05.11.2020 00:40:51
05.11.2020 09:11:00
ចម្លង
4268.69%
4271.73%
ចំណេញ
0.00 USD
TranThai
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 00:40:51
ចំណុច​ចូល
4268.69%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.11.2020 09:11:00
ចេញ
4271.73%
ចំណេញ
0.00 USD
05.11.2020 00:41:43
05.11.2020 08:34:19
ចម្លង
384.64%
364.12%
ចំណេញ
-349.65 USD
EA FX EU-T800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.11.2020 00:41:43
ចំណុច​ចូល
384.64%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.11.2020 08:34:19
ចេញ
364.12%
ចំណេញ
-349.65 USD
27.10.2020 03:03:20
28.10.2020 16:25:03
ចម្លង
373.67%
418.49%
ចំណេញ
196.54 USD
EXPOVINA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2020 03:03:20
ចំណុច​ចូល
373.67%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 16:25:03
ចេញ
418.49%
ចំណេញ
196.54 USD
26.10.2020 21:50:53
27.10.2020 03:01:04
ចម្លង
1623.53%
1623.53%
ចំណេញ
0.00 USD
Maksstap
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 21:50:53
ចំណុច​ចូល
1623.53%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2020 03:01:04
ចេញ
1623.53%
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2020 09:37:51
26.10.2020 09:39:15
ចម្លង
371.96%
371.96%
ចំណេញ
0.00 USD
EXPOVINA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 09:37:51
ចំណុច​ចូល
371.96%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 09:39:15
ចេញ
371.96%
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2020 00:24:23
26.10.2020 09:35:53
ចម្លង
370.62%
371.96%
ចំណេញ
12.95 USD
EXPOVINA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 00:24:23
ចំណុច​ចូល
370.62%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 09:35:53
ចេញ
371.96%
ចំណេញ
12.95 USD
25.10.2020 23:48:27
25.10.2020 23:58:41
ចម្លង
370.62%
370.62%
ចំណេញ
0.00 USD
EXPOVINA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2020 23:48:27
ចំណុច​ចូល
370.62%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2020 23:58:41
ចេញ
370.62%
ចំណេញ
0.00 USD
19.10.2020 22:15:59
25.10.2020 23:15:05
ចម្លង
11659.78%
370.62%
ចំណេញ
-33.32 USD
EXPOVINA
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 22:15:59
ចំណុច​ចូល
11659.78%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2020 23:15:05
ចេញ
370.62%
ចំណេញ
-33.32 USD
24.07.2020 04:14:03
26.07.2020 22:58:11
ចម្លង
0.42%
-4.02%
ចំណេញ
-16.05 USD
Jayki_Nguyen
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2020 04:14:03
ចំណុច​ចូល
0.42%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2020 22:58:11
ចេញ
-4.02%
ចំណេញ
-16.05 USD
24.07.2020 04:06:57
24.07.2020 04:12:23
ចម្លង
0.42%
0.42%
ចំណេញ
0.00 USD
Jayki_Nguyen
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2020 04:06:57
ចំណុច​ចូល
0.42%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.07.2020 04:12:23
ចេញ
0.42%
ចំណេញ
0.00 USD
24.07.2020 03:59:14
24.07.2020 04:06:12
ចម្លង
0.42%
0.42%
ចំណេញ
0.00 USD
Jayki_Nguyen
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2020 03:59:14
ចំណុច​ចូល
0.42%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.07.2020 04:06:12
ចេញ
0.42%
ចំណេញ
0.00 USD
26.03.2020 12:13:13
27.03.2020 09:30:42
ចម្លង
2935.41%
2846.35%
ចំណេញ
-49.25 USD
zaidi_jumaat
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2020 12:13:13
ចំណុច​ចូល
2935.41%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.03.2020 09:30:42
ចេញ
2846.35%
ចំណេញ
-49.25 USD
26.03.2020 08:47:37
26.03.2020 12:11:29
ចម្លង
2899.26%
2935.41%
ចំណេញ
22.03 USD
zaidi_jumaat
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2020 08:47:37
ចំណុច​ចូល
2899.26%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2020 12:11:29
ចេញ
2935.41%
ចំណេញ
22.03 USD
25.03.2020 21:03:21
26.03.2020 08:55:49
ចម្លង
1395.1%
1403.88%
ចំណេញ
-4.85 USD
TranThai
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2020 21:03:21
ចំណុច​ចូល
1395.1%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2020 08:55:49
ចេញ
1403.88%
ចំណេញ
-4.85 USD
25.03.2020 14:38:24
26.03.2020 06:20:54
ចម្លង
2872.22%
2890.34%
ចំណេញ
8.26 USD
zaidi_jumaat
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2020 14:38:24
ចំណុច​ចូល
2872.22%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2020 06:20:54
ចេញ
2890.34%
ចំណេញ
8.26 USD
25.03.2020 09:44:54
25.03.2020 12:56:05
ចម្លង
2815.19%
2845.03%
ចំណេញ
10.51 USD
zaidi_jumaat
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2020 09:44:54
ចំណុច​ចូល
2815.19%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2020 12:56:05
ចេញ
2845.03%
ចំណេញ
10.51 USD