20.09.2021 09:40:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
15.56
1.3697
1.37002
ចំណេញ
4.98 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517732869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 09:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3697
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
15.56
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.98 USD
20.09.2021 15:30:01
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
30.33
1.36546
1.37002
ចំណេញ
138.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517774232
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 15:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
138.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
30.33
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
138.30 USD
17.09.2021 17:30:02
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
5.93
1.37563
1.37002
ចំណេញ
-33.27 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517656506
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-33.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.93
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-33.27 USD
17.09.2021 21:20:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
7.98
1.37375
1.37002
ចំណេញ
-29.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517678839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 21:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-29.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.98
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-29.77 USD
20.09.2021 04:55:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
11.56
1.37165
1.37002
ចំណេញ
-18.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517708993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37165
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
11.56
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-18.84 USD
22.09.2021 15:55:01
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
50.98
1.36227
1.37002
ចំណេញ
395.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517978875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 15:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
395.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
50.98
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
395.10 USD
20.09.2021 10:05:01
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
18.05
1.36876
1.37002
ចំណេញ
22.74 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517736790
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
18.05
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
22.74 USD
20.09.2021 20:00:04
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
35.18
1.36454
1.37002
ចំណេញ
192.79 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517804735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 20:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
192.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
35.18
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
192.79 USD
20.09.2021 05:15:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
13.41
1.37088
1.37002
ចំណេញ
-11.53 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517713269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37088
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
13.41
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.53 USD
22.09.2021 22:00:04
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
59.14
1.36148
1.37002
ចំណេញ
505.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1518028377
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
505.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
59.14
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
505.06 USD
20.09.2021 10:15:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
20.93
1.36769
1.37002
ចំណេញ
48.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517738565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36769
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
20.93
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
48.77 USD
20.09.2021 10:30:01
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
24.28
1.36695
1.37002
ចំណេញ
74.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517741837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
74.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
24.28
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
74.54 USD
22.09.2021 11:40:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
40.81
1.36343
1.37002
ចំណេញ
268.94 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517964275
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 11:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36343
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
268.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
40.81
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
268.94 USD
17.09.2021 23:55:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
9.26
1.37298
1.37002
ចំណេញ
-27.41 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517683725
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37298
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-27.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.26
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-27.41 USD
17.09.2021 20:25:02
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
7.41
1.37427
1.37002
ចំណេញ
-31.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517676260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 20:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37427
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-31.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.41
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-31.49 USD
20.09.2021 04:10:05
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
10.74
1.37207
1.37002
ចំណេញ
-22.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517704604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:10:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-22.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.74
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-22.02 USD
22.09.2021 15:50:02
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
47.34
1.36274
1.37002
ចំណេញ
344.64 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517978363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 15:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
344.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
47.34
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
344.64 USD
20.09.2021 10:00:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
16.76
1.36913
1.37002
ចំណេញ
14.92 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517735185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36913
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
16.76
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.92 USD
20.09.2021 19:10:02
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
32.67
1.36505
1.37002
ចំណេញ
162.37 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517801458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 19:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36505
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
162.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
32.67
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
162.37 USD
17.09.2021 17:50:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
6.39
1.37502
1.37002
ចំណេញ
-31.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517659958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-31.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.39
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-31.95 USD
20.09.2021 05:10:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
12.45
1.37125
1.37002
ចំណេញ
-15.31 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517711750
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37125
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
12.45
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-15.31 USD
22.09.2021 16:40:01
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
54.91
1.36185
1.37002
ចំណេញ
448.61 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517983064
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 16:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36185
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
448.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
54.91
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
448.61 USD
20.09.2021 10:10:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
19.44
1.36827
1.37002
ចំណេញ
34.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517737503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
19.44
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
34.02 USD
20.09.2021 05:20:01
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
14.45
1.3705
1.37002
ចំណេញ
-6.94 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517714440
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3705
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
14.45
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.94 USD
20.09.2021 11:20:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
26.15
1.36659
1.37002
ចំណេញ
89.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517748245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 11:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36659
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
89.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
26.15
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
89.69 USD
20.09.2021 01:30:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
9.97
1.37255
1.37002
ចំណេញ
-25.22 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517698424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 01:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-25.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.97
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-25.22 USD
20.09.2021 10:25:01
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
22.55
1.36725
1.37002
ចំណេញ
62.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517740276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
22.55
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
62.46 USD
22.09.2021 11:00:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
37.89
1.36376
1.37002
ចំណេញ
237.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517961085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 11:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
237.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
37.89
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
237.19 USD
17.09.2021 23:15:03
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
8.6
1.37338
1.37002
ចំណេញ
-28.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517682418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-28.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.6
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-28.90 USD
20.09.2021 14:55:01
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
28.16
1.36598
1.37002
ចំណេញ
113.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517769459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 14:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
113.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
28.16
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
113.77 USD
17.09.2021 20:05:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
6.88
1.37464
1.37002
ចំណេញ
-31.79 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517675569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 20:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-31.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.88
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-31.79 USD
22.09.2021 15:25:00
23.09.2021 14:08:40
ទិញ
43.95
1.3631
1.37002
ចំណេញ
304.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517977006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 15:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
304.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
43.95
ចេញ
1.37002
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
304.13 USD
17.09.2021 19:23:52
23.09.2021 14:08:28
ទិញ
0.1
1.3764
1.36961
ចំណេញ
-0.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517671969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 19:23:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3764
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.36961
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.68 USD
17.09.2021 19:28:23
23.09.2021 14:08:27
ទិញ
0.2
1.3761
1.36961
ចំណេញ
-1.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517672374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 19:28:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.36961
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.30 USD
17.09.2021 19:41:50
23.09.2021 14:08:27
ទិញ
0.4
1.37578
1.36969
ចំណេញ
-2.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517672789
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 19:41:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.36969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.44 USD
17.09.2021 19:46:53
23.09.2021 14:08:26
ទិញ
0.6
1.37553
1.36969
ចំណេញ
-3.50 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517673015
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 19:46:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
1.36969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.50 USD
17.09.2021 19:54:31
23.09.2021 14:08:26
ទិញ
0.8
1.37527
1.36969
ចំណេញ
-4.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517673848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 19:54:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.8
ចេញ
1.36969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.46 USD
17.09.2021 19:57:30
23.09.2021 14:08:25
ទិញ
1
1.375
1.36965
ចំណេញ
-5.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517674225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 19:57:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.36965
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.35 USD
17.09.2021 20:02:31
23.09.2021 14:08:25
ទិញ
1.4
1.37447
1.36967
ចំណេញ
-6.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517675452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 20:02:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.36967
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.72 USD
17.09.2021 20:00:22
23.09.2021 14:08:25
ទិញ
1.2
1.37474
1.36967
ចំណេញ
-6.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517675263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 20:00:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37474
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
1.36967
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.08 USD
17.09.2021 22:57:47
23.09.2021 14:08:24
ទិញ
1.8
1.37391
1.36968
ចំណេញ
-7.61 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517680804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 22:57:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.36968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.61 USD
17.09.2021 22:55:25
23.09.2021 14:08:24
ទិញ
1.6
1.37416
1.36968
ចំណេញ
-7.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517680755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 22:55:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.6
ចេញ
1.36968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.17 USD
17.09.2021 23:00:33
23.09.2021 14:08:24
ទិញ
2
1.37366
1.36968
ចំណេញ
-7.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517681046
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:00:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37366
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.36968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.96 USD
20.09.2021 01:00:18
23.09.2021 14:08:23
ទិញ
2.4
1.37478
1.3697
ចំណេញ
-12.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517696672
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 01:00:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.4
ចេញ
1.3697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.19 USD
17.09.2021 23:14:23
23.09.2021 14:08:23
ទិញ
2.2
1.37335
1.36968
ចំណេញ
-8.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517682245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:14:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.2
ចេញ
1.36968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.07 USD
20.09.2021 01:00:23
23.09.2021 14:08:22
ទិញ
2.8
1.37324
1.36975
ចំណេញ
-9.77 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517696775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 01:00:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.8
ចេញ
1.36975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.77 USD
20.09.2021 01:00:21
23.09.2021 14:08:22
ទិញ
2.6
1.37358
1.36979
ចំណេញ
-9.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517696739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 01:00:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.6
ចេញ
1.36979
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.85 USD
20.09.2021 01:15:10
23.09.2021 14:08:22
ទិញ
3
1.373
1.36975
ចំណេញ
-9.75 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517697511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 01:15:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.373
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1.36975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.75 USD
20.09.2021 01:16:05
23.09.2021 14:08:21
ទិញ
3.2
1.37274
1.36975
ចំណេញ
-9.57 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517697664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 01:16:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.2
ចេញ
1.36975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.57 USD
20.09.2021 03:50:01
23.09.2021 14:08:21
ទិញ
3.4
1.37249
1.36976
ចំណេញ
-9.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517703111
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 03:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37249
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:08:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.4
ចេញ
1.36976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.28 USD