22.10.2021 19:25:01
22.10.2021 19:29:03
ទិញ
0.45
1791.74
1792.91
ចំណេញ
0.53 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1256538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 19:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1791.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 19:29:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1792.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
22.10.2021 19:15:02
22.10.2021 19:22:15
ទិញ
0.45
1789.16
1791
ចំណេញ
0.83 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1256384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 19:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1789.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 19:22:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1791
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
22.10.2021 19:10:01
22.10.2021 19:22:14
ទិញ
0.45
1790.29
1790.97
ចំណេញ
0.31 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1256301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 19:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1790.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 19:22:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1790.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
22.10.2021 19:05:02
22.10.2021 19:09:56
ទិញ
0.45
1788.39
1789.58
ចំណេញ
0.54 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1256256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 19:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1788.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 19:09:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1789.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
22.10.2021 18:55:01
22.10.2021 19:00:12
លក់
0.45
1786.47
1785.35
ចំណេញ
0.50 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1255821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1786.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 19:00:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1785.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
22.10.2021 18:50:01
22.10.2021 19:00:11
លក់
0.45
1786.48
1785.37
ចំណេញ
0.50 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1255791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1786.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 19:00:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1785.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
22.10.2021 18:45:02
22.10.2021 18:45:51
លក់
0.45
1787.55
1786.21
ចំណេញ
0.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1255736
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1787.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:45:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1786.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
22.10.2021 18:40:02
22.10.2021 18:40:08
លក់
0.45
1787.33
1786.38
ចំណេញ
0.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1255633
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1787.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:40:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1786.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
22.10.2021 18:35:02
22.10.2021 18:36:02
លក់
0.45
1794.27
1792.4
ចំណេញ
0.84 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1255569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1794.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:36:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1792.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
22.10.2021 18:30:01
22.10.2021 18:30:59
លក់
0.45
1799.98
1798.7
ចំណេញ
0.58 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1255403
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1799.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:30:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1798.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
22.10.2021 15:45:02
22.10.2021 18:29:02
លក់
0.75
1804.44
1800.47
ចំណេញ
2.98 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1253327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 15:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1804.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:29:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.75
ចេញ
1800.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.98 USD
22.10.2021 17:10:01
22.10.2021 18:29:01
លក់
0.99
1810.46
1800.37
ចំណេញ
9.99 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1254302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 17:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1810.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:29:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.99
ចេញ
1800.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.99 USD
22.10.2021 10:15:01
22.10.2021 18:29:01
លក់
0.45
1791.72
1800.34
ចំណេញ
-3.88 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1249271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 10:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1791.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:29:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1800.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.88 USD
22.10.2021 10:10:02
22.10.2021 18:29:00
លក់
0.45
1791.59
1800.36
ចំណេញ
-3.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1249204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 10:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1791.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:29:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1800.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.95 USD
22.10.2021 15:25:02
22.10.2021 18:29:00
លក់
0.6
1797.41
1800.37
ចំណេញ
-1.78 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1253147
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 15:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1797.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:29:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
1800.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.78 USD
22.10.2021 09:45:02
22.10.2021 10:05:03
ទិញ
0.45
1793.32
1794.2
ចំណេញ
0.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1248728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1793.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 10:05:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1794.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
22.10.2021 09:40:01
22.10.2021 10:05:02
ទិញ
0.45
1792.24
1794.2
ចំណេញ
0.88 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1248646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 10:05:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1794.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
22.10.2021 09:35:01
22.10.2021 09:38:20
ទិញ
0.45
1790.32
1791.53
ចំណេញ
0.54 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1248583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1790.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 09:38:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1791.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
22.10.2021 06:20:01
22.10.2021 09:30:44
ទិញ
0.45
1788.3
1789.68
ចំណេញ
0.62 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1246614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 06:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1788.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 09:30:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1789.68
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.62 USD
22.10.2021 06:15:01
22.10.2021 09:30:43
ទិញ
0.45
1787.73
1789.62
ចំណេញ
0.85 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1246574
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 06:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1787.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 09:30:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1789.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.85 USD
22.10.2021 02:20:02
22.10.2021 06:13:47
ទិញ
0.45
1785.8
1787.14
ចំណេញ
0.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1243929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 02:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1785.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 06:13:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1787.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
22.10.2021 02:15:06
22.10.2021 06:13:46
ទិញ
0.45
1786.18
1787.13
ចំណេញ
0.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1243810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 02:15:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1786.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 06:13:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1787.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
21.10.2021 16:50:01
22.10.2021 02:11:20
ទិញ
0.45
1782.64
1785.09
ចំណេញ
1.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1237618
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 16:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 02:11:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1785.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.10 USD
21.10.2021 16:45:02
22.10.2021 02:11:19
ទិញ
0.45
1784.9
1785.09
ចំណេញ
0.09 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1237589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 16:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1784.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 02:11:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1785.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
21.10.2021 16:00:01
21.10.2021 16:43:59
ទិញ
0.45
1783.08
1785.34
ចំណេញ
1.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236989
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 16:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1783.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:43:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1785.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.02 USD
21.10.2021 15:55:02
21.10.2021 16:43:58
ទិញ
0.45
1784.8
1785.28
ចំណេញ
0.22 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1784.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:43:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1785.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.22 USD
21.10.2021 15:45:02
21.10.2021 15:52:53
ទិញ
0.45
1784.45
1785.35
ចំណេញ
0.41 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236763
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1784.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:52:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1785.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
21.10.2021 15:40:02
21.10.2021 15:52:52
ទិញ
0.45
1783.6
1785.35
ចំណេញ
0.79 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1783.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:52:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1785.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
21.10.2021 15:35:00
21.10.2021 15:37:18
ទិញ
0.45
1782.42
1783.6
ចំណេញ
0.53 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236668
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:37:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1783.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
21.10.2021 15:30:04
21.10.2021 15:33:03
ទិញ
0.45
1782.48
1782.87
ចំណេញ
0.18 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:33:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1782.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
21.10.2021 15:25:02
21.10.2021 15:33:02
ទិញ
0.45
1782.43
1783.13
ចំណេញ
0.32 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:33:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1783.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
21.10.2021 15:20:02
21.10.2021 15:21:19
ទិញ
0.45
1782.48
1782.96
ចំណេញ
0.22 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:21:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1782.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.22 USD
21.10.2021 15:15:01
21.10.2021 15:21:18
ទិញ
0.45
1781.04
1782.97
ចំណេញ
0.87 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1781.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:21:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1782.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
21.10.2021 15:10:01
21.10.2021 15:14:10
ទិញ
0.45
1780.04
1780.63
ចំណេញ
0.27 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1780.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1780.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
21.10.2021 15:05:02
21.10.2021 15:14:09
ទិញ
0.45
1778.66
1780.58
ចំណេញ
0.86 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1778.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:14:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1780.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.86 USD
21.10.2021 14:35:02
21.10.2021 15:01:35
លក់
0.45
1779.37
1777.2
ចំណេញ
0.98 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236218
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 14:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1779.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:01:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1777.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.98 USD
21.10.2021 14:30:02
21.10.2021 15:01:34
លក់
0.45
1777.67
1777.33
ចំណេញ
0.15 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1236185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 14:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1777.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:01:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1777.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
21.10.2021 05:10:07
21.10.2021 14:29:25
លក់
1.29
1788.1
1778.29
ចំណេញ
12.65 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1229307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 05:10:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1788.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 14:29:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.29
ចេញ
1778.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12.65 USD
20.10.2021 11:40:02
21.10.2021 14:29:25
លក់
0.75
1778.83
1778.22
ចំណេញ
0.46 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1217217
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 11:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1778.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 14:29:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.75
ចេញ
1778.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
20.10.2021 15:05:02
21.10.2021 14:29:24
លក់
0.99
1783.81
1778.42
ចំណេញ
5.34 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1220181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 15:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 14:29:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.99
ចេញ
1778.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.34 USD
19.10.2021 19:20:04
21.10.2021 14:29:24
លក់
0.3
1768.17
1778.32
ចំណេញ
-3.05 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1204792
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 19:20:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1768.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 14:29:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1778.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.05 USD
19.10.2021 19:15:03
21.10.2021 14:29:23
លក់
0.3
1767.8
1778.46
ចំណេញ
-3.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1204689
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 19:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1767.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 14:29:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1778.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.20 USD
20.10.2021 04:25:03
21.10.2021 14:29:23
លក់
0.4
1773.04
1778.41
ចំណេញ
-2.15 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1210702
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 04:25:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 14:29:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1778.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.15 USD
19.10.2021 18:45:04
19.10.2021 19:12:45
លក់
0.3
1770.7
1769.02
ចំណេញ
0.50 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1204200
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 18:45:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1770.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 19:12:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1769.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
19.10.2021 18:40:03
19.10.2021 19:12:44
លក់
0.3
1769.88
1768.98
ចំណេញ
0.27 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1204127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 18:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1769.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 19:12:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1768.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
19.10.2021 17:45:01
19.10.2021 18:39:52
លក់
0.3
1770.8
1770.39
ចំណេញ
0.12 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1203010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1770.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 18:39:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1770.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
19.10.2021 17:40:01
19.10.2021 18:39:51
លក់
0.3
1772.35
1770.39
ចំណេញ
0.59 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1202861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 18:39:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1770.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
19.10.2021 17:35:02
19.10.2021 17:36:06
លក់
0.3
1772.68
1771.31
ចំណេញ
0.41 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1202671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:36:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1771.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
19.10.2021 17:25:03
19.10.2021 17:31:55
លក់
0.3
1773.28
1771.8
ចំណេញ
0.44 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1202329
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:25:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:31:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1771.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
19.10.2021 17:20:02
19.10.2021 17:31:54
លក់
0.3
1772.6
1771.83
ចំណេញ
0.23 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1202215
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:31:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1771.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD