24.09.2021 14:15:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
7.98
1.36828
1.34349
ចំណេញ
-197.82 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518220210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-197.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.98
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-197.82 USD
28.09.2021 14:00:08
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
26.15
1.36032
1.34349
ចំណេញ
-440.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518458367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 14:00:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36032
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-440.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
26.15
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-440.10 USD
14.09.2021 21:40:01
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
2.62
1.38181
1.34349
ចំណេញ
-100.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517320030
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38181
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-100.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.62
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-100.40 USD
16.09.2021 16:15:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
3.8
1.37895
1.34349
ចំណេញ
-134.75 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517537877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-134.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.8
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-134.75 USD
28.09.2021 12:55:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
15.56
1.36454
1.34349
ចំណេញ
-327.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518444591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 12:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-327.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
15.56
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-327.54 USD
28.09.2021 16:50:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
50.98
1.35353
1.34349
ចំណេញ
-511.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518486001
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 16:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35353
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-511.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
50.98
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-511.84 USD
14.09.2021 17:35:01
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
1.56
1.38589
1.34349
ចំណេញ
-66.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517294585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38589
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-66.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-66.14 USD
15.09.2021 05:05:02
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
3.53
1.37952
1.34349
ចំណេញ
-127.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517344465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37952
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-127.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.53
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-127.19 USD
24.09.2021 14:55:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
9.26
1.36762
1.34349
ចំណេញ
-223.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518224994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36762
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-223.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.26
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-223.44 USD
28.09.2021 15:05:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
30.33
1.35937
1.34349
ចំណេញ
-481.64 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518465611
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 15:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35937
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-481.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
30.33
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-481.64 USD
14.09.2021 15:35:02
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
1
1.38981
1.34349
ចំណេញ
-46.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517264096
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-46.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-46.32 USD
14.09.2021 22:20:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
3.04
1.38081
1.34349
ចំណេញ
-113.45 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517325156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-113.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.04
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-113.45 USD
16.09.2021 16:50:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
4.41
1.37742
1.34349
ចំណេញ
-149.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517546330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-149.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.41
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-149.63 USD
28.09.2021 13:15:01
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
18.05
1.36274
1.34349
ចំណេញ
-347.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518449995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-347.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
18.05
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-347.46 USD
29.09.2021 15:40:33
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
57.6
1.3465
1.34349
ចំណេញ
-173.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518573097
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 15:40:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-173.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
57.6
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-173.38 USD
14.09.2021 17:45:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
1.81
1.38497
1.34349
ចំណេញ
-75.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517298176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38497
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-75.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.81
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-75.08 USD
24.09.2021 15:25:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
10.74
1.36695
1.34349
ចំណេញ
-251.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518228513
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 15:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-251.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.74
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-251.96 USD
28.09.2021 15:20:01
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
35.18
1.35802
1.34349
ចំណេញ
-511.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518467829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 15:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35802
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-511.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
35.18
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-511.17 USD
29.09.2021 17:00:01
29.09.2021 17:09:19
លក់
1
1.34484
1.34373
ចំណេញ
1.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518592796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.34373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.11 USD
14.09.2021 15:45:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
1.08
1.3886
1.34349
ចំណេញ
-48.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517267778
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-48.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.08
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-48.72 USD
16.09.2021 18:20:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
5.11
1.37661
1.34349
ចំណេញ
-169.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517562131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 18:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-169.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.11
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-169.24 USD
23.09.2021 14:15:03
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
6.39
1.36999
1.34349
ចំណេញ
-169.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518118465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36999
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-169.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.39
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-169.34 USD
28.09.2021 13:40:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
20.93
1.36186
1.34349
ចំណេញ
-384.48 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518454515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-384.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
20.93
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-384.48 USD
14.09.2021 21:20:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
2.1
1.38371
1.34349
ចំណេញ
-84.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517314755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38371
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-84.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.1
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-84.46 USD
27.09.2021 09:35:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
12.45
1.36602
1.34349
ចំណេញ
-280.50 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518302018
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 09:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-280.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
12.45
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-280.50 USD
28.09.2021 15:35:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
40.81
1.35685
1.34349
ចំណេញ
-545.22 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518473148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35685
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-545.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
40.81
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-545.22 USD
14.09.2021 17:05:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
1.25
1.38741
1.34349
ចំណេញ
-54.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517287698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-54.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.25
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-54.90 USD
24.09.2021 14:10:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
7.41
1.3688
1.34349
ចំណេញ
-187.55 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518219075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-187.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.41
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-187.55 USD
28.09.2021 13:55:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
24.28
1.36094
1.34349
ចំណេញ
-423.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518456518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36094
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-423.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
24.28
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-423.69 USD
14.09.2021 21:30:05
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
2.44
1.38242
1.34349
ចំណេញ
-94.99 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517317099
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:30:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-94.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.44
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-94.99 USD
17.09.2021 17:20:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
5.51
1.37594
1.34349
ចំណេញ
-178.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517654181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-178.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.51
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-178.80 USD
28.09.2021 12:50:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
14.45
1.36535
1.34349
ចំណេញ
-315.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518443724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 12:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36535
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-315.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
14.45
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-315.88 USD
28.09.2021 15:45:01
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
47.34
1.354
1.34349
ចំណេញ
-497.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518476453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 15:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-497.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
47.34
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-497.54 USD
14.09.2021 17:30:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
1.45
1.38639
1.34349
ចំណេញ
-62.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517292731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38639
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-62.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.45
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-62.21 USD
24.09.2021 14:40:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
8.6
1.36792
1.34349
ចំណេញ
-210.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518223187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-210.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.6
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-210.10 USD
28.09.2021 14:05:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
28.16
1.35983
1.34349
ចំណេញ
-460.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518459232
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 14:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-460.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
28.16
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-460.13 USD
14.09.2021 22:05:03
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
2.83
1.38122
1.34349
ចំណេញ
-106.78 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517323546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:05:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-106.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.83
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-106.78 USD
16.09.2021 16:40:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
4.09
1.37849
1.34349
ចំណេញ
-143.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517543234
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-143.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.09
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-143.15 USD
28.09.2021 13:05:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
16.76
1.36401
1.34349
ចំណេញ
-343.92 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518447434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-343.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
16.76
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-343.92 USD
28.09.2021 17:10:01
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
54.91
1.35259
1.34349
ចំណេញ
-499.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518489288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 17:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-499.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
54.91
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-499.68 USD
14.09.2021 17:40:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
1.68
1.38553
1.34349
ចំណេញ
-70.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517295907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-70.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.68
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-70.63 USD
24.09.2021 15:10:01
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
9.97
1.36731
1.34349
ចំណេញ
-237.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518227007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 15:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36731
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-237.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.97
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-237.49 USD
28.09.2021 15:10:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
32.67
1.35901
1.34349
ចំណេញ
-507.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518466249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 15:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35901
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-507.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
32.67
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-507.04 USD
14.09.2021 15:40:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
1
1.38898
1.34349
ចំណេញ
-45.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517266865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-45.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-45.49 USD
14.09.2021 22:35:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
3.28
1.3805
1.34349
ចំណេញ
-121.39 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517327212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-121.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.28
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-121.39 USD
16.09.2021 17:05:01
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
4.75
1.37699
1.34349
ចំណេញ
-159.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517551764
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-159.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.75
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-159.13 USD
23.09.2021 14:10:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
5.93
1.37078
1.34349
ចំណេញ
-161.83 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518117529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-161.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.93
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-161.83 USD
28.09.2021 13:30:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
19.44
1.36236
1.34349
ចំណេញ
-366.83 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518451505
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 13:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36236
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-366.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
19.44
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-366.83 USD
14.09.2021 18:45:03
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
1.95
1.38405
1.34349
ចំណេញ
-79.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517305541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 18:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38405
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-79.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.95
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-79.09 USD
24.09.2021 15:35:00
29.09.2021 17:09:19
ទិញ
11.56
1.36636
1.34349
ចំណេញ
-264.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518230080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-264.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:09:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
11.56
ចេញ
1.34349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-264.38 USD