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.41824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
01.06.2021 16:37:28
01.06.2021 17:00:32
ទិញ
0.02
1.4192
1.41824
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508780491
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:37:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4192
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
01.06.2021 16:39:26
01.06.2021 17:00:32
ទិញ
0.02
1.41862
1.41824
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508780713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:39:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41862
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.06.2021 16:54:44
01.06.2021 17:00:32
ទិញ
0.03
1.41799
1.41824
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508782984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:54:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.06.2021 16:37:46
01.06.2021 17:00:32
ទិញ
0.02
1.41891
1.41824
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508780526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:37:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
01.06.2021 16:44:03
01.06.2021 17:00:32
ទិញ
0.03
1.41833
1.41824
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1508781246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:44:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:00:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD