27.09.2021 03:14:23
27.09.2021 16:48:02
ទិញ
0.2
34960.1
35022
ចំណេញ
123.80 USD
US30_m
ព្រមព្រៀង
#80938922
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 03:14:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
34960.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
123.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 16:48:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
35022
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
123.80 USD
27.09.2021 03:14:46
27.09.2021 11:37:45
ទិញ
0.2
1.36758
1.36876
ចំណេញ
23.60 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80938942
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 03:14:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 11:37:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.36876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
23.60 USD
27.09.2021 09:05:29
27.09.2021 11:37:43
លក់
0.2
1756.57
1750.65
ចំណេញ
118.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80952892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 09:05:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1756.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
118.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 11:37:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1750.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
118.40 USD
27.09.2021 03:14:39
27.09.2021 04:26:24
ទិញ
0.2
1751.33
1757.94
ចំណេញ
132.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80938934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 03:14:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1751.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
132.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 04:26:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1757.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
132.20 USD
07.09.2021 16:59:41
21.09.2021 17:12:49
លក់
1
754.35
740.2
ចំណេញ
14.13 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:59:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
740.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.13 USD
07.09.2021 16:59:39
21.09.2021 17:12:46
លក់
1
754.28
739.76
ចំណេញ
14.50 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:59:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.50 USD
07.09.2021 16:59:38
21.09.2021 17:12:43
លក់
1
754.28
740.07
ចំណេញ
14.19 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018864
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:59:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
740.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.19 USD
07.09.2021 16:59:24
21.09.2021 17:12:41
លក់
1
754.33
739.57
ចំណេញ
14.74 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:59:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.74 USD
07.09.2021 16:58:46
21.09.2021 17:12:38
លក់
1
754.18
739.28
ចំណេញ
14.88 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:58:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.88 USD
07.09.2021 16:58:45
21.09.2021 17:12:35
លក់
1
754.26
739.6
ចំណេញ
14.64 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:58:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.64 USD
07.09.2021 16:58:43
21.09.2021 17:12:33
លក់
1
754.26
739.92
ចំណេញ
14.32 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:58:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.32 USD
07.09.2021 16:58:42
21.09.2021 17:12:30
លក់
1
754.32
739.79
ចំណេញ
14.51 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:58:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.51 USD
07.09.2021 16:59:25
21.09.2021 17:12:27
លក់
1
754.33
739.88
ចំណេញ
14.43 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#80018841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:59:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
754.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
14.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:12:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.43 USD
06.09.2021 11:26:36
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1827.22
1778.33
ចំណេញ
-2 486.72 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79942355
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 11:26:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1827.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-42.22 USD
សរុប
-2 444.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 486.72 USD
09.09.2021 02:55:48
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1790.94
1778.33
ចំណេញ
-655.13 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80106307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:55:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1790.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-24.63 USD
សរុប
-630.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-655.13 USD
07.09.2021 17:02:31
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1807.08
1778.33
ចំណេញ
-1 476.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80019428
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:02:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1807.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-1 437.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 476.20 USD
06.09.2021 11:37:28
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1825.32
1778.33
ចំណេញ
-2 391.72 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79943167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 11:37:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1825.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-42.22 USD
សរុប
-2 349.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 391.72 USD
16.09.2021 08:39:51
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
1
1789.09
1778.33
ចំណេញ
-1 076.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80457902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:39:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1789.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 076.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 076.00 USD
07.09.2021 17:09:45
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1801.39
1778.33
ចំណេញ
-1 191.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80021391
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:09:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1801.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-1 153.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 191.70 USD
07.09.2021 07:48:25
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1821.53
1778.33
ចំណេញ
-2 198.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79945594
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 07:48:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1821.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-2 160.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 198.70 USD
16.09.2021 08:40:02
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
1
1789.08
1778.33
ចំណេញ
-1 075.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80457925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1789.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 075.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 075.00 USD
08.09.2021 20:33:34
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
2.01
35047
34798.9
ចំណេញ
-5 575.23 USD
US30_m
ព្រមព្រៀង
#80099300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 20:33:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
35047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-588.42 USD
សរុប
-4 986.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
34798.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5 575.23 USD
07.09.2021 13:58:59
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1810.7
1778.33
ចំណេញ
-1 657.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80003978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 13:58:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1810.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-1 618.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 657.20 USD
09.09.2021 02:55:47
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1790.94
1778.33
ចំណេញ
-655.13 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80106305
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:55:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1790.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-24.63 USD
សរុប
-630.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-655.13 USD
07.09.2021 07:30:36
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1821.65
1778.33
ចំណេញ
-2 204.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79942450
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 07:30:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1821.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-2 166.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 204.70 USD
07.09.2021 17:02:32
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1807.12
1778.33
ចំណេញ
-1 478.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80019434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:02:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1807.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-1 439.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 478.20 USD
07.09.2021 07:30:36
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1821.59
1778.33
ចំណេញ
-2 201.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79945583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 07:30:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1821.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-2 163.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 201.70 USD
16.09.2021 08:39:57
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
1
1789.1
1778.33
ចំណេញ
-1 077.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80457915
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:39:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1789.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 077.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 077.00 USD
07.09.2021 17:09:46
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1801.31
1778.33
ចំណេញ
-1 187.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80021396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:09:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1801.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-38.70 USD
សរុប
-1 149.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 187.70 USD
16.09.2021 08:40:05
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
1
1789.09
1778.33
ចំណេញ
-1 076.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80457929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1789.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 076.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 076.00 USD
09.09.2021 02:55:46
16.09.2021 12:53:14
ទិញ
0.5
1790.94
1778.33
ចំណេញ
-655.13 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80106304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 02:55:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1790.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-24.63 USD
សរុប
-630.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1778.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-655.13 USD
14.09.2021 12:37:25
14.09.2021 16:54:59
ទិញ
0.5
45912
46446
ចំណេញ
267.00 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80331122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 12:37:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
45912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
267.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 16:54:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
46446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
267.00 USD
07.09.2021 03:37:37
09.09.2021 16:02:42
ទិញ
0.5
1.38505
1.38279
ចំណេញ
-124.25 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#79968888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 03:37:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38505
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-11.25 USD
សរុប
-113.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 16:02:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.38279
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-124.25 USD
07.09.2021 13:59:07
09.09.2021 16:02:38
ទិញ
0.5
1.37919
1.38285
ចំណេញ
171.75 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80004218
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 13:59:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37919
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-11.25 USD
សរុប
183.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 16:02:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.38285
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
171.75 USD
07.09.2021 13:59:10
09.09.2021 16:02:35
ទិញ
0.5
1.37908
1.38286
ចំណេញ
177.75 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80004230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 13:59:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37908
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-11.25 USD
សរុប
189.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 16:02:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.38286
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
177.75 USD
07.09.2021 11:40:56
08.09.2021 12:42:57
លក់
0.5
35397.9
35048.1
ចំណេញ
1 732.29 USD
US30_m
ព្រមព្រៀង
#79997655
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 11:40:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
35397.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.71 USD
សរុប
1 749.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 12:42:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
35048.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 732.29 USD
07.09.2021 11:40:54
08.09.2021 12:42:55
លក់
0.5
35396.9
35047.1
ចំណេញ
1 732.29 USD
US30_m
ព្រមព្រៀង
#79997651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 11:40:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
35396.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.71 USD
សរុប
1 749.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 12:42:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
35047.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 732.29 USD
06.09.2021 01:59:44
06.09.2021 08:15:33
លក់
0.5
1828.54
1826.5
ចំណេញ
102.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79922214
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 01:59:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1828.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
102.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 08:15:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1826.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
102.00 USD
06.09.2021 01:59:48
06.09.2021 08:15:32
លក់
0.5
1828.52
1826.5
ចំណេញ
101.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79922215
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 01:59:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1828.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
101.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 08:15:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1826.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
101.00 USD
03.09.2021 15:34:11
03.09.2021 15:34:41
លក់
0.25
1826.42
1825.07
ចំណេញ
33.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79865762
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:34:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1826.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:34:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1825.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.75 USD
03.09.2021 06:39:28
03.09.2021 15:34:03
លក់
0.25
35498.9
35455.1
ចំណេញ
109.50 USD
US30_m
ព្រមព្រៀង
#79841152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 06:39:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
35498.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
109.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:34:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
35455.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
109.50 USD
03.09.2021 06:39:31
03.09.2021 15:34:01
លក់
0.25
35499.9
35456.1
ចំណេញ
109.50 USD
US30_m
ព្រមព្រៀង
#79841155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 06:39:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
35499.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
109.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:34:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
35456.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
109.50 USD
03.09.2021 15:28:36
03.09.2021 15:34:01
ទិញ
0.25
1814.48
1828.3
ចំណេញ
345.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79862630
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:28:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1814.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
345.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:34:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1828.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
345.50 USD
03.09.2021 15:28:47
03.09.2021 15:34:00
ទិញ
0.25
1814.67
1828.06
ចំណេញ
334.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79862663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:28:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1814.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
334.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:34:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1828.06
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
334.75 USD
03.09.2021 15:28:43
03.09.2021 15:33:59
ទិញ
0.25
1814.72
1828.05
ចំណេញ
333.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79862651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:28:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1814.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
333.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:33:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1828.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
333.25 USD
03.09.2021 15:28:52
03.09.2021 15:33:58
ទិញ
0.25
1814.63
1828
ចំណេញ
334.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79862685
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:28:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1814.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
334.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:33:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1828
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
334.25 USD
03.09.2021 13:23:32
03.09.2021 15:27:36
ទិញ
0.25
1813.56
1813.86
ចំណេញ
7.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79856353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 13:23:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1813.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:27:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1813.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.50 USD
03.09.2021 13:23:20
03.09.2021 15:27:20
ទិញ
0.25
1813.66
1813.91
ចំណេញ
6.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79856345
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 13:23:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1813.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:27:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1813.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD
03.09.2021 13:23:37
03.09.2021 15:20:46
ទិញ
0.25
1813.59
1813.94
ចំណេញ
8.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79856357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 13:23:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1813.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:20:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1813.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.75 USD
03.09.2021 13:23:40
03.09.2021 15:20:46
ទិញ
0.25
1813.61
1813.93
ចំណេញ
8.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79856360
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 13:23:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1813.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:20:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1813.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.00 USD