15.10.2021 11:04:05
15.10.2021 17:00:00
ទិញ
0.01
1.6456
1.64159
ចំណេញ
-3.03 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#31751441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 11:04:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.6456
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:00:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.64159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.03 USD
05.10.2021 15:03:53
06.10.2021 03:05:56
លក់
0.01
111.17
111.57
ចំណេញ
-3.69 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#30999362
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 15:03:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
111.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 03:05:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
111.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.69 USD
01.10.2021 14:42:45
04.10.2021 16:32:20
លក់
0.01
150.521
151.3
ចំណេញ
-7.21 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#30788193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2021 14:42:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
150.521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 16:32:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
151.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-7.21 USD
30.09.2021 08:09:31
30.09.2021 10:06:16
ទិញ
0.01
1.6107
1.6122
ចំណេញ
0.88 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#30646880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 08:09:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.6107
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2021 10:06:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.6122
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.88 USD
29.09.2021 09:15:44
29.09.2021 11:25:25
ទិញ
0.01
1.868
1.863
ចំណេញ
-3.83 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#30541522
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 09:15:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.868
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 11:25:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.863
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.83 USD
28.09.2021 07:29:45
29.09.2021 03:12:45
លក់
0.01
130.015
130.401
ចំណេញ
-3.66 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#30410653
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 07:29:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.015
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 03:12:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.66 USD
28.09.2021 05:48:43
28.09.2021 07:03:16
លក់
0.01
119.993
119.985
ចំណេញ
-0.13 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#30404052
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 05:48:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
119.993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 07:03:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
119.985
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
20.09.2021 10:03:31
20.09.2021 10:44:42
លក់
0.01
1.50082
1.498
ចំណេញ
2.00 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#29704430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:03:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.50082
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 10:44:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.00 USD
15.09.2021 08:16:05
15.09.2021 10:23:01
ទិញ
0.01
0.7315
0.733
ចំណេញ
1.40 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#29300078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 08:16:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 10:23:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.733
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
14.09.2021 09:48:15
14.09.2021 16:14:33
លក់
0.01
1.61063
1.6076
ចំណេញ
2.03 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#29173068
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 09:48:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.61063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 16:14:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.6076
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.03 USD
13.09.2021 13:08:11
13.09.2021 16:56:58
លក់
0.01
110.11
109.95
ចំណេញ
1.36 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#29073164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 13:08:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:56:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.36 USD
10.09.2021 09:05:12
10.09.2021 22:41:33
លក់
0.01
130.013
129.8
ចំណេញ
1.74 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#28864060
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 09:05:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 22:41:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.74 USD
09.09.2021 13:38:17
10.09.2021 00:55:50
លក់
0.01
1.87312
1.87963
ចំណេញ
-4.99 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#28737648
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 13:38:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.87312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 00:55:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.87963
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.99 USD
08.09.2021 09:48:25
08.09.2021 10:12:06
លក់
0.01
110.4
110.25
ចំណេញ
1.26 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#28619713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 09:48:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 10:12:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.26 USD
02.09.2021 10:38:27
02.09.2021 17:56:13
ទិញ
0.01
1.86629
1.868
ចំណេញ
1.06 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#28134426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 10:38:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.86629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 17:56:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.06 USD
31.08.2021 13:46:53
31.08.2021 16:52:24
ទិញ
0.01
1.879
1.885
ចំណេញ
4.19 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#27865873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 13:46:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 16:52:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
4.19 USD
30.08.2021 11:46:23
31.08.2021 09:31:35
ទិញ
0.01
1.2616
1.25699
ចំណេញ
-3.77 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#27727514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 11:46:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 09:31:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25699
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.77 USD
16.08.2021 16:24:19
17.08.2021 19:26:23
ទិញ
0.01
128.663
128.349
ចំណេញ
-3.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#26275318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 16:24:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 19:26:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
128.349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.07 USD
16.08.2021 09:44:40
17.08.2021 19:26:23
ទិញ
0.01
128.952
128.349
ចំណេញ
-5.71 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#26274698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 09:44:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.952
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 19:26:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
128.349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-5.71 USD
17.08.2021 09:25:05
17.08.2021 10:04:02
លក់
0.01
1.61223
1.61551
ចំណេញ
-2.59 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#26264538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2021 09:25:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.61223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 10:04:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.61551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.59 USD
17.08.2021 04:32:48
17.08.2021 10:04:02
លក់
0.01
1.60915
1.61551
ចំណេញ
-4.84 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#26264530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2021 04:32:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.60915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 10:04:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.61551
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.84 USD
17.08.2021 05:31:35
17.08.2021 10:02:24
ទិញ
0.01
1.38295
1.37899
ចំណេញ
-4.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#26404319
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2021 05:31:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38295
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 10:02:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.06 USD
12.08.2021 16:54:33
13.08.2021 17:15:03
ទិញ
0.01
0.7335
0.7366
ចំណេញ
3.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#25972244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2021 16:54:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 17:15:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7366
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.00 USD
12.08.2021 09:03:22
13.08.2021 17:15:02
ទិញ
0.01
0.7362
0.7366
ចំណេញ
0.30 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#25966695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2021 09:03:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 17:15:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7366
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
11.08.2021 10:55:10
11.08.2021 13:08:01
លក់
0.01
1.88547
1.884
ចំណេញ
0.88 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#25843799
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 10:55:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.88547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2021 13:08:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.884
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.88 USD
10.08.2021 08:38:25
10.08.2021 13:37:32
ទិញ
0.01
0.69773
0.69939
ចំណេញ
1.56 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#25682694
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2021 08:38:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.69773
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2021 13:37:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.69939
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.56 USD
09.08.2021 09:10:02
09.08.2021 11:02:20
លក់
0.01
1.38784
1.38608
ចំណេញ
1.66 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#25523783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 09:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 11:02:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.66 USD
06.08.2021 11:40:01
06.08.2021 15:31:53
ទិញ
0.01
129.597
129.82
ចំណេញ
1.82 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#25350968
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 11:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 15:31:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.82 USD
06.08.2021 11:14:32
06.08.2021 15:31:06
ទិញ
0.01
129.719
129.738
ចំណេញ
-0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#25348698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 11:14:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 15:31:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.738
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
05.08.2021 10:49:42
05.08.2021 13:52:11
លក់
0.01
152.511
152.41
ចំណេញ
0.72 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#25149481
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 10:49:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.511
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 13:52:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
152.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.72 USD
05.08.2021 09:09:37
05.08.2021 09:55:01
ទិញ
0.01
1.60079
1.6022
ចំណេញ
0.84 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#25130482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 09:09:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.60079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 09:55:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.6022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.84 USD
02.08.2021 17:47:24
04.08.2021 12:16:54
ទិញ
0.01
0.90462
0.90493
ចំណេញ
0.24 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#24697452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2021 17:47:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 12:16:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90493
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
02.08.2021 07:54:37
02.08.2021 09:51:39
លក់
0.01
1.61677
1.61496
ចំណេញ
1.13 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#24597681
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2021 07:54:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.61677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2021 09:51:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.61496
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.13 USD
29.07.2021 07:17:21
30.07.2021 14:10:15
ទិញ
0.01
130.17
130.5
ចំណេញ
2.80 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#24303990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 07:17:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 14:10:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.80 USD
28.07.2021 21:00:37
28.07.2021 21:35:26
ទិញ
0.01
0.7335
0.73396
ចំណេញ
0.36 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#24234638
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 21:00:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 21:35:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73396
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.36 USD
28.07.2021 09:36:58
28.07.2021 16:57:00
លក់
0.01
1.38724
1.38457
ចំណេញ
2.57 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#24148532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 09:36:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 16:57:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38457
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.57 USD
28.07.2021 06:44:02
28.07.2021 08:03:21
លក់
0.01
152.322
152.19
ចំណេញ
1.00 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#24133641
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 06:44:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.322
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 08:03:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
152.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.00 USD
27.07.2021 10:24:44
27.07.2021 14:10:30
ទិញ
0.01
129.75
129.861
ចំណេញ
0.81 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#24003344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 10:24:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 14:10:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.81 USD
26.07.2021 11:24:25
26.07.2021 12:41:53
លក់
0.01
1.60501
1.60276
ចំណេញ
1.45 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#23856656
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 11:24:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.60501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2021 12:41:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.60276
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.45 USD
23.07.2021 14:25:55
26.07.2021 05:15:40
លក់
0.01
110.5
110.341
ចំណេញ
1.34 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#23727189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 14:25:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2021 05:15:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.34 USD
22.07.2021 18:43:34
22.07.2021 20:26:24
ទិញ
0.01
0.7356
0.7371
ចំណេញ
1.40 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#23547753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 18:43:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 20:26:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
22.07.2021 11:14:36
22.07.2021 11:33:08
លក់
0.01
151.543
151.35
ចំណេញ
1.55 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#23558732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 11:14:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.543
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:33:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
151.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.55 USD
20.07.2021 14:37:24
21.07.2021 16:44:37
ទិញ
0.01
1.3627
1.3665
ចំណេញ
3.70 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23295961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 14:37:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3627
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:44:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.70 USD
08.07.2021 10:04:56
08.07.2021 10:22:00
លក់
0.01
1.586
1.58801
ចំណេញ
-1.69 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#21918880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 10:04:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 10:22:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.58801
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.69 USD
07.07.2021 12:30:00
07.07.2021 16:00:11
លក់
0.01
77.795
77.821
ចំណេញ
-0.43 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#21751987
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 12:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2021 16:00:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
77.821
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.43 USD
01.07.2021 11:11:32
01.07.2021 11:57:25
ទិញ
0.01
1.38051
1.37801
ចំណេញ
-2.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#21113659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2021 11:11:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38051
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2021 11:57:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37801
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.60 USD
30.06.2021 10:49:15
30.06.2021 11:32:53
លក់
0.01
1.4747
1.47671
ចំណេញ
-1.82 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#20772002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 10:49:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.4747
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 11:32:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47671
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.82 USD
28.06.2021 12:28:44
28.06.2021 17:02:07
លក់
0.01
0.70606
0.70444
ចំណេញ
1.52 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#20165349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2021 12:28:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70606
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2021 17:02:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.52 USD
25.06.2021 10:54:38
25.06.2021 12:52:54
លក់
0.01
0.76004
0.75887
ចំណេញ
1.07 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#19889167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2021 10:54:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76004
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.06.2021 12:52:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.75887
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.07 USD
24.06.2021 07:47:46
24.06.2021 08:33:13
លក់
0.01
1.39605
1.3957
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19712108
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2021 07:47:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39605
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 08:33:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.25 USD