07.04.2021 09:31:05
07.04.2021 11:34:26
លក់
1
1.37794
1.38256
ចំណេញ
-4.62 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503927974
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:31:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 11:34:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.62 USD
07.04.2021 11:29:03
07.04.2021 11:34:25
លក់
2
1.38057
1.38259
ចំណេញ
-4.04 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503942801
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 11:29:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 11:34:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.38259
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.04 USD
06.04.2021 11:21:53
07.04.2021 11:33:58
ទិញ
5
1.38571
1.3825
ចំណេញ
-16.05 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503822571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 11:21:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 11:33:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.3825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-16.05 USD
06.04.2021 20:02:02
07.04.2021 11:33:56
ទិញ
13
1.38159
1.38249
ចំណេញ
11.70 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503884826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 20:02:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 11:33:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
13
ចេញ
1.38249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.70 USD
07.04.2021 10:14:34
07.04.2021 11:33:54
ទិញ
21
1.37949
1.38251
ចំណេញ
63.42 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503934977
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 10:14:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
63.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 11:33:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
21
ចេញ
1.38251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
63.42 USD
06.04.2021 19:18:16
07.04.2021 11:33:52
ទិញ
8
1.38368
1.38253
ចំណេញ
-9.20 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503880169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 19:18:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38368
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 11:33:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.38253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.20 USD
06.04.2021 09:43:27
07.04.2021 11:33:51
ទិញ
2
1.38986
1.38253
ចំណេញ
-14.66 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503807543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 09:43:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38986
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 11:33:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.38253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.66 USD
06.04.2021 10:04:47
07.04.2021 11:33:51
ទិញ
3
1.38778
1.38254
ចំណេញ
-15.72 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503811209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 10:04:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 11:33:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1.38254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-15.72 USD
06.04.2021 08:49:37
07.04.2021 11:33:50
ទិញ
1
1.39189
1.3825
ចំណេញ
-9.39 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503804288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 08:49:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 11:33:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.3825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.39 USD
07.04.2021 09:10:45
07.04.2021 10:13:25
ទិញ
21
1.37891
1.37897
ចំណេញ
1.26 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503922643
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:10:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 10:13:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
21
ចេញ
1.37897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.26 USD
07.04.2021 09:10:36
07.04.2021 09:31:03
លក់
1
1.37876
1.37805
ចំណេញ
0.71 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503922431
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:10:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 09:31:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.37805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
07.04.2021 09:08:56
07.04.2021 09:10:12
លក់
1
1.38045
1.37971
ចំណេញ
0.74 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503921250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:08:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 09:10:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.37971
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD
07.04.2021 08:46:42
07.04.2021 09:08:56
លក់
1
1.38131
1.38061
ចំណេញ
0.70 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503918886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 08:46:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 09:08:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38061
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
07.04.2021 00:00:41
07.04.2021 08:46:41
លក់
1
1.38219
1.38146
ចំណេញ
0.73 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503900087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 00:00:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 08:46:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38146
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
06.04.2021 20:02:19
07.04.2021 00:00:33
លក់
1
1.38092
1.38232
ចំណេញ
-1.40 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503885151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 20:02:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38092
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 00:00:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.40 USD
06.04.2021 22:55:55
07.04.2021 00:00:27
លក់
2
1.38291
1.38215
ចំណេញ
1.52 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503897266
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 22:55:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 00:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.38215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.52 USD
06.04.2021 20:01:56
06.04.2021 20:02:14
លក់
1
1.38175
1.38104
ចំណេញ
0.71 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503884679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 20:01:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 20:02:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38104
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
06.04.2021 19:40:33
06.04.2021 20:01:51
លក់
1
1.38262
1.38189
ចំណេញ
0.73 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503881736
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 19:40:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38262
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 20:01:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
06.04.2021 19:18:51
06.04.2021 19:40:32
លក់
1
1.38347
1.38276
ចំណេញ
0.71 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503880233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 19:18:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 19:40:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38276
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
06.04.2021 16:34:42
06.04.2021 19:18:50
លក់
2
1.38486
1.3836
ចំណេញ
2.52 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503861603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:34:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38486
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 19:18:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.3836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.52 USD
06.04.2021 16:10:46
06.04.2021 19:18:50
លក់
1
1.38286
1.3836
ចំណេញ
-0.74 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503857871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:10:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 19:18:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.3836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
06.04.2021 12:29:40
06.04.2021 17:55:59
ទិញ
8
1.38372
1.3865
ចំណេញ
22.24 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503833035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 12:29:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 17:55:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.3865
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
22.24 USD
06.04.2021 12:41:49
06.04.2021 16:10:45
លក់
1
1.38224
1.38299
ចំណេញ
-0.75 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503835952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 12:41:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 16:10:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.75 USD
06.04.2021 15:20:01
06.04.2021 16:10:44
លក់
2
1.38426
1.383
ចំណេញ
2.52 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503847385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 15:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 16:10:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.383
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.52 USD
06.04.2021 12:30:00
06.04.2021 12:41:48
លក់
1
1.38312
1.38239
ចំណេញ
0.73 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503833207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 12:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 12:41:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38239
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
06.04.2021 11:39:20
06.04.2021 12:29:57
លក់
1
1.38398
1.38326
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503825956
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 11:39:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38398
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 12:29:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38326
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD
06.04.2021 11:36:23
06.04.2021 11:39:18
លក់
1
1.38493
1.38404
ចំណេញ
0.89 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503824961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 11:36:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38493
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 11:39:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38404
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
06.04.2021 11:18:33
06.04.2021 11:36:22
លក់
1
1.38579
1.38508
ចំណេញ
0.71 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503821776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 11:18:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 11:36:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38508
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
06.04.2021 11:09:24
06.04.2021 11:18:32
លក់
1
1.38672
1.38598
ចំណេញ
0.74 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503820411
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 11:09:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38672
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 11:18:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38598
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD
06.04.2021 10:05:13
06.04.2021 11:09:24
លក់
1
1.38754
1.38684
ចំណេញ
0.70 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503811591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 10:05:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38754
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 11:09:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
06.04.2021 09:54:34
06.04.2021 10:05:07
លក់
1
1.3884
1.38767
ចំណេញ
0.73 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503809201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 09:54:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 10:05:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
05.04.2021 09:02:24
06.04.2021 09:54:33
លក់
1
1.38155
1.38855
ចំណេញ
-7.00 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503724875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 09:02:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 09:54:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.00 USD
05.04.2021 10:08:02
06.04.2021 09:54:32
លក់
2
1.38356
1.38855
ចំណេញ
-9.98 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503729531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 10:08:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 09:54:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.38855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.98 USD
05.04.2021 15:51:14
06.04.2021 09:54:32
លក់
5
1.38758
1.38855
ចំណេញ
-4.85 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503754494
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 15:51:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 09:54:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.38855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.85 USD
05.04.2021 11:12:12
06.04.2021 09:54:32
លក់
3
1.38558
1.38855
ចំណេញ
-8.91 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503734937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 11:12:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 09:54:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1.38855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.91 USD
06.04.2021 08:49:36
06.04.2021 09:54:31
លក់
13
1.39174
1.38855
ចំណេញ
41.47 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503804243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 08:49:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
41.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 09:54:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
13
ចេញ
1.38855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
41.47 USD
05.04.2021 16:50:28
06.04.2021 09:54:31
លក់
8
1.38959
1.38855
ចំណេញ
8.32 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503761533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 16:50:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 09:54:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.38855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.32 USD
06.04.2021 08:02:32
06.04.2021 08:49:37
ទិញ
1
1.39097
1.39176
ចំណេញ
0.79 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503802209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 08:02:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39097
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 08:49:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39176
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
06.04.2021 01:54:00
06.04.2021 08:02:31
ទិញ
1
1.3916
1.39084
ចំណេញ
-0.76 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503789283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 01:54:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 08:02:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.76 USD
06.04.2021 05:22:06
06.04.2021 08:02:31
ទិញ
2
1.38957
1.39085
ចំណេញ
2.56 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503795869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 05:22:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 08:02:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.39085
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.56 USD
06.04.2021 07:03:58
06.04.2021 07:58:18
ទិញ
2.01
1.97113
1.973
ចំណេញ
2.65 USD
GBPNZDf
ព្រមព្រៀង
#1503799929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 07:03:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.97113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 07:58:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
1.973
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.65 USD
05.04.2021 18:17:14
06.04.2021 01:53:26
ទិញ
1
1.39071
1.39146
ចំណេញ
0.75 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503775125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 18:17:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39071
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 01:53:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39146
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
05.04.2021 16:51:44
05.04.2021 18:17:14
ទិញ
1
1.38981
1.39052
ចំណេញ
0.71 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503761685
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 16:51:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 18:17:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39052
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
05.04.2021 16:45:40
05.04.2021 16:51:44
ទិញ
1
1.38898
1.38969
ចំណេញ
0.71 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503759858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 16:45:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 16:51:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
05.04.2021 15:52:19
05.04.2021 16:45:39
ទិញ
1
1.38806
1.38889
ចំណេញ
0.83 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503754666
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 15:52:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 16:45:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
05.04.2021 14:24:11
05.04.2021 15:52:19
ទិញ
1
1.38718
1.38794
ចំណេញ
0.76 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503746740
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 14:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 15:52:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.76 USD
05.04.2021 11:18:33
05.04.2021 14:24:10
ទិញ
1
1.38631
1.38705
ចំណេញ
0.74 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503736102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 11:18:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 14:24:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38705
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD
05.04.2021 11:07:54
05.04.2021 11:18:33
ទិញ
1
1.38546
1.38618
ចំណេញ
0.72 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503734401
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 11:07:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 11:18:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38618
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD
05.04.2021 11:05:56
05.04.2021 11:07:52
ទិញ
1
1.3846
1.38534
ចំណេញ
0.74 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503733656
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 11:05:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 11:07:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38534
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD
02.04.2021 06:25:18
05.04.2021 11:05:53
ទិញ
1
1.38503
1.38441
ចំណេញ
-0.62 USD
GBPUSDf
ព្រមព្រៀង
#1503662358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2021 06:25:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38503
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 11:05:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38441
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.62 USD