24.09.2020 06:47:33
24.09.2020 07:56:39
ទិញ
0.1
1857.95
1852.16
ចំណេញ
-57.90 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62531998
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2020 06:47:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1857.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-57.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2020 07:56:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1852.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-57.90 USD
24.09.2020 03:08:11
24.09.2020 04:56:59
ទិញ
0.15
1859.06
1859.96
ចំណេញ
13.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62522135
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2020 03:08:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1859.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2020 04:56:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1859.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.50 USD
23.09.2020 17:15:00
23.09.2020 17:51:08
ទិញ
0.1
1872.72
1865.43
ចំណេញ
-72.90 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62497579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 17:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1872.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-72.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 17:51:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1865.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-72.90 USD
23.09.2020 17:15:12
23.09.2020 17:51:08
ទិញ
0.1
1872.3
1865.43
ចំណេញ
-68.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62497635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 17:15:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1872.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-68.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 17:51:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1865.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-68.70 USD
23.09.2020 17:14:57
23.09.2020 17:51:08
ទិញ
0.1
1872.21
1865.43
ចំណេញ
-67.80 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62497576
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 17:14:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1872.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-67.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 17:51:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1865.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-67.80 USD
23.09.2020 17:15:07
23.09.2020 17:51:08
ទិញ
0.1
1872.94
1865.43
ចំណេញ
-75.10 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62497613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 17:15:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1872.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-75.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 17:51:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1865.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-75.10 USD
23.09.2020 17:15:15
23.09.2020 17:51:08
ទិញ
0.1
1872.09
1865.43
ចំណេញ
-66.60 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62497639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 17:15:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1872.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-66.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 17:51:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1865.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-66.60 USD
23.09.2020 17:10:54
23.09.2020 17:51:07
ទិញ
0.1
1874.46
1865.43
ចំណេញ
-90.30 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62497158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 17:10:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1874.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-90.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 17:51:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1865.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-90.30 USD
23.09.2020 17:10:52
23.09.2020 17:51:07
ទិញ
0.1
1874.7
1865.43
ចំណេញ
-92.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62497156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 17:10:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1874.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-92.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 17:51:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1865.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-92.70 USD
23.09.2020 17:10:57
23.09.2020 17:51:07
ទិញ
0.1
1874.28
1865.43
ចំណេញ
-88.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62497160
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 17:10:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1874.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-88.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 17:51:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1865.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-88.50 USD
23.09.2020 14:44:18
23.09.2020 15:18:28
លក់
0.15
1.17007
1.16936
ចំណេញ
10.65 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#62485528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 14:44:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 15:18:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.16936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.65 USD
23.09.2020 14:30:28
23.09.2020 15:18:24
លក់
0.15
1888.97
1884.09
ចំណេញ
73.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62484731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 14:30:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1888.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
73.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 15:18:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1884.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
73.20 USD
23.09.2020 11:18:41
23.09.2020 12:12:14
ទិញ
0.1
1879.73
1887.4
ចំណេញ
76.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62471243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:18:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1879.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
76.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 12:12:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1887.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
76.70 USD
23.09.2020 11:18:42
23.09.2020 12:12:13
ទិញ
0.1
1879.72
1887.45
ចំណេញ
77.30 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62471244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:18:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1879.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
77.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 12:12:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1887.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
77.30 USD
23.09.2020 11:18:43
23.09.2020 12:12:12
ទិញ
0.1
1879.77
1887.44
ចំណេញ
76.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62471246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:18:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1879.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
76.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 12:12:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1887.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
76.70 USD
23.09.2020 11:18:43
23.09.2020 12:12:10
ទិញ
0.1
1879.77
1887.28
ចំណេញ
75.10 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62471248
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 11:18:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1879.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
75.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 12:12:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1887.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
75.10 USD
23.09.2020 12:00:38
23.09.2020 12:12:09
ទិញ
0.1
1882.17
1887.36
ចំណេញ
51.90 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62474851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 12:00:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1882.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 12:12:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1887.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
51.90 USD
23.09.2020 12:00:39
23.09.2020 12:12:08
ទិញ
0.1
1882.17
1887.32
ចំណេញ
51.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62474854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 12:00:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1882.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 12:12:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1887.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
51.50 USD
23.09.2020 08:57:22
23.09.2020 09:09:37
ទិញ
0.5
1886.47
1881.25
ចំណេញ
-261.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62457244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 08:57:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1886.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-261.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 09:09:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1881.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-261.00 USD
23.09.2020 07:32:12
23.09.2020 07:43:26
ទិញ
1
1890.61
1887.07
ចំណេញ
-354.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62452943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 07:32:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1890.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-354.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:43:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1887.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-354.00 USD
23.09.2020 07:34:10
23.09.2020 07:43:26
ទិញ
0.5
1890.91
1887.07
ចំណេញ
-192.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62453053
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 07:34:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1890.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-192.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:43:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1887.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-192.00 USD
23.09.2020 07:30:38
23.09.2020 07:43:26
ទិញ
1
1889.29
1887.07
ចំណេញ
-222.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62452879
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 07:30:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1889.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-222.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:43:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1887.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-222.00 USD
23.09.2020 07:32:15
23.09.2020 07:43:26
ទិញ
1
1890.59
1887.07
ចំណេញ
-352.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62452945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 07:32:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1890.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-352.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:43:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1887.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-352.00 USD
23.09.2020 07:14:43
23.09.2020 07:43:26
ទិញ
5
1888.62
1887.07
ចំណេញ
-775.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62451717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 07:14:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1888.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-775.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:43:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1887.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-775.00 USD
23.09.2020 06:06:06
23.09.2020 07:12:11
ទិញ
5
1895.59
1887.17
ចំណេញ
-4 210.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62448347
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 06:06:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1895.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4 210.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1887.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4 210.00 USD
23.09.2020 06:10:20
23.09.2020 07:12:11
ទិញ
5
1894.94
1887.17
ចំណេញ
-3 885.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62448644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 06:10:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1894.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3 885.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1887.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3 885.00 USD
23.09.2020 06:56:43
23.09.2020 07:12:11
ទិញ
5
1893.89
1887.17
ចំណេញ
-3 360.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62450577
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 06:56:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1893.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3 360.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1887.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3 360.00 USD
23.09.2020 06:03:50
23.09.2020 07:12:11
ទិញ
5
1897.7
1887.17
ចំណេញ
-5 265.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62448143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 06:03:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1897.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5 265.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1887.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5 265.00 USD
23.09.2020 06:04:16
23.09.2020 07:12:11
ទិញ
5
1897.25
1887.17
ចំណេញ
-5 040.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62448177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 06:04:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1897.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5 040.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1887.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5 040.00 USD
23.09.2020 06:06:12
23.09.2020 07:12:11
ទិញ
5
1895.8
1887.17
ចំណេញ
-4 315.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62448359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 06:06:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1895.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4 315.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1887.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4 315.00 USD
23.09.2020 06:56:41
23.09.2020 07:12:11
ទិញ
5
1893.86
1887.17
ចំណេញ
-3 345.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62450576
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 06:56:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1893.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3 345.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1887.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3 345.00 USD
23.09.2020 05:54:53
23.09.2020 07:12:11
ទិញ
5
1899.72
1887.17
ចំណេញ
-6 275.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62447722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 05:54:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1899.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6 275.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1887.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6 275.00 USD
23.09.2020 06:03:57
23.09.2020 07:12:11
ទិញ
5
1897.76
1887.17
ចំណេញ
-5 295.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62448151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 06:03:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1897.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5 295.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 07:12:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1887.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5 295.00 USD
23.09.2020 05:46:01
23.09.2020 06:03:02
ទិញ
5
1900.16
1897.07
ចំណេញ
-1 545.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62447373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 05:46:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1900.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 545.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 06:03:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1897.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 545.00 USD
23.09.2020 03:51:42
23.09.2020 04:34:40
ទិញ
5.05
1901.73
1903.04
ចំណេញ
661.55 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62440960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 03:51:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1901.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
661.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 04:34:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.05
ចេញ
1903.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
661.55 USD
23.09.2020 01:22:52
23.09.2020 01:40:34
ទិញ
10.05
1899.46
1900.53
ចំណេញ
1 075.35 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62434589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 01:22:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1899.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 075.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 01:40:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.05
ចេញ
1900.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 075.35 USD
23.09.2020 01:00:48
23.09.2020 01:02:34
ទិញ
10.05
1900.39
1900.23
ចំណេញ
-160.80 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62433999
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 01:00:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1900.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-160.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2020 01:02:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.05
ចេញ
1900.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-160.80 USD
22.09.2020 17:46:12
22.09.2020 17:47:52
ទិញ
10.05
1905.44
1906.12
ចំណេញ
683.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62420111
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 17:46:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1905.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
683.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2020 17:47:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.05
ចេញ
1906.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
683.40 USD
22.09.2020 17:15:10
22.09.2020 17:40:45
លក់
10.05
1912.74
1908.28
ចំណេញ
4 482.30 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62417116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 17:15:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1912.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4 482.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2020 17:40:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.05
ចេញ
1908.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4 482.30 USD
22.09.2020 17:13:55
22.09.2020 17:40:42
លក់
15.05
1911.94
1907.74
ចំណេញ
6 321.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62417029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 17:13:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1911.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6 321.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2020 17:40:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
15.05
ចេញ
1907.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6 321.00 USD
22.09.2020 15:47:48
22.09.2020 17:01:28
លក់
15.05
1910.84
1907.84
ចំណេញ
4 515.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62410257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 15:47:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1910.84
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4 515.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2020 17:01:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
15.05
ចេញ
1907.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4 515.00 USD
22.09.2020 16:07:20
22.09.2020 17:01:25
លក់
10
1915.15
1907.85
ចំណេញ
7 300.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#62411484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 16:07:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1915.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7 300.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2020 17:01:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
1907.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7 300.00 USD