06.08.2020 15:40:53
06.08.2020 16:45:32
លក់
0.01
2054.58
2065.22
ចំណេញ
-10.74 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#143235673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2020 15:40:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2054.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2020 16:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2065.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-10.74 USD
06.08.2020 12:30:18
06.08.2020 13:34:19
លក់
0.01
2050.53
2048.74
ចំណេញ
1.69 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#143215263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2020 12:30:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2050.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2020 13:34:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2048.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.69 USD
05.08.2020 21:01:44
05.08.2020 22:28:56
លក់
0.05
2036.76
2042.87
ចំណេញ
-31.05 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#143127894
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2020 21:01:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2036.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-30.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2020 22:28:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
2042.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-31.05 USD
05.08.2020 20:41:24
05.08.2020 20:56:32
លក់
0.05
2036.08
2035.19
ចំណេញ
3.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#143127220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2020 20:41:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2036.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2020 20:56:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
2035.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
3.95 USD
05.08.2020 18:59:34
05.08.2020 19:09:37
លក់
0.01
26.793
26.694
ចំណេញ
4.85 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#143120827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2020 18:59:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
26.793
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2020 19:09:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.694
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.85 USD
05.08.2020 19:01:55
05.08.2020 19:09:35
លក់
0.01
2044.91
2039.4
ចំណេញ
5.41 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#143121050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2020 19:01:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2044.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2020 19:09:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2039.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
5.41 USD
05.08.2020 18:06:11
05.08.2020 18:58:51
លក់
0.01
2047.85
2045.34
ចំណេញ
2.41 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#143110311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2020 18:06:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2047.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2020 18:58:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2045.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.41 USD
05.08.2020 18:09:35
05.08.2020 18:50:22
លក់
0.01
2048.83
2042.76
ចំណេញ
5.97 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#143110675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2020 18:09:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2048.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2020 18:50:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2042.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
5.97 USD
05.08.2020 17:42:09
05.08.2020 18:02:00
លក់
0.01
2052.26
2042.5
ចំណេញ
9.66 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#143104375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2020 17:42:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
2052.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2020 18:02:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
2042.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
9.66 USD